Tender description

Acord-cadru de furnizare stimulatoare, defibrilatoare.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), cel putin de pentru: lotul 1 – 36,000.00 ron, lotul 1 – 36,000.00 ron, lotul 3 – 43,500.00 ron, lotul 4 – 49,500.00 ron, lotul 5 – 49,500.00 ron, lotul 6 – 63,000.00 ron, lotul 7 – 124,500.00 ron, lotul 8 – 124,500.00 ron, lotul 9– 165,000.00 ron, lotul 10– 195,000.00 ron, lotul 11 – 195,000.00 ron, lotul 12– 255,000.00 ron, lotul 13– 217,500.00 ron, lotul 14– 217,500.00 ron, lotul 15– 285,000.00 ron, lotul 16– 360,000.00 ron, lotul 17– 390,000.00 ron, lotul 18– 510,000.00 ron. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg stimulatoare, defibrilatoare. Modalitatea de indeplinire: Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele informatii: - Numarul si data contractului; - Denumirea si/sau obiectul contractului; - Valoarea contractului (în lei fara TVA); - Denumirea si adresa completa a Beneficiarului; - Data si numarul documentului de receptie (coroborat cu termenul limita de livrare stipulat în contract); Documentul de receptie poate fi înlocuit, dupa caz, de: • document constatator; • recomandare din partea beneficiarului; • alte procese verbale sau documente care pot face dovada îndeplinirii clauzelor contractuale asumate prin contractul prezentat ca experienta similara. - Ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil; - Valoarea produselor similare livrate in cadrul contractului Nota: Informatiile care nu se regasesc în formularul DUAE (nu au rubrica speciala pentru completare) vor fi completate la rubrica Descriere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locurile I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform art, 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2016. Acestea pot fi parti relevante din contracte, sau recomandari, sau certificate constatatoare, sau procese verbale, sau alte documente.

Valori si/sau procent

— Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de,,sau echivalent’’ (art.56 din Legea 98/2016). - Mostrele de produs vor fi solicitate de AC la momentul evaluarii tehnice.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9 Cifra de afaceri medie anuala Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016,- model propriu, declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

5.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Puiac Ion Claudiu- Manager, Ec.Craciun Ioan Florin- Director Financiar Contabil, Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef Birou Achizitii Publice, Prof. Dr. Benedek Imre- Coordonator PNS, Stoica Ioana- Monica - Birou Achizitii Publice.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

NOTA !!!: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de con... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va depunere fisa de informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), cel putin de pentru: cel putin de pentru: lotul 1 – 36,000.00 ron, lotul 1 – 36,000.00 ron, lotul 3 – 43,500.00 ron, lotul 4 – 49,500.00 ron, lotul 5 – 49,500.00 ron, lotul 6 – 63,000.00 ron, lotul 7 – 124,500.00 ron, lotul 8 – 124,500.00 ron, lotul 9– 165,000.00 ron, lotul 10– 195,000.00 ron, lotul 11 – 195,000.00 ron, lotul 12– 255,000.00 ron, lotul 13– 217,500.00 ron, lotul 14– 217,500.00 ron, lotul 15– 285,000.00 ron, lotul 16– 360,000.00 ron, lotul 17– 390,000.00 ron, lotul 18– 510,000.00 ron.

Procedură

Ora locală
15:00
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-03-20

15:00

In SEAP

Data
2020-03-20
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-07-20

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul Contencios

Str. Gheorghe Marinescu nr. 50

Târgu Mureș

540136

+40 265212111

+40 265213967

www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.
Data expedierii prezentului anunț
2020-02-12
Informații suplimentare

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Main CPV code 33182210

Bidding information

Bidding deadline

20 Mar 2020

26 days remaining

Total estimated value

RON 30.4 million

Locations

România, Târgu Mureș

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Stimulatoare cardiace bicamerale tipul C-compatibil RMN

Value

RON 1.9 million

Stimulatoare cardiace bicamerale tipul C-compatibil RMN Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 150 cant max AC 450

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 63000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace unicamerale tipul C-compatibil RMN

Value

RON 652,500

Stimulatoare cardiace unicamerale tipul C-compatibil RMN Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 75 cant max AC 225

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 43500 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace bicamerale tipul C-compatibil RMN

Value

RON 2.9 million

Defibrilatoare cardiace bicamerale tipul C-compatibil RMN Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 50 cant max AC 150

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 285000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace unicamerale tipul B-avansat

Value

RON 180,000

Stimulatoare cardiace unicamerale tipul B-avansat Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 36000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace tricamerale CRT-D tipul B-avansat

Value

RON 2.0 million

Defibrilatoare cardiace tricamerale CRT-D tipul B-avansat Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 390000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace tricamerale CRT-P tipul B-avansat

Value

RON 622,500

Stimulatoare cardiace tricamerale CRT-P tipul B-avansat Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 124500ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace unicamerale tipul A-bazal

Value

RON 180,000

Stimulatoare cardiace unicamerale tipul A-bazal Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 36000ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace bicamerale tipul A-bazal

Value

RON 1.1 million

Defibrilatoare cardiace bicamerale tipul A-bazal Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 217500 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace unicamerale tipul C-compatibil RMN

Value

RON 3.8 million

Defibrilatoare cardiace unicamerale tipul C-compatibil RMN Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 75 cant max AC 225

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 255000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace unicamerale tipul B-avansat

Value

RON 780,000

Defibrilatoare cardiace unicamerale tipul B-avansat Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 20 cant max AC 60

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 195000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace bicamerale tipul A-bazal

Value

RON 990,000

Stimulatoare cardiace bicamerale tipul A-bazal Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 100 cant max AC 300

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 49500 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace tricamerale CRT-D tipul A-bazal

Value

RON 1.8 million

Defibrilatoare cardiace tricamerale CRT-D tipul A-bazal Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 360000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace tricamerale CRT-P tipul C-compatibil RMN

Value

RON 2.5 million

Stimulatoare cardiace tricamerale CRT-P tipul C-compatibil RMN Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 75 cant max AC 225

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 165000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace bicamerale tipul B-avansat

Value

RON 1.1 million

Defibrilatoare cardiace bicamerale tipul B-avansat Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 217500 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace tricamerale CRT-P (tipul A-bazal)

Value

RON 622,500

Stimulatoare cardiace tricamerale CRT-P (tipul A-bazal) Cant min CS 10 cant max CS 38 cant min AC 25 cant max AC 75

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 124500ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace tricamerale CRT-D tipul C-compatibil RMN

Value

RON 7.7 million

Defibrilatoare cardiace tricamerale CRT-D tipul C-compatibil RMN Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 75 cant max AC 225

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 510000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Stimulatoare cardiace bicamerale tipul B-avansat

Value

RON 990,000

Stimulatoare cardiace bicamerale tipul B-avansat Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 100 cant max AC 300

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 49500 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

Defibrilatoare cardiace unicamerale tipul A-bazal

Value

RON 780,000

Defibrilatoare cardiace unicamerale tipul A-bazal Cant min CS 10 cant max CS 15 cant min AC 20 cant max AC 60

Additional information

Valoarea celui mai mare CS 195000 ron

Main site or place of performance

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg Mures, str. dr. Gheorghe Marinescu nr 50

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Anaesthesia devices

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - X-ray devices

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Operating-theatre devices

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Prescot - Lift installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Kirkwall - Freight transport agency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified