Tender description

Acord-cadru de furnizare instrumente pentru anestezie.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016. Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – model propriu, declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE;

5. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Puiac Ion Claudiu – manager;

— ec. Craciun Ioan Florin – director financiar contabil;

— Bobric Gabriel – consilier juridic;

— ec. Perghel Alexandru – sef Biroul achizitii publice;

— dr. Simu Iunius-Paul – medic primar radiologie, imagistica;

— Ormenisan Alexandra – Biroul achizitii publice.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti;

6. Certificat de atestare fiscala eliberata de Administratia Financiara – operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

7. Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de primarie – operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Nota: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016.

Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref. cerintele privind motivele de excludere, documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale (30 zile) la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, conform Legii 95/2006, modificata prin OUG 2/2014 art. 888, pentru care depune oferta, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru ofertantii straini, respectiv avizul emis de MS, cf. Legii 95/2006, modificata prin OUG 2/2014 art. 888 sau documente echivalente emise in tara de rezidenta si sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru persoane juridice straine:

— documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna;

— daca exista asociati, documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Specificati cifra de afaceri medie anuala – se solicită depunerea fisei, informatii generale privind cifra medie de afaceri.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat – se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii trei ani (2016, 2017, 2018).
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg instrumente pentru aparatul de anestezie:

— document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE;

— declaratie sau certificat de conformitate CE (conf. Directivei 93/42 CE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizată, scanata si incarcata in SICAP, împreună cu propunerea tehnică și celelalte documente pe care le enumerăm mai jos;

— pliante sau brosuri si manual de utilizare de la producător din care sa reiasa specificatiile aparatului (original si traducere);

— declaraţie pe proprie răspundere privind faptul că instalarea si livrarea sunt operatii incluse in pret;

— declaraţie pe proprie răspundere privind acordarea unei perioade de garanţie de 12 luni;

— formular privind identificarea provenienţei produsului (tabel detalii producător);

— fisa tehnica a produsului obligatoriu in limba romana.

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii trei ani (2016, 2017, 2018).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va depune o fisa de informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (2016, 2017, 2018). Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg instrumente pentru aparatul de anestezie.

Procedură

Tip de concurs
Open
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-06-24

15:00

In SEAP.

Ora locală
15:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-10-24
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Data
2020-06-24

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Data expedierii prezentului anunț
2020-05-19
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul contencios

Str. Gheorghe Marinescu nr. 50

Târgu Mureș

540136

+40 265212111

+40 265213967

www.cnsc.ro

Informații suplimentare

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Main CPV code 33171100

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

20 days remaining

Total estimated value

RON 1.8 million

Locations

România, Târgu Mureș

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.8 million

1. Instrumente pentru aparatul de anestezie:

1.1. cant. min. CS 1-cant. max. CS 4; cant. min. AC 3-cant. max. AC 12;

1.2. cant. min. CS 1-cant. max. CS 4; cant. min. AC 3-cant. max. AC 12;

1.3. cant. min. CS 1-cant. max. CS 4; cant. min. AC 3-cant. max. AC 12;

1.4. cant. min. CS 1-cant. max. CS 4; cant. min. AC 3-cant. max. AC 12;

1.5. cant. min. CS 4-cant. max. CS 16; cant. min. AC 12-cant. max. AC 48;

1.6. cant. min. CS 4-cant. max. CS 16; cant. min. AC 12-cant. max. AC 48;

1.7. cant. min. CS 4-cant. max. CS 16; cant. min. AC 12-cant. max. AC 48;

1.8. cant. min. CS 2-cant. max. CS 8; cant. min. AC 6-cant. max. AC 24;

1.9. cant. min. CS 1-cant. max. CS 4; cant. min. AC 3-cant. max. AC 12;

1.10. cant. min. CS 1-cant. max. CS 4; cant. min. AC 3-cant. max. AC 12;

1.11. cant. min. CS 1-cant. max. CS 4; cant. min. AC 3-cant. max. AC 12;

1.12. cant. min. CS 3-cant. max. CS 12; cant. min. AC 9-cant. max. AC 36;

1.13. cant. min. CS 3-cant. max. CS 12; cant. min. AC 9-cant. max. AC 36;

1.14. cant. min. CS 3-cant. max. CS 12; cant. min. AC 9-cant. max. AC 36;

1.15. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.16. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.17. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.18. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.19. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.20. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.21. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.22. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.23. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.24. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.25. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.26. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.27. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.28. cant. min. CS 5-cant. max. CS 20; cant. min. AC 15-cant. max. AC 60;

1.29. cant. min. CS 3-cant. max. CS 12; cant. min. AC 9-cant. max. AC 36;

1.30. cant. min. CS 3-cant. max. CS 12; cant. min. AC 9-cant. max. AC 36.

Main site or place of performance

Localitatea Târgu Mureș, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Fire and explosion protection and control consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Preservation services of exhibits and specimens

Ireland

Value: 150,000 Euro