This tender in no longer available.

Tender description

„Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in municipiul Sibiu si statiunea Paltinis”, constand in:

— Activitati de dezinsectie,

— Activitati de dezinfectie,

— Activitati de deratizare.

Valoarea estimata: 4 301 908,50 RON fara TVA/4 ani, din care:

— Valoarea estimata pentru dezinsectie este de 2 459 316,10 RON fara TVA,

— Valoarea estimata pentru deratizare este de 1 840 592,40 RON fara TVA,

— Valoarea estimata pentru dezinfecție este de 2 000,00 RON fara TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerinta 3 – Cerinta obligatorie Resurse umane: a) Declaraţie care conţine informaţii privind personalul de conducere/cheie de specialitate (numele, funcţia, atribuţiile). In cadrul Declaraţie privind personalul de conducere/cheie de specialitate, operatorii economici vor nominaliza minim, urmatorul personal cheie: Poziţie: Manager general pentru contract Număr minim: 1 Calificare: Ofertantul va prezenta: - CV-ul managerului propus; - Declaratie de disponibilitate (în cazul în care se propune o persoana care nu este angajat al ofertantului, semnata autentic de titular). - Ofertantul va prezenta documente din care să reiasă experiența similară, profesia sau specializarea solicitată. Acestea pot fi diplome, adeverințe, certificate de absolvire, etc.

Cerinta nr. 1 – Cerinta obligatorie: Lista serviciilor prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin lista serviciilor prestate, ofertantul trebuie faca dovada ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura,cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 500.000,00 RON, servicii similare prestate in cadrul unuia sau a maxim 5 contracte. Operatorii economici trebuie sa demonstreze experienta in activitati avand ca obiect servicii de dezinsectie / dezinfectie / deratizare Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta, initial, in formularul DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative constand in: Documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a) obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c) valoarea-in lei fara tva, d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul e) locul prestarii serviciilor si f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna. Nota: Pentru contractele reprezentand experienta similara in ultimii 3 ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

Cerinta nr.6 - Cerinta obligatorie: Informatii privind asociatii Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.1.1) –CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Totodata, se va prezenta acordul de asociere, din care sa reiese cine este liderul asocierii precum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia.

Cerinta nr.4 - Cerinta obligatorie: Informatii privind subcontractantii 10. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica. 11. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noii subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit 12.Subcontractantii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontract reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

Cerinta nr.5 - Cerinta obligatorie: Informatii privind tertii sustinatori Terti sustinatori: 1.Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. 2) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament 3) Autoritatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167. 4) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b). din Legea 98/2016 5)În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. 6) În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terţul/terţii care acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament. 7.În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Cerinta nr.4 - Cerinta obligatorie: Informatii privind subcontractantii Subcontractarea: 1. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. 2 din HG 395/2016 si ale art. 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru: – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare. 3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus /tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele. 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. 5. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie 6. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului /candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. 7. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 8. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016, subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei /momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150, alin 1 si 2 din HG 395/2016). 9. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/ subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.

Cerinta nr.5 - Cerinta obligatorie: Informatii privind tertii sustinatori 8) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g)din Legea 98/2016 sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. 9) În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

Cerinta nr. 2 – Cerinta obligatorie Resurse tehnice – Lista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea in conditii optime a contractului de prestari servicii. Se vor asigura acele utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice care sunt strict necesare pentru indeplinirea contractului de prestari servicii conform cerintelor din Caietul de sarcini.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cerinta nr. 1 – Cerinta obligatorie: Media cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), sa fie mai mare sau egala/cel putin egala cu 1.000.000,00 RON.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art.193 alin(1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art.193 alin(1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se vor prezenta in cadrul DUAE informatii referitoare la principalele servicii similare prestate, facandu-se trimitere la certificate/ documente/ recomandari/procese verbale de receptive, datate, semnate si parafate de catre beneficiar (autoritate contractanta sau un beneficiar privat). Totodata ofertantii trebuie sa precizeze in DUAE informatii cum ar fi: - nr. si data contractului invocate ca drept experienta similara; - beneficiarul acestuia si datele sale de contact; - data si nr. documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta acordul de asociere.

Se va prezenta DUAE de catre ofertant si separat de catre subcontractanti, in conformitate cu prevederile art.193 alin.(1) si (3) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare.

Se va prezenta DUAE de catre ofertant si separat de catre tertii sustinatori, in conformitate cu prevederile art.193 alin.(1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul se va prezenta angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia.

Se va prezenta DUAE de catre ofertant si separat de catre subcontractanti, in conformitate cu prevederile art.193 alin.(1) si (3) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare.

Se va prezenta DUAE de catre ofertant si separat de catre tertii sustinatori, in conformitate cu prevederile art.193 alin.(1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul se va prezenta angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art.193 alin(1) din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1 - Cerinta obligatorie:

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt:

Primar –Fodor Astrid Cora

Administrator Public-Ioana Leca

Viceprimar – Corina Bokor

Viceprimar -Pop Razvan Codrut,

Director Directia Investitii - Monica Dancu

Sef Serviciul Investitii - Codruta Sirbu

Director Economic – Elena Buhoi

Sef Serviciul Juridic Contencios si Registru Agricol – Andreea Maria Patachi

Director Tehnic– Ciprian Ratiu

Director Serviciul Public Management si Monitorizare Servicii de Salubrizare – Popa Marian

Inspector- Serviciul Public Management si Monitorizare Servicii de Salubrizare - Paun Tudor

Sef Birou Achizitii directe – Elena Rucărean

Consilier Serviciul Investitii si Proceduri de achizitii publice – Adriana Vulcu

Consilier Biroul Achizitii directe – Marinela Cioloca

Documentele de confirmare privind indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatoruleconomic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentulprezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local. (Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum sipunctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Persoane juridice / fizice straine vor prezenta: orice documente edificatoare, eliberate de autoritatii competente din tara in care acestia sunt

Rezidenti, prin care sa doveseasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre

Bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

Operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

Constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.

(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Cerinta nr. 1 - Cerinta obligatorie:

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

a. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Certificatul ONRC sau pentru ofertantii strain... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se vor prezenta: Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri globale, cum ar fi: bilanturi/ balante contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata. Nota 1: Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Nota 2: Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Nota 3: În masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus. Nota 4: În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele solicitate mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente echivalente/apte sa faca aceasta dovada.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2019-04-22

15:00

In SEAP

Notice number in the OJ S
2019/S 049-112473
Data
2019-04-22
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-08-22
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute conform Legii nr. 101/2016.

Informații suplimentare

Dacă 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc conțin același punctaj, Autoritatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul cel mai scăzut.

Dacă și prețurile sunt egale, Autoritatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare vechime utilaj.

Dacă punctajele sunt în continuare egale, Autoritatea contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare: Număr utilaje.

Algoritm de calcul:

Punctaj total = Punctaj factor Financiar (Preț) + Punctaj factor tehnic (Vechimea utilajelor folosite pentru desfășurarea activităților) + Punctaj factor tehnic (Numărul utilajelor folosite pentru desfășurarea activităților).

Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare).

Punctaj maxim total: 100.

Această achiziție este periodică
nu
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția Investiții

Str. Samuel Brukenthal nr. 2

Sibiu

550178

+40 269/208881

[email protected]

+40 269/208813

www.sibiu.ro

Main CPV code 90921000

Bidding information

Bidding deadline

22 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

RON 4.3 million

Locations

România, Sibiu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 4.3 million

“SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE, IN MUNICIPIUL SIBIU SI STATIUNEA PALTINIS”,constand in:

— Activitati de dezinsectie

— Activitati de dezinfectie

— Activitati de deratizare

Serviciile se vor presta conform specificatiilor din Caietul de sarcini.

Award criteria

Componenta calitativa

10

Componenta calitativa

20

70

Main site or place of performance

Municipiul Sibiu si Statiunea Paltinis

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Liverpool - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Environmental decontamination services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.2 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Service Contract for Copernicus Hotspot Monitoring Services — Production of Very High Resolution Land Cover/Land use Datasets in Selected Natura 2000 Sites. Reference Year 2018 Including Change Layer

Denmark

Value: 2.4 million Euro

United Kingdom : Livingston - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Inverness - Refuse transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 660,000 Pound Sterling

United Kingdom : Inverness - Refuse transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 660,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Residential property services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified