This tender in no longer available.

Tender description

Achizitie teste SARS CoV-2 compatibile cu echipamentul GeneXpert.

Cant. min. contract subsecvent: 100.

Cant. max. contract subsecvent: 900.

Cant. min. acord-cadru: 1 200.

Cant. max. acord-cadru: 10 800.

Valoarea garantiei de participare va fi de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit: 2 160 RON.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista cu principalele livrari de produse efectuate în ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; atunci când este necesar în scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative prezentate in sustinerea celor declarate in DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Documentele justificative prezentate in sustinerea celor declarate in DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Aceste documente pot fi contul de rezultat patrimonial sau alte documente (ex. declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic).
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la

Procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin

Completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul

Intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— ec. Iancu Mariana – manager;

— dr. Malincenco Dana-Stefania – sef laborator clinic;

— as. Lazar Stefania – asistent sef laborator clinic;

— biolog Androne Georgeta;

— sef Serviciu aprovizionare – insp. Dumitrescu Daniela;

— ec. Radu Silica – economist Department achizitii;

— ec. Nica Alina-Madalina;

— as.Trandafir Cristina;

— as. Ogrezeanu Roxana.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC (sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta) si avizul de functionare, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cifra de afaceri anuala generala. Cifra de afaceri anuala generala pe ultimii trei ani. Se va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-17

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-11-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10 Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.6 million

Locations

România, Slobozia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 2.6 million

Cant. min. contract subsecvent: 100.

Cant. max. contract subsecvent: 900.

Cant. min. acord-cadru: 1 200.

Cant. max. acord-cadru: 10 800.

Main site or place of performance

Str. Decebal nr. 1, localitate: Slobozia.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone