This tender in no longer available.

Tender description

SERVICII DE DESZAPEZIRE DRUMURI JUDETENE DIN JUDETUL CARAS-SEVERIN - ZONA MUNTELE MIC conform anexelor la caietul de sarcini încărcate la documentația de atribuire. Se va încheia acord-cadru pe o perioadă de 36 de luni. Se va incheia un contract subsecvent la fiecare 12 luni.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu cel mult 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 161 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Proportia de subcontractare Operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților, cu respectarea art. 182 din Legea 98/2016. Operatorii economici ofertanți, o dată cu depunerea DUAE, prezintă angajamentul terțului susținător (împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare, conform modelelor anexate la documentația de atribuire, după caz. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător, la solicitarea autorității contractante. Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. În cazul în care din informațiile și documentele prezentate, conform art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care operatorul economic urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru partea/părțile din contract pe care operatorul economic urmează să o/le îndeplinească efectiv. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională, așa cum prevede art. 185 din Legea 98/2016. Cerințe privind asocierea În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea acordului-cadru. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, conform art. 185 din Legea 98/2016.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va demonstra experienţa similară prin maxim 5 contracte de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru prestate în ultimii 3 ani, a căror valoare cumulată să fie de minim 1.480.000 RON, prin: - Copii după părţi relevante ale contractului/contractelor sau alte documente relevante din care să reiasă: beneficiarul serviciilor (denumire, adresa, tel., fax, e-mail), valoarea serviciilor similare (lei), perioada în care au fost prestate servicii similare şi locul prestării acestora, însoţite de copii ale recomandărilor beneficiarilor fiecărui contract în parte, procese-verbale de recepție, certificate constatatoare etc.; aceste documente justificative se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor pentru demonstrarea informațiilor declarate în DUAE; - Achizitorul nu limitează numărul şi felul documentelor ce pot fi depuse de ofertanţi atât timp cât din acestea rezultă în mod clar informaţiile solicitate şi îndeplinirea cerinţei mai sus menționate. Prin servicii similare autoritatea contractantă înţelege servicii de deszăpezire pe drumuri deschise circulaţiei publice conform Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun nr. 289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Completare DUAE

Completare DUAE si prezentarea de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se solicita completare DUAE si prezentarea de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor a documentelor justificative: (i) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; (ii) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; (iii) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; (iv) alte documente edificatoare, după caz.

Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016:

Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Gabriel-Francisc Ştika - Director Executiv; Livia Scorțan –Șef Serviciu; Oana-Mariana Treanţă – Șef Serviciu; Rozalia-Maria Frîncu – Șef Serviciu; Liana Şandru - Consilier juridic; Cosmin-Ioan Ţerovan-Oprea - Consilier juridic; Lucian Ionescu – Inspector; Ştefan Markovszky – Inspector; Isabela-Bianca-Livia Borduz – consilier achiziții publice; Roxana-Dana Topală – consilier achiziții publice; Laura-Silviana Laza - consilier achiziții publice; Cristian-Mihai Guiță-consilier; Mihai-Dorel Jurchescu-consilier; Giani-Dorel Dumitru-inspector; Vasile Papavă-Popescu -Mirulescu- consilier, Meilă-Mihai Stepanescu-consilier achiziții publice.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE cf. art. 193 alin.1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract. În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente echivalente emise in tara de rezidenta, însotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat în limba româna. Modalitatea de indeplinire: Prezentare DUAE cf.art. 193 alin.1 din Legea 98/2016.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-19

15:00

In SEAP

Reprezentanti ANAP si membrii comisiei de evaluare

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-19
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-19
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-14
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare
DUAE se poate accesa din SEAP
Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin

Piața 1 Decembrie 1918 nr. 7

Reșița

320067

+40 255228864

[email protected]

+40 255228863

http://www.e-licitatie.ro

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.5 million

Locations

România, Reșița

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.5 million

Valoarea estimată maximă pe o durată de 36 de luni: 1.485.926,76 RON.

Valoarea estimată a avut la bază prețuri unitare practicate de autoritatea contractantă prin anunțul de participare nr. 179793/17.10.2017 la care s-a aplicat actualizarea de prețuri pe IPC, total august 2017-mai 2020 - 112,04 %.

Estimarea cantităților s-a realizat pe 121 zile, respectiv 4 luni, numai pe perioada iernii, în funcție de condițiile meteorologice. Se va încheia un contract subsecvent, la fiecare 12 luni.

CANTITĂŢILE MINIME ŞI MAXIME /ACORD CADRU SE DETERMINĂ PRIN MULTIPLICAREA CU 3 ANI A CANTITĂŢILOR MINIME ŞI MAXIME PE FIECARE CONTRACT SUBSECVENT CONFORM EXPLICATIILOR AUTORITATII CONTRACTANTE IN FORMULARUL 2 DIN ANEXE

Main site or place of performance

DJ 608A, ZONA MUNTELE MIC conform Anexa 1

Description of renewals

Se va încheia acord-cadru pe o perioadă de 36 de luni. Se va incheia un contract subsecvent la fiecare 12 luni.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone