This tender in no longer available.

Tender description

Furnizarea și distribuirea de mere, lapte UHT și produse de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru următorii 3 ani școlari, 2020-2021, 2021-2022, respectiv 2022-2023.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, respectiv 20 de zile, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința nr. 1 Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare raportat la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecărui lot, în valoare cumulată de cel puțin: - pentru lotul 1: 864.000 RON fără TVA; - pentru lotul 2: 396.000 RON fără TVA; - pentru lotul 3: 936.000 RON fără TVA; - pentru lotul 4: 731.548 RON fără TVA; - pentru lotul 5: 335.293 RON fără TVA; - pentru lotul 6: 792.511 RON fără TVA, la nivelul unuia sau mai multe contracte. Prin produse similare se înțeleg: - pentru lotul 1 și lotul 4: lapte și/sau derivate; - pentru lotul 3 și lotul 6: produse de panificație (corn/baton și biscuiți/covrigi); - pentru lotul 2 și lotul 5: fructe și legume. Cerința nr. 2: Informații privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului cadru. Ofertantul dispune de următoarele mijloace de transport: - pentru lotul 1: cel puțin 2 (două) mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. - pentru lotul 2: cel puțin 2 (două) mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. - pentru lotul 3: cel puțin 2 (două) mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. - pentru lotul 4: cel puțin 2 (două) mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. - pentru lotul 5: cel puțin 2 (două) mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. - pentru lotul 6: cel puțin 2 (două) mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Cerinta 1 - Se va completa DUAE de către op. economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor AC. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: nr. și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și nr. documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz): - PV de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării. Cerinta 2 - Se va completa DUAE de către op. economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze.Documentele trebuie să demonstreze că op. economic are la dispoziție mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 și Ordinului Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 (documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc) sau echivalent pentru ofertanții din alte state și copia documentului de autorizare la autoritatea competentă, valabil la data prezentării). La solicitarea AC doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Se vor depune odată cu depunerea DUAE, următ. documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare/și sau a acordului de asociere, după caz. În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 182 din L. 98/2016, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pt. a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător /angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lui/lor de experiența, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pt. a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va/vor realiza acest lucru). AC respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplineste cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informații cu privire la existența unei susțineri de terța parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerința nr. 1: Ofertantii, asociații, terții susținători și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în nici una din situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa cerința corespunzătoare în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, inclusiv pentru eventualii asociați, terți susținători și subcontractanți cu informațiile ce caracterizează capacitatea lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt:

a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) la momentul prezentării; Certificatele prezentate trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

b) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul prezentării;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Ofertanții străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara de origine sau din țara din care ofertantul este stabilit, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței nr. 1, în conformitate cu legislația din țara de origine sau din țara în care ofertantul este stabilit. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Cerința nr. 2: Pentru evitarea conflictului de interese, ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în niciuna din situațiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa cerința corespunzătoare în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, inclusiv pentru eventualii asociați, terți susținători și subcontractanți cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative: Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, se va prezenta odată cu DUAE de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant și terț susținător). Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

1. HURDUZEU Florin-Silviu – președinte;

2. POPOVICI Ionuț-Mihai – vicepreședinte;

3. NEDELCEA Constantin-Flavius- vicepreședinte;

4. DAMIAN Marius Romulus - administrator public;

5. CIOBANU Darian-Laurențiu – secretar general al județului;

6. FILIP Lavinia Ariana –director general;

7. POPA Virgil – director general;

8. OPRIȘ Ioana-Cristina – arhitect șef;

9. MOTOLAN Martin – director general adjunct;

10. DAN Dorina – director executiv;

11. BÎTEA Cristian-Florin – director executiv;

12. PASCOTĂ Corina - director executiv;

13. CRUCERU Daniela Ramona- șef serviciu;

14. ANGYAL Cristian Daniel - șef serviciu;

15. UNGUREANU Adina- șef serviciu;

16. BASARABA Camelia - șef serviciu;

17. POPA Viorica Mioara - șef serviciu;

18. CÎNDA Florina - șef serviciu;

19. FIȘTEA Flavius - Ion - șef serviciu;

20. MOLDOVAN Cantemir- Paul - șef serviciu;

21. STOICHESCU Florin - șef serviciu;

22. BUZZI Robert - șef birou;

23. AFRĂSILOAIA BENGA Emilia-Aurelia - șef serviciu.

NOTĂ:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru eventualii asociați și/sau terți susținători și/sau subcontractanți) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, Acordul de subcontractare și/sau Acordul de asociere, după caz, se depun odată cu DUAE la termenul limită de depunere a ofertelor.

Cerința nr. 1: Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții, după caz, pentru partea din contract pe care acesta urmează să o îndeplinească efectiv trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

În cazul ofertanţilor nerezidenți, aceștia vor prezenta certificat constatator sau orice documente echivalente edificatoare din care sa rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului cadru cu informatiile solicitate de către Autoritatea Contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial; Datele din document vor fi valabile la momentul prezentării.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct și asociații.

Cerința nr. 2: Prezentarea documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor emis de direcția județeană sanitară veterinară pentru siguranța alimentelor (conform Ordinului ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală).

Cerința nr. 3: Pentru produsele lactate se va prezenta autorizația sanitar veterinară pentru schimburi intra-comunitare cu produse de origine animală conform ordinului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor nr. 2 și 3: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa formularul DUAE cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizațiile/documentele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Autorizațiile/documentele vor fi valabile la momentul prezentării lor, iar în cazul expirării valabilității acestora în timpul executării contractului, furnizorul este obligat să le reînnoiască, prezententând un agajament în acest sens.

Pentru ofertanții străini, se depun documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, însoțite de traducere autorizată în limba română.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,2,3,4,5,6 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent (fără TVA), respectiv: - pentru Lotul 1: 864.000 RON; - pentru Lotul 2: 396.000 RON; - pentru Lotul 3: 936.000 RON; - pentru Lotul 4: 731.548 RON; - pentru Lotul 5: 335.293 RON; - pentru Lotul 6: 792.511 RON.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Additional information about electronic auction

Atunci când autoritatea contractantă utilizează licitația electronică va avea în vedere solicitarea documentelor justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, doar ofertanților situați pe cele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice.

Daca da, informații suplimentare despre licitația electronică (după caz)

Licitația deschisă se va desfășura prin mijloace electronice.

Autoritatea contractantă va invita la etapa finală de licitație electronică ofertanții care au depus oferte admisibile. Invitația se va transmite pe cale electronică, simultan tuturor ofertanților respectivi și va preciza data și momentul de start al licitației electronice.

Autoritatea contractantă nu va începe licitație electronică mai devrene de 2 zile lucrătoare după data transmiterii invitației și va cuprinde o singură rundă de licitație, durata rundei - 1 zi.

În cadrul licitației electronice, ofertanții nu pot decât să îmbunătăț... detalii pe www.e-licitatie.ro

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
An electronic auction will be used
da

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

a) Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii ecomomici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primele 3 locuri cu punctaje egale, departajarea se face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, prin intermediul SEAP/SICAP la sectiunea Intrebari/Clarificari, noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

b) Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitări de clarificări în legătură cu oferta, la secțiunea întrebări/clarificări prin SEAP/SICAP. Operatorii economic vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP/SICAP, în format electronic, semnate cu semnătura electronică extinsă.

c) Clauzele de revizuire sunt prevăzute în acordul cadru și în contractul subsecvent.

d) Menționăm că independent de criteriile de calificare și selecție stabilite de autoritatea contractantă și de cerințele prevăzute în caietul de sarcini, ofertanții declarați câștigători au obligația de a respecta legislația în vigoare.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: art. 8 și art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția juridică

Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1

Reșița

320084

+40 255211420

[email protected]

+40 255211127

www.cjcs.ro

Main CPV code 15511210

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 11.9 million

Locations

România, Reșița

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Mere - Zona Bocșa-Caransebeș

Value

RON 1.2 million

Mere - Zona Bocșa-Caransebeș

Furnizarea și distribuirea de mere elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru următorii 3 ani școlari, 2020-2021, 2021-2022, respectiv 2022-2023. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime = 1.854.564 bucăți și cantități maxime = 2.120.000 bucăți.

Acord-cadru: Valoare minimă: 1.020.010,20 RON; Valoare maximă: 1.166.000 lei

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru;

Cantități minime: 618.188 bucăți și cantități maxime: 720.000 bucăți.

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 396.000,00 RON fără TVA

Yes

Programul pentru scoli al Romaniei.

Main site or place of performance

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de MECTS din județul Caraș-Severin, Zona Bocșa-Caransebeș: (Bocșa, Caransebeș, Armeniș, Băuțar, Berzovia, Bolvașnița, Brebu, Buchin, Bucoșnița, C-tin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Doclin, Dognecea, Domașnea, Ezeriș, Fîrliug, Glimboca, Luncavița, Marga, Măureni, Obreja, Ocna de Fier, Păltiniș, Ramna, Rusca Montană, Sacu, Slatina Timiș, Tîrnova, Teregova,Turnu Ruieni, Văliug, Vermeș, Zăvoi, Zorlențu Mare).

Award criteria

Componenta tehnica

10

90

Lapte UHT- Zona Bocșa-Caransebeș

Value

RON 2.5 million

Lapte UHT- Zona Bocșa-Caransebeș

Furnizarea și distribuirea de lapte UHT elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru următorii 3 ani școlari, 2020-2021, 2021-2022, respectiv 2022-2023.Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime = 2.781.846 bucăți și cantități maxime = 3.180.000 bucăți

Acord-cadru: Valoare minimă: 2.225.476,80 RON; Valoare maximă: 2.544.000 lei

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru;

Cantități minime: 927.282 bucăți și cantități maxime: 1.080.000 bucăți.

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 864.000,00 RON fără TVA

Yes

Programul pentru scoli al Romaniei.

Main site or place of performance

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de MECTS din județul Caraș-Severin, Zona Bocșa-Caransebeș: (Bocșa, Caransebeș, Armeniș, Băuțar, Berzovia, Bolvașnița, Brebu, Buchin, Bucoșnița, C-tin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Doclin, Dognecea, Domașnea, Ezeriș, Fîrliug, Glimboca, Luncavița, Marga, Măureni, Obreja, Ocna de Fier, Păltiniș, Ramna, Rusca Montană, Sacu, Slatina Timiș, Tîrnova, Teregova,Turnu Ruieni, Văliug, Vermeș, Zăvoi, Zorlențu Mare).

Award criteria

Componenta tehnica

10

90

Produse de panificație - Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă

Value

RON 2.3 million

Produse de panificație - Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă

Furnizarea și distribuirea de produse de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru următorii 3 ani școlari, 2020-2021, 2021-2022, respectiv 2022-2023. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime = 3.925.980 bucăți și cantități maxime = 4.487.510 bucăți

Acord-cadru: Valoare minimă: 2.041.509,60 RON; Valoare maximă:2.333.505,20 lei

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru;

Cantități minime: 1.308.660 bucăți și cantități maxime: 1.524.060 bucăți.

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 792.511,20 RON fără TVA

Yes

Programul pentru scoli al Romaniei.

Main site or place of performance

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de MECTS din județul Caraș-Severin, Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă: (Anina, Băile Herculane, Moldova Nouă, Oravița, Bănia, Berliște, Berzasca, Bozovici, Carașova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovița, Cornereva, Coronini, Dlboșeț, Eftimie Murgu, Forotic, Gîrnic, Goruia, Grădinari, Iablanița, Lăpușnicel, Lăpușnicu Mare, Lupac, Mehadia, Mehadica, Naidăș, Pojejena, Prigor, Răcășdia, Sasca Montană, Sichevița, Socol, Șopotu Nou, Ticvaniu Mare, Topleț, Vărădia).

Award criteria

Componenta tehnica

10

90

Produse de panificație - Zona Bocșa-Caransebeș

Value

RON 2.8 million

Produse de panificație - Zona Bocșa-Caransebeș

Furnizarea și distribuirea de produse de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru următorii 3 ani școlari, 2020-2021, 2021-2022, respectiv 2022-2023. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime = 4.636.410 bucăți și cantități maxime = 5.300.000 bucăți

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime = 4.636.410 bucăți și cantități maxime = 5.300.000 bucăți

Acord-cadru: Valoare minimă: 2.410.933,20 RON; Valoare maximă:2.756.000 lei

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru;

Cantități minime: 1.545.470 bucăți și cantități maxime: 1.800.000 bucăți.

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 936.000,00 RON fără TVA.

Yes

Programul pentru scoli al Romaniei.

Main site or place of performance

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de MECTS din județul Caraș-Severin, Zona Bocșa-Caransebeș: (Bocșa, Caransebeș, Armeniș, Băuțar, Berzovia, Bolvașnița, Brebu, Buchin, Bucoșnița, C-tin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Doclin, Dognecea, Domașnea, Ezeriș, Fîrliug, Glimboca, Luncavița, Marga, Măureni, Obreja, Ocna de Fier, Păltiniș, Ramna, Rusca Montană, Sacu, Slatina Timiș, Tîrnova, Teregova,Turnu Ruieni, Văliug, Vermeș, Zăvoi, Zorlențu Mare).

Award criteria

Componenta tehnica

10

90

Lapte UHT- Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă

Value

RON 2.2 million

Lapte UHT- Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă

Furnizarea și distribuirea de lapte UHT elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru următorii 3 ani școlari, 2020-2021, 2021-2022, respectiv 2022-2023. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime = 2.355.588 bucăți și cantități maxime = 2.692.506 bucăți.

Acord-cadru: Valoare minimă: 1.884.470,40 RON; Valoare maximă: 2.154.004,80 lei

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract

Subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru;

Cantități minime: 785.196 bucăți și cantități maxime: 914.436 bucăți.

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 731.548,80 RON fără TVA

Yes

Programul pentru scoli al Romaniei.

Main site or place of performance

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de MECTS din județul Caraș-Severin, Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă: (Anina, Băile Herculane, Moldova Nouă, Oravița, Bănia, Berliște, Berzasca, Bozovici, Carașova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovița, Cornereva, Coronini, Dlboșeț, Eftimie Murgu, Forotic, Gîrnic, Goruia, Grădinari, Iablanița, Lăpușnicel, Lăpușnicu Mare, Lupac, Mehadia, Mehadica, Naidăș, Pojejena, Prigor, Răcășdia, Sasca Montană, Sichevița, Socol, Șopotu Nou, Ticvaniu Mare, Topleț, Vărădia).

Award criteria

Componenta tehnica

10

90

Mere - Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă

Value

RON 987,252

Mere - Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă

Furnizarea și distribuirea de mere elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru următorii 3 ani școlari, 2020-2021, 2021-2022, respectiv 2022-2023. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime = 1.570.392 bucăți și cantități maxime = 1.795.004 bucăți

Acord-cadru: Valoare minimă: 863.715,60 RON; Valoare maximă: 987.252,20 lei

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru;

Cantități minime: 523.464 bucăți și cantități maxime: 609.624 bucăți.

Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 335.293,20 RON fără TVA

Yes

Programul pentru scoli al Romaniei.

Main site or place of performance

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de MECTS din județul Caraș-Severin, Zona Băile Herculane – Anina- Oravița- Moldova Nouă: (Anina, Băile Herculane, Moldova Nouă, Oravița, Bănia, Berliște, Berzasca, Bozovici, Carașova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovița, Cornereva, Coronini, Dlboșeț, Eftimie Murgu, Forotic, Gîrnic, Goruia, Grădinari, Iablanița, Lăpușnicel, Lăpușnicu Mare, Lupac, Mehadia, Mehadica, Naidăș, Pojejena, Prigor, Răcășdia, Sasca Montană, Sichevița, Socol, Șopotu Nou, Ticvaniu Mare, Topleț, Vărădia).

Award criteria

Componenta tehnica

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Technical testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 485,835 Pound Sterling

Norway : Bergen - Floral arrangements

Norway

Value: Not specified

Norway : Ålesund - Construction materials

Norway

Value: 34.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Negorci - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Bø i Telemark - Animal products, meat and meat products

Norway

Value: 11.9 million Norwegian Krone

North Macedonia : Bitola - Fish food

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.0 million Denar