This tender in no longer available.

Tender description

Acord-cadru de furnizare consumabile medicale.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, cel putin de lotul 1- 6,750.00lei, pentru lotul 2 – 5,000.00lei, pentru lotul 3 – 630.00lei, pentru lotul 4 – 32,500.00lei, pentru lotul 5 – 41,250.00lei, pentru lotul 6 – 40,000.00 RON, pentru lotul 7 – 8,000.00lei,pentru lotul 8 – 690.00lei, pentru lotul 9 28.60lei, pentru lotul 10 – 36.00lei, pentru lotul 11- 30.00lei, pentru lotul 12 – 761.20lei, pentru lotul 13 – 167.00lei, pentru lotul 14 – 242.45lei, pentru lotul 15 – 11,017.50lei, pentru lotul 16 – 5,250.00lei, pentru lotul 17 – 128.80lei, pentru lotul 18 – 1,760.00lei, pentru lotul 19 – 3,260.00lei, pentru lotul 20 – 1,500.00lei, pentru lotul 21- 128.00lei, pentru lotul 22 – 1,000.00lei, pentru lotul 23 – 26.60lei, pentru lotul 24 – 1,125.00lei, pentru lotul 25 – 375.00lei, pentru lotul 26- 2,500.00lei, pentru lotul 27 – 660.00lei, pentru lotul 28 – 112.50lei, pentru lotul 29 - 130.00lei, pentru lotul 30 – 2,030.00lei, pentru lotul 31 – 1,562.50pentru lotul 32 – 10,125.00lei, pentru lotul 33 – 130.00lei, pentru lotul 34 – 195.00lei, pentru lotul 35 – 2,925.00lei, pentru lotul 36 – 1,500.00 RON, pentru lotul 37 – 100.00lei, pentru lotul 38 – 8,400.00lei, pentru lotul 39 – 62,500.00lei, pentru lotul 40- 7,200.00lei, pentru lotul 41 – 3,000.00lei, pentru lotul 42 – 3,000.00lei, pentru lotul 43 – 3,600.00lei, pentru lotul 44 – 8,500.00lei, pentru lotul 45 – 104.00lei, pentru lotul 46 - 1,500.00lei, pentru lotul 47 – 127.50lei, pentru lotul 48 - 1,800.00lei, pentru lotul 49 – 730.00lei, pentru lotul 50 - 177.75lei, pentru lotul 51- 96.00lei, pentru lotul 52 - 660.00lei, pentru lotul 53 - 325.00lei, pentru lotul 54 - 2,600.00lei, pentru lotul 55 – 320.00lei, pentru lotul 56 – 120.00lei, pentru lotul 57 – 3,375.00lei, pentru lotul 58 – 2,500.00lei, pentru lotul 59 – 5,085.00lei, pentru lotul 60 – 1,900.00lei, pentru lotul 61 – 5,830.00lei, pentru lotul 62 – 20,174.00lei, pentru lotul 63 – 26,000.00lei, pentru lotul 64 – 838.60lei, pentru lotul 65 – 1,750.00lei, pentru lotul 66 – 3,200.00lei, pentru lotul 67 – 1,800.00lei, pentru lotul 68 – 8,125.00lei, pentru lotul 69 – 585.00lei, pentru lotul 70 – 3,800.00lei, pentru lotul 71 – 4,500.00lei, pentru lotul 72 – 2,250.00lei.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) cel putin de pentru lotul 1- 6,750.00lei, pentru lotul 2 – 5,000.00lei, pentru lotul 3 – 630.00lei, pentru lotul 4 – 32,500.00lei, pentru lotul 5 – 41,250.00lei, pentru lotul 6 – 40,000.00 RON, pentru lotul 7 – 8,000.00lei,pentru lotul 8 – 690.00lei, pentru lotul 9 28.60lei, pentru lotul 10 – 36.00lei, pentru lotul 11- 30.00lei, pentru lotul 12 – 761.20lei, pentru lotul 13 – 167.00lei, pentru lotul 14 – 242.45lei, pentru lotul 15 – 11,017.50lei, pentru lotul 16 – 5,250.00lei, pentru lotul 17 – 128.80lei, pentru lotul 18 – 1,760.00lei, pentru lotul 19 – 3,260.00lei, pentru lotul 20 – 1,500.00lei, pentru lotul 21- 128.00lei, pentru lotul 22 – 1,000.00lei, pentru lotul 23 – 26.60lei, pentru lotul 24 – 1,125.00lei, pentru lotul 25 – 375.00lei, pentru lotul 26- 2,500.00lei, pentru lotul 27 – 660.00lei, pentru lotul 28 – 112.50lei, pentru lotul 29 - 130.00lei, pentru lotul 30 – 2,030.00lei, pentru lotul 31 – 1,562.50pentru lotul 32 – 10,125.00lei, pentru lotul 33 – 130.00lei, pentru lotul 34 – 195.00lei, pentru lotul 35 – 2,925.00lei, pentru lotul 36 – 1,500.00 RON, pentru lotul 37 – 100.00lei, pentru lotul 38 – 8,400.00lei, pentru lotul 39 – 62,500.00lei, pentru lotul 40- 7,200.00lei, pentru lotul 41 – 3,000.00lei, pentru lotul 42 – 3,000.00lei, pentru lotul 43 – 3,600.00lei, pentru lotul 44 – 8,500.00lei, pentru lotul 45 – 104.00lei, pentru lotul 46 - 1,500.00lei, pentru lotul 47 – 127.50lei, pentru lotul 48 - 1,800.00lei, pentru lotul 49 – 730.00lei, pentru lotul 50 - 177.75lei, pentru lotul 51- 96.00lei, pentru lotul 52 - 660.00lei, pentru lotul 53 - 325.00lei, pentru lotul 54 - 2,600.00lei, pentru lotul 55 – 320.00lei, pentru lotul 56 – 120.00lei, pentru lotul 57 – 3,375.00lei, pentru lotul 58 – 2,500.00lei, pentru lotul 59 – 5,085.00lei, pentru lotul 60 – 1,900.00lei, pentru lotul 61 – 5,830.00lei, pentru lotul 62 – 20,174.00lei, pentru lotul 63 – 26,000.00lei, pentru lotul 64 – 838.60lei, pentru lotul 65 – 1,750.00lei, pentru lotul 66 – 3,200.00lei, pentru lotul 67 – 1,800.00lei, pentru lotul 68 – 8,125.00lei, pentru lotul 69 – 585.00lei, pentru lotul 70 – 3,800.00lei, pentru lotul 71 – 4,500.00lei, pentru lotul 72 – 2,250.00lei.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei(certificari/procese verbal de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente) vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016,- model propriu,declaratia va fi completata de

Toti participantii(Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Puiac Ion Claudiu- Manager, Ec.Craciun Ioan Florin- Director Financiar Contabil,Vass Hajnal- Asist sef UPU-SMURD; Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef birou achizitii publice, Drugan Adela-birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

NOTA !!!: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operat... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor semnate cu semnatura electronica extinsa.

Procedură

Data
2019-04-17
Condiții de deschidere a ofertelor

2019-04-17

15:00

In SEAP

Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-08-17
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2019-03-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.
Informații suplimentare
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Această achiziție este periodică
nu
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș — Compartimentul Contencios

Str Ghe. Marinescu nr. 50

Târgu Mureș

540136

+40 265212111

+40 265213967

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 33140000

Bidding information

Bidding deadline

17 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Târgu Mureș

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kit nebulizare pacient intubat

Value

RON Not specified

Kit nebulizare pacient intubat

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 84 cs max 250

Val celui mai mare cs 2,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Patura de incalzit copil compatibila cu aparatul Hirtz Hico-Aquaterm 660

Value

RON Not specified

Patura de incalzit copil compatibila cu aparatul Hirtz Hico-Aquaterm 660

Ac min 3 ac max 15

Cs min 1 cs max 2

Val celui mai mare cs 1,900.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Hartie termica compatibila cu ECG Edan SE-1201

Value

RON Not specified

Hartie termica compatibila cu ECG Edan SE-1201

Ac min 250 ac max 1500

Cs min 42 cs max 125

Val celui mai mare cs 1,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Patura de incalzit adult compatibila cu aparatul Mistral Air

Value

RON Not specified

Patura de incalzit adult compatibila cu aparatul Mistral Air

Ac min 15 ac max 90

Cs min 3 cs max 8

Val celui mai mare cs 320.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Patura de incalzit adult compatibila cu aparatul Blanketrol III

Value

RON Not specified

Patura de incalzit adult compatibila cu aparatul Blanketrol III

Ac min 200 ac max 120

Cs min 4 cs max 10

Val celui mai mare cs 2,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Ventuze ECG

Value

RON Not specified

Ventuze ECG

Ac min 8 ac max 45

Cs min 2 cs max 4

Val celui mai mare cs 96.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Adaptor luer-lock BD vacutainer pt. recoltat sange (100 buc/cut)

Value

RON Not specified

Adaptor luer-lock BD vacutainer pt. recoltat sange (100 buc/cut)

Ac min 75 ac max 450

Cs min 13 cs max 38

Val celui mai mare cs 26.60

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Musama targa

Value

RON Not specified

Musama targa

Ac min 25 ac max 150

Cs min 5 cs max 13

Val celui mai mare cs 2,600.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Servetele antiescara

Value

RON Not specified

Servetele antiescara

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 84 cs max 250

Val celui mai mare cs 585.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Perie de curatare canal de lucru Videoendoscop/ Videoconscop

Value

RON Not specified

Perie de curatare canal de lucru Videoendoscop/ Videoconscop

Ac min 5 ac max 30

Cs min 1 cs max 3

Val celui mai mare cs 660.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Urinar barbati reutilizabil

Value

RON Not specified

Urinar barbati reutilizabil

Ac min 25 ac max 150

Cs min 5 cs max 13

Val celui mai mare cs 130.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Garou medical

Value

RON Not specified

Garou medical

Ac min 280 ac max 1680

Cs min 47 cs max 140

Val celui mai mare cs 838.60

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Capacel pentru branula

Value

RON Not specified

Capacel pentru branula

Ac min 2,500 ac max 15000

Cs min 417 cs max 1,250

Val celui mai mare cs 375.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Pansament tubular

Value

RON Not specified

Pansament tubular

Ac min 600 ac max 3600

Cs min 100 cs max 300

Val celui mai mare cs 8,400.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Capison termometru Filac

Value

RON Not specified

Capison termometru Filac

Ac min 15,000 ac max 90000

Cs min 2,500 cs max 7,500

Val celui mai mare cs 5,250.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Hartie termica compatibila cu monitorul Edan IM 70

Value

RON Not specified

Hartie termica compatibila cu monitorul Edan IM 70

Ac min 25 ac max 150

Cs min 5 cs max 13

Val celui mai mare cs 104.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Apasatoare de limba sterile (100 buc/cutie)

Value

RON Not specified

Apasatoare de limba sterile (100 buc/cutie)

Ac min 350 ac max 2100

Cs min 48 cs max 143

Val celui mai mare cs 28.60

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Atela vacuum picior

Value

RON Not specified

Atela vacuum picior

Ac min 10 ac max 60

Cs min 2 cs max 5

Val celui mai mare cs 3,000.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Bazinet urinar reutilizabil

Value

RON Not specified

Bazinet urinar reutilizabil

Ac min 25 ac max 150

Cs min 5 cs max 15

Val celui mai mare cs 195.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Garou periferic (Combat arterial tourniquet)

Value

RON Not specified

Garou periferic (Combat arterial tourniquet)

Ac min 5 ac max 30

Cs min 1 cs max 3

Val celui mai mare cs 630.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Aspirator nazal (Para nazala)

Value

RON Not specified

Aspirator nazal (Para nazala)

Ac min 25 ac max 150

Cs min 5 cs max 13

Val celui mai mare cs 130.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Saltea Vacuum

Value

RON Not specified

Saltea Vacuum

Ac min 5 ac max 30

Cs min 1 cs max 3

Val celui mai mare cs 7,200.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Canula nazala oxigen pt. copil

Value

RON Not specified

Canula nazala oxigen pt. copil

Ac min 334 ac max 2000

Cs min 56 cs max 167

Val celui mai mare cs 167.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Covoras antibacterian mare

Value

RON Not specified

Covoras antibacterian mare

Ac min 520 ac max 3120

Cs min 87 cs max 260

Val celui mai mare cs 26,000.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Foarfeca multifunctionala

Value

RON Not specified

Foarfeca multifunctionala

Ac min 13 ac max 75

Cs min 3 cs max 7

Val celui mai mare cs 1,750.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Rucsac medical de urgenta

Value

RON Not specified

Rucsac medical de urgenta

Ac min 10 ac max 60

Cs min 2 cs max 5

Val celui mai mare cs 8,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Microclisma

Value

RON Not specified

Microclisma

Ac min 50 ac max 300

Cs min 9 cs max 25

Val celui mai mare cs 112.50

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Branula cu sistem de protectie

Value

RON Not specified

Branula cu sistem de protectie

Ac min 50,000 ac max 300000

Cs min 8,334 cs max 25,000

Val celui mai mare cs 62,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Urinar barbati unica folosinta

Value

RON Not specified

Urinar barbati unica folosinta

Ac min 4,500 ac max 27000

Cs min 750 cs max 2,250

Val celui mai mare cs 10,125.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Trusa infuzomat compatibil cu Infuzomat Sapphire Multi-Therapy

Value

RON Not specified

Trusa infuzomat compatibil cu Infuzomat Sapphire Multi-Therapy

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 84 cs max 250

Val celui mai mare cs 6,750.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Campuri de unica folosinta sterile

Value

RON Not specified

Campuri de unica folosinta sterile

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 84 cs max 250

Val celui mai mare cs 1,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Atela Vacuum brat

Value

RON Not specified

Atela Vacuum brat

Ac min 10 ac max 60

Cs min 2 cs max 5

Val celui mai mare cs 3,000.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Patura de incalzit adult compatibila cu aparatul Hirtz Hico-Aquaterm 660

Value

RON Not specified

Patura de incalzit adult compatibila cu aparatul Hirtz Hico-Aquaterm 660

Ac min 5 ac max 30

Cs min 1 cs max 3

Val celui mai mare cs 5,085.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Hartie termica compatibila cu ECG Nihon Kohden 2350

Value

RON Not specified

Hartie termica compatibila cu ECG Nihon Kohden 2350

Ac min 300 ac max 1800

Cs min 50 cs max 150

Val celui mai mare cs 1,800.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Cleme pentru ECG

Value

RON Not specified

Cleme pentru ECG

Ac min 5 ac max 30

Cs min 1 cs max 3

Val celui mai mare cs 177.75

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Bazinet urinar unica folosinta

Value

RON Not specified

Bazinet urinar unica folosinta

Ac min 1,250 ac max 7500

Cs min 184 cs max 625

Val celui mai mare cs 1,562.50

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Hartie termica defibrilator Corpuls3

Value

RON Not specified

Hartie termica defibrilator Corpuls3

Ac min 275 ac max 1650

Cs min 46 cs max 138

Val celui mai mare cs 690.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Canula nazala oxigen pt. adult

Value

RON Not specified

Canula nazala oxigen pt. adult

Ac min 1384 ac max 8700

Cs min 231 cs max 692

Val celui mai mare cs 761.20

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Masca chirurgica (50 buc/cutie)

Value

RON Not specified

Masca chirurgica (50 buc/cutie)

Ac min 3729 ac max 22372

Cs min 622 cs max 1865

Val celui mai mare cs 242.45

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Pungi colectoare de varsaturi

Value

RON Not specified

Pungi colectoare de varsaturi

Ac min 600 ac max 3600

Cs min 100 cs max 300

Val celui mai mare cs 660.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Set aspiratie Yankauer

Value

RON Not specified

Set aspiratie Yankauer

Ac min 5650 ac max 33900

Cs min 942 cs max 2,825

Val celui mai mare cs 11,017.50

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Covoras antibacterian mijlociu

Value

RON Not specified

Covoras antibacterian mijlociu

Ac min 524 ac max 3144

Cs min 88 cs max 262

Val celui mai mare cs 20,174.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Holder vacutainer

Value

RON Not specified

Holder vacutainer

Ac min 10,000 ac max 60000

Cs min 1,667 cs max 5,000

Val celui mai mare cs 1,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Masca de protectie 3M

Value

RON Not specified

Masca de protectie 3M

Ac min 175 ac max 1050

Cs min 30 cs max 88

Val celui mai mare cs 1,760.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Covoras antibacterian mic

Value

RON Not specified

Covoras antibacterian mic

Ac min 212 ac max 1272

Cs min 36 cs max 106

Val celui mai mare cs 5,830.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Set ace sterile adult si pediatric compatibil cu sistemul pentru acces osos

Value

RON Not specified

Set ace sterile adult si pediatric compatibil cu sistemul pentru acces osos

Ac min 25 ac max 150

Cs min 5 cs max 13

Val celui mai mare cs 8,125.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Sistem pentru abordul vascular in regim de urgenta - acces osos

Value

RON Not specified

Sistem pentru abordul vascular in regim de urgenta - acces osos

Ac min 3 ac max 15

Cs min 1 cs max 2

Val celui mai mare cs 1,800.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Seringa tip Guyon 100 ml

Value

RON Not specified

Seringa tip Guyon 100 ml

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 84 cs max 250

Val celui mai mare cs 1,000.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Adaptor pentru extragerea lichidului din flaconul de perfuzie

Value

RON Not specified

Adaptor pentru extragerea lichidului din flaconul de perfuzie

Ac min 406 ac max 2436

Cs min 68 cs max 203

Val celui mai mare cs 2,030.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Canula nazofaringiana

Value

RON Not specified

Canula nazofaringiana

Ac min 325 ac max 1950

Cs min 55 cs max 163

Val celui mai mare cs 3,260.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Atela vacuum cot

Value

RON Not specified

Atela vacuum cot

Ac min 100 ac max 60

Cs min 2 cs max 5

Val celui mai mare cs 3,600.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Hartie termica compatibila cu monitorul Nihon Kohden BSM

Value

RON Not specified

Hartie termica compatibila cu monitorul Nihon Kohden BSM

Ac min 50 ac max 300

Cs min 9 cs max 25

Val celui mai mare cs 127.50

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Botosei de unica folosinta (100 buc/set)

Value

RON Not specified

Botosei de unica folosinta (100 buc/set)

Ac min 800 ac max 4800

Cs min 134 cs max 400

Val celui mai mare cs 36.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Gel lubrefiant steril cu anestezic local si solutie antiseptica

Value

RON Not specified

Gel lubrefiant steril cu anestezic local si solutie antiseptica

Ac min 200 ac max 1200

Cs min 34 cs max 100

Val celui mai mare cs 3,800.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Ace Vacutainer cu protectie Eclipse 21 G

Value

RON Not specified

Ace Vacutainer cu protectie Eclipse 21 G

Ac min 2,500 ac max 15000

Cs min 417 cs max 1,250

Val celui mai mare cs 1,125.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Sort unica folosinta (100 buc/cutie)

Value

RON Not specified

Sort unica folosinta (100 buc/cutie)

Ac min 50 ac max 300

Cs min 9 cs max 25

Val celui mai mare cs 100

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Capison termometru Genius (96 buc/cutie)

Value

RON Not specified

Capison termometru Genius (96 buc/cutie)

Ac min 367 ac max 2200

Cs min 62 cs max 184

Val celui mai mare cs 128.80

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Piesa bucala endoscopie

Value

RON Not specified

Piesa bucala endoscopie

Ac min 25 ac max 150

Cs min 5 cs max 13

Val celui mai mare cs 325.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Clema ombilicala

Value

RON Not specified

Clema ombilicala

Ac min 1500 ac max 9000

Cs min 2 cs max 750

Val celui mai mare cs 2,925.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Patura de incalzit copii compatibila cu aparatul Mistral Air

Value

RON Not specified

Patura de incalzit copii compatibila cu aparatul Mistral Air

Ac min 5 ac max 30

Cs min 1 cs max 3

Val celui mai mare cs 120

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Centura pentru imobilizare pelvina

Value

RON Not specified

Centura pentru imobilizare pelvina

Ac min 15 ac max 90

Cs min 3 cs max 8

Val celui mai mare cs 3,200.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Set sondaj vezical

Value

RON Not specified

Set sondaj vezical

Ac min 1300 ac max 7800

Cs min 217 cs max 650

Val celui mai mare cs 32,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Combitube easy tube

Value

RON Not specified

Combitube easy tube

Ac min 250 ac max 1500

Cs min 34 cs max 125

Val celui mai mare cs 41,250.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Trusa pentru incalzitor de sange compatibil cu aparatul Biegler BW 685

Value

RON Not specified

Trusa pentru incalzitor de sange compatibil cu aparatul Biegler BW 685

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 84 cs max 250

Val celui mai mare cs 5,000.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Electrod defibrilare copil

Value

RON Not specified

Electrod defibrilare copil

Ac min 100 ac max 600

Cs min 17 cs max 50

Val celui mai mare cs 8,000.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Electrod defibrilare adult

Value

RON Not specified

Electrod defibrilare adult

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 84 cs max 250

Val celui mai mare cs 40,000.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Gel lubrefiant steril

Value

RON Not specified

Gel lubrefiant steril

Ac min 250 ac max 1500

Cs min 34 cs max 125

Val celui mai mare cs 4,500.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Bonete de unica folosinta (100 buc/ set)

Value

RON Not specified

Bonete de unica folosinta (100 buc/ set)

Ac min 500 ac max 3000

Cs min 64 cs max 250

Val celui mai mare cs 30.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Cateter ombilical

Value

RON Not specified

Cateter ombilical

Ac min 15 ac max 90

Cs min 3 cs max 8

Val celui mai mare cs 128.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Centura racire cu apa pentru cap pacient compatibila cu aparatul Blanketrol III

Value

RON Not specified

Centura racire cu apa pentru cap pacient compatibila cu aparatul Blanketrol III

Ac min 2 ac max 6

Cs min 1 cs max 3

Val celui mai mare cs 3,375.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Linie extensie Volumat Agilia

Value

RON Not specified

Linie extensie Volumat Agilia

Ac min 360 ac max 2160

Cs min 34 cs max 180

Val celui mai mare cs 2,250.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

Hartie termica compatibila cu ECG Nihon Kohden 1250 K

Value

RON Not specified

Hartie termica compatibila cu ECG Nihon Kohden 1250 K

Ac min 200 ac max 1200

Cs min 34 cs max 100

Val celui mai mare cs 730.00

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Bodø - Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Gevgelija - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Microscopes

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified