This tender in no longer available.

Tender description

Furnizare prin leasing operational cu servicii incluse a 41 autovehicule speciale tip autosasiu cu cabina, dotate cu brat telescopic ridicator cu nacela pentru lucru la inaltime pentru o perioada de leasing de 60 de luni si un rulaj anual de 24 000 km si 500 ore de functionare nacela.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

(a) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul care indeplineste cerintele de participare/calificare, a carui oferta corespunde din punct de vedere tehnic si a fost declarat castigator la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

(b) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016, de catre de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti.

In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie in entitatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt:

— Ferenc Csulak – director general,

— Carmen Teona Oltean – director general adjunct,

— Petre Radu – director general adjunct.

Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Bogdan Cirstea, Flavius Marcus, Andrei Mihaly, Gheorghe Cotarlan, Mihaela-Cristina Chiriac, Crina Maria Blaga, Angela Vasile, Alin Gheorghe Urcan, Ioan Mircea Ratiu, Florin Tomulescu, Marius Todoran.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul care indeplineste cerintele de participare/calificare, a carui oferta corespunde din punct de vedere tehnic si a fost declarat castigator la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Informatii privind experienta similara se vor completa in DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la ghidul de utilizare DUAE, unde se vor preciza informatii referitoare la: numarul si data contractului invocate ca experienta similara, valoarea, beneficiarul, data. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul care indeplineste cerintele de participare/calificare, a carui oferta corespunde din punct de vedere tehnic si a fost declarat castigator la finalizarea evaluarii ofertelor. Furnizorul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare in cuantumul cerut. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare. Aceste documente justificative pot fi copii de pe partile relevante ale contractelor/recomandarilor/proceselor-verbale/certificatelor/orice alte documente

Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul care indeplineste cerintele de participare/calificare, a carui oferta corespunde din punct de vedere tehnic si a fost declarat castigator la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf art. 199 din Legea 99/2016: în cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format printr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca, in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Entitatii contractante inainte de data semnarii contractului. Modalitatea de indeplinire: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si angajamentul tertului sustinator. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art. 72 si 73 Legea Nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) si 2 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea Nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art. 188 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in prev. art. 178 din Legea 99/2016.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va demonstra cu cel putin un contract ca a furnizat produse similare, de natura si complexitatea obiectului supus achizitiei, in ultimii 3 ani, de minim 4 485 425,06 EUR.

Proportia de subcontractare. In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractant/tert sustinator, se solicita completarea DUAE, separat, pentru fiecare subcontractant/tert sustinator, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze.Procedură

Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-09-17
Data
2020-03-17
An electronic auction will be used
da
Additional information about electronic auction
In conformitate cu art. 22 al. (9) din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta va organiza ca etapa finala a procesului de achizitie sectoriala, licitatia electronica. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SICAP conf. art. 126 din HG nr. 394/2016 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceast [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-03-17

15:00

In SEAP.

Comisia de evaluare.

Informații complementare

Informații suplimentare

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta nu doreste limitarea numarului de candidati si nu foloseste criterii de preselectie.

Criteriului de atribuire se va aplica doar ofertelor admisibile.

Informatii legate de atribuirea contractului: se va semna un contact cu ofertantul care a obtinut cel mai mare puntaj in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SICAP, sectiunea „Intrebari”. Solicitarile de clarificari transmise din partea operatorilor economici inainte de ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in aceeasi zi (ziua transmiterii), solicitarile de clarificari transmise dupa ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in urmatoarea zi lucratoare. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Pentru a vizualiza si a raspunde solicitarilor de clarificare venite din partea ofertantilor, se acceseaza sectiunea „Intrebari”, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SICAP, sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SICAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

In vederea respectarii confidentialitatii documentelor, conform art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic „elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile privind confidentialitatea” – mai putin valoarea totala a ofertei financiare. In cazul in care documentele nu au fost declarate confidentiale, se vor aplica prevederile art. 231 alin. (6) din Legea 99/2016, astfel cum sunt prevazute.

Daca numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul indicat in prezenta documentatie, Entitatea contractanta, in conformitate cu art. 95 alin. (8) din Legea nr. 99/2016, va putea continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.

In situatia in care doua oferte au punctaj egal, departajarea se face in functie de pretul cel mai scazut.

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-02-11
Această achiziție este periodică
nu
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Departamentul Juridic din cadrul Delgaz Grid S.A.

Bulevardul Pandurilor nr. 42, et. IV

Târgu Mureș

540554

+40 365403769

https://delgaz.ro/

Main CPV code 42400000

Bidding information

Bidding deadline

17 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

România, Târgu Mureș

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 4.5 million

Furnizare prin leasing operational cu servicii incluse a 41 autovehicule speciale tip autosasiu cu cabina, dotate cu brat telescopic ridicator cu nacela pentru lucru la inaltime pentru o perioada de leasing de 60 de luni si un rulaj anual de 24 000 km si 500 ore de functionare nacela.

Cele 41 autovehicule speciale vor fi:

— autoutilitara cu platforma de lucru la inaltime tip nacela electroizolanta min. 16 m – 30 buc.,

— autoutilitara cu platforma de lucru la inaltime tip nacela metalica min. 16 m – 11 buc.

Award criteria

Grila depreciere costuri reparatie

8

Service Level Agreement (SLA)

4

88

Main site or place of performance

Locatiile Delgaz Grid S.A. din judetele Iasi, Bacau, Suceava, Vaslui, Botosani si Neamt.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Repair and maintenance services of ships

Norway

Value: Not specified

Norway : Korgen - Fire engines

Norway

Value: 8.9 million Norwegian Krone

Norway : Gardermoen - Signs and related items

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Filton - Instruments for checking physical characteristics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Kopervik - Road signs

Norway

Value: Not specified

Norway : Jessheim - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

Italy : Ispra - FWC for the Calibration Service of Instruments/Equipment Used in the JRC’s VELA Laboratory

Italy

Value: 700,000 Euro