This tender in no longer available.

Tender description

Executie lucrari: pod peste râul Someș — amplasament Str. Ștrandului, conform documentatiei de atribuire. Podul prevăzut peste râul Someş face legătura între Bd. Independenţei, cartier Gelu de pe malul stâng şi Bd. Henri Coandă de pe malul drept şi se suprapune peste Str. Ştrandului. Podul amplasat în continuarea străzii Ştrandului va prelua o parte importantă din traficul ce se desfăşoară între zona de nord şi zona de sud a municipiului Satu Mare, reducând considerabil traficul actual de pe podul Decebal. Noul pod oferă şi posibilitatea preluării traseului drumului european E 81 care în prezent se desfăşoară pe podul Decebal. Legătura între podul peste Someş şi viaductele prevăzute în continuarea podului cu cele 2 bulevarde (Bd. Independenţei şi Bd. Henri Coandă) se realizează prin intermediul rampelor, delimitate cu ziduri de sprijin. Valoarea estimata a lucrarilor este de 141 794 420,00 RON fără TVA. Valoarea corespunzătoare procentului de 8,76 % [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Ofertantul va face dovada deţinerii unei autorizaţii de tip EDSB sau echivalent pentru sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise, precum şi instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune sau echivalent în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) si alin. (5), tabel 1 din Ordinul nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor.

Ofertantul va face dovada deţinerii unei Atestat A.N.R.E. de tip C2A sau echivalent, pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV–20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatelor de tip Be, Bi, A2 şi A1 sau echivalent în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. k din Ordinul 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în ultimii 15 ani împliniţi la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, lucrări similare. Ofertantul va demonstra că a executat lucrări similare de tipul/natura şi complexitatea, cât şi din punct de vedere al rezultatului sau funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziţiei, ai căror beneficiari sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prin lucrări similare se va înțeleg: lucrări de construcţii noi de pod/viaduct/pasaj suspendat/hobanat cu cel puţin o deschidere de minim 100 de metri şi având un profil transversal cu minim 4 benzi de circulaţie.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Ofertantul trebuie să facă dovada cifrei de afaceri anuală pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), din domeniul de activitate care face obiectul contractului de achiziţie publică. Valoarea cifrei de afaceri minimă anuală trebuie să fie de cel puţin 90 000 000,00 RON. Valoarea în euro pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu RON/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: cursul mediu RON/euro 2016 = 4,4908 RON, cursul mediu RON/euro 2017 = 4,5682 RON, cursul mediu RON/euro 2018 = 4,6535 RON.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

În situaţia participării la procedură cu ofertă comună cerinţa este îndeplinită dacă unul dintre asociaţi deţine atestatul solicitat şi numai cu condiţia că acesta să execute integral partea din contract pentru care este solicitat. Cerinţa se consideră îndeplinită şi în cazul în care ofertant. subcontr lucrarea pentru care se solicită atestatul, dar numai cu condiţia ca subcontract. să execute integral partea din contract pentru care s-a solicitat atestatul. Potrivit prevederilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În DUAE se va menţiona nr. atestatului, numele firmei care deţine atestatul şi perioada de valabilitate. Pentru ofertanţii care prezintă certificate/atestate/licenţe echivalente emise de autorităţile de certificare abilitate din alt stat, nu se va impune obţinerea atestatelor/certificatelor/licenţelor recunoscute de autorităţile române la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. Ofertantul trebuie să întreprindă, acolo unde legislaţia naţională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziţie publică atestatul recunoscut de autorităţile române. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, să prezinte atestatul ANRE de tip C2A sau echivalent, în conformitate cu Ordinul 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, valabil la data prezentării documentului. În cazul ofertanţilor străini se vor solicita documente echivalente emise în ţara în care ofertantul este rezident. În acest caz documentele vor fi însotiţe de traducerea autorizată a acestora în lb rom, efectuată de către un traducator autorizat, în conf. cu preved. Lg. 178/1997. Potrivit preved. art. 193 din Legea nr. 98/2016, aut. contr. acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demon cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale, ca dovadă preliminară. Ofertantul are oblig. de a depune DUAE odată cu oferta, la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care ofertantul subcon. lucr. pt. care se solicită atestatul, ofertantul pe lângă DUAE va prezenta şi acord de subcontr din care să rezulte că subcont va presta integral partea din contr. ptr care s-a solicitat atestatul. Ofer. odata cu depunerea DUAE potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea 98/2016, vor prezenta angajamentul tertului sustinator, impreuna cu doc. transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Potrivit Hot 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă.

În situaţia participării la procedură cu ofertă comună cerinţa este îndeplinită dacă unul dintre asociaţi deţine atestatul solicitat şi numai cu condiţia că acesta să execute integral partea din contract pentru care este solicitat. Cerinţa se consideră îndeplinită şi în cazul în care ofertant. subcontr lucrarea pentru care se solicită atestatul, dar numai cu condiţia ca subcontract. să execute integral partea din contract pentru care s-a solicitat atestatul. Potrivit prevederilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În DUAE se va menţiona nr. atestatului, numele firmei care deţine atestatul şi perioada de valabilitate. Pentru ofertanţii care prezintă certificate/atestate/licenţe echivalente emise de autorităţile de certificare abilitate din alt stat, nu se va impune obţinerea atestatelor/certificatelor/licenţelor recunoscute de autorităţile române la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. Ofertantul trebuie să întreprindă, acolo unde legislaţia naţională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziţie publică atestatul recunoscut de autorităţile române. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor să prezinte atestatul ANRE de tip C2A sau echivalent, în conformitate cu Ordinul 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, valabil la data prezentării documentului. În cazul ofertanţilor străini se vor solicita documente echivalente emise în ţara în care ofertantul este rezident. În acest caz documentele vor fi însotiţe de traducerea autorizată a acestora în lb rom, efectuată de către un traducator autorizat, în conf. cu preved. Lg. 178/1997. Potrivit preved. art. 193 din Legea nr. 98/2016, aut. contr. acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demon cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale, ca dovadă preliminară. Ofertantul are oblig. de a depune DUAE odată cu oferta, la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care ofertantul subcon. lucr. ptr care se solicită atestatul, ofertantul pe lângă DUAE va prezenta şi acord de subcontr din care să rezulte că subcont va presta integral partea din contr. ptr care s-a solicitat atestatul. Ofer. odata cu depunerea DUAE potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea 98/2016 vor prezenta angajamentul tertului sustinator, impreuna cu doc. transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Potrivit Hot 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă.

Potrivit prevederilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinţa privind experienţa similară prin cumularea experienţei individuale sau comune, prezentată de toţi membrii grupului. În acest sens, toţi membrii grupului vor depune informatiile de interes, completând un DUAE. În DUAE se va menţiona numărul şi data contractului de execuţie, obiectul şi denumirea lucrărilor, beneficiarul public sau privat, valoarea totală a contractului, valoarea aferentă procentului de lucrări executate. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. DUAE poate fi descărcat in vederea completării şi depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Ofertantii odata cu depunerea DUAE potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare vor prezenta angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepţie/certificări de bună execuţie/certificate constatatoare şi altele, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Potrivit Hot 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Pentru echivalenta RON/moneda straină se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

— Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, prezentata pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Primar: Kereskényi Gábor,

— Viceprimari: Albu Adrian, Feher Doina,

— Consilieri locali: Ardelean Octavian Iulian, Bertici Stefan, Craciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gati Stefan, Hornar Vasile, Gunthner Tiberiu, Huzau Mihai, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Pugner Robert, Ratiu Cosmin Constantin, Ressler Stefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szocs Peter Levente, Zsok Janos Csaba, Zazula Bela,

— Administrator Public — Masculic Csaba,

— Secretar — Racolta Mihaela,

— Dir. Executiv — Ursu Lucica,

— Delegare atribuţii şef serviciu — Serviciul Juridic, Contencios, Arhiva — Seres Corina Mihaela,

— CFP – Rus Liana Loredana,

— Şef serviciu — Serviciul Investiţii, gospodărire şi întreţinere — Szucs Zsigmond,

— Şef serviciu — Serviciul Achizitii Publice — Szilagyi Andrea.

Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezerva):

— Şef Serviciu — Serviciul Investiţii, gospodărire şi întreţinere — Szucs Zsigmond,

— Consilier — Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere — Suhani Mihai Dorin,

— Consilier — Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere — Bereş Dorin Mihai,

— Consilier – Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere — Munich Puiu Sorin,

— Consilier — Serviciul Investitii gospodărire şi întreţinere — Neacsu Adrian Gabriel,

— Consilier — Serviciul Investitii gospodarire si întretinere — Pop Lucian,

— Referent de specialitate — Serviciul Investitii gospodarire si întretinere — Nemeti Alexandru Stefan,

— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Caras Antonela Ioana,

— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Mare Daniela Claudia,

— Sef serviciu — Serviciul Achizitii Publice — Szilagyi Andrea,

— Consilier — Serviciul Achizitii Publice — Şut Ioana Cezara,

— Consilier — Serviciul Achizitii Publice — Muresan Timea,

— Consilier — Serviciul Achizitii Publice — Ţurcanu Alexandru,

— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Gati Ionela,

— Consilier Serviciul Administrarea domeniului public şi privat — Stîncel Toader Dan,

— Şef Birou — Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Criste Florin Călin,

— Consilier — Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Comiati Ovidiu Mircea,

— Consilier — Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Kiss Ferenc,

— Consilier — Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Erdei Ildiko.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa: www.e-licitatie.ro

Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Potrivit prevederilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economică şi financiară, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economică şi financiară, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător. In acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinţa privind experienţa similară prin cumularea experienţei individuale sau comune, prezentată de toţi membrii grupului. În acest sens, toţi membrii grupului vor depune informatiile de interes, completând un DUAE. În DUAE se va menţiona pentru anul 2016, 2017 şi 2018 următoarele: anul (anul ce corespunde exercițiului financiar pentru care prezintă cifra de afaceri), suma în cauză (valoarea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar specificat în format de număr întreg, fără zecimale și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.) şi moneda. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. DUAE poate fi descărcat in vederea completării şi depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Ofertantii odata cu depunerea DUAE potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare vor prezenta angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ înregistrate la organele competente, raport de audit, iar dacă din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile se vor prezenta alte documente edificatoare, aferente exerciţiilor financiare pe 2016, 2017 şi 2018, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Potrivit Hot. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Procedură

Data
2019-05-08
Condiții de deschidere a ofertelor

2019-05-08

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare etc.

Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-01-08
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2019-03-12
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.
Informații suplimentare

Nota 1: nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 2: in cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

Nota 3: în cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 4: procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, totodata si solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, iar raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP.

Nota 5: mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului; ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor; atat pe parcursul derularii procedurii, cat si in cazul desemnarii ca si castigator pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

Nota 6: DUAE- urile se vor prezenta de catre ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator.

Nota 7: in cadrul DUAE-ului ofertantii, la Partea IV Criteriile de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 45221100

Bidding information

Bidding deadline

8 May 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 141.8 million

Locations

România, Satu Mare

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 141.8 million

Executie lucrari: pod peste râul Someș — amplasament Str. Ștrandului, conform documentatiei de atribuire.

Award criteria

Descriere: autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta pentru lucrările executate o perioada de garantie suplimentara fata de perioada de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

15

85

Main site or place of performance

Municipiul Satu Mare.

Additional information

Finantarea contractului se va realiza din bugetul local si Programul National de Dezvoltare Locala II.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Fitness equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Occupational clothing, special workwear and accessories

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Driving-school services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Trowbridge - Counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Msida - Seeders, planters or transplanters

Malta

Value: Not specified