Tender description

In baza contractului vor fi executate lucrari pentru obiectivul de investitie: „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajări interioare și exterioare) Str. Verde, Silistra – zona Lipovei, Timișoara”, în conformitate cu documentaţia proiectului tehnic (parte scrisa si desenata).

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 de zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numarul si data contractului/contractelor invocat(e) drept experienta similara; beneficiarul acestuia/acestora si datele de contact; data si numarul procesului/proceselor-verbal(e) de receptie partiala/la terminarea lucrarilor/finala (dupa caz), intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor; ponderea pe activitatile pentru care ofertantul a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA; certificate constatatoare conform legislatiei in vigoare; orice alte documente din care sa rezulte complexitatea lucrarii, de exemplu: parti relevante din contract sau din documentatia care a stat la baza executarii lucrarii/lucrarilor. În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta, formularul DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței, la care se va atasa acordul de asociere si declaratia asociatului/asociatilor, privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE completat de catre fiecare tert sustinator (dupa caz), angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora si declaratia/declaratiile tertului/tertilor sustinatori, privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Se va prezenta DUAE, completat de fiecare subcontractant (dupa caz), in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizat(i) în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experiența similară. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari similare executate, duse la bun sfarsit, în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii cinci ani, (raportat la termenul-limita de depunere a ofertelor), din care sa reiasa ca au fost executate lucrari in valoare cumulata de minimum 20 000 000,00 RON fara TVA, la nivelul a minimum un contract – maximum trei contracte. Lucrarile considerate similare obiectului contractului, sunt lucrari de constructii civile cel putin din categoria de importanta „C”, in conformitate cu prevederile HG 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru intelegerea cerintei, prin constructii din categoria de importanta C se va intelege:

1. constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura (cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si agrozootehnice; constructii social-culturale care nu intra in categoriile de importanta A si B); 2. constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cladiri de cult, muzee de importanta locala, [...].

Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial lucrarea, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, cu activităţile pe care le vor realiza, procentul aferent lucrarilor pe care le vor executa, raportat la valoarea contractului. Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de lucrari, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor.

Se vor prezenta:

(a) declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016, de catre toti participantii la procedura si

(b) daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator, insotit de documente din care rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau asociere.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae Robu – primar;

— Dan Aurel Diaconu – viceprimar;

— Imre Farkas – viceprimar;

— Robert Kristof – administrator public;

— Caius-Sorin Suli – sef Serv. juridic;

— Mihaela Maria Dumitru – sef Biroul contencios;

— Alin Stoica – consilier juridic;

— Victoria-Slavita Dubles – consilier Biroul evidenta patrimoniu;

— Lelica Crisan – sef Birou eficientizare energetica blocuri;

— Nicoleta Ramona Dolha – consilier Biroul garaje, cimitire coserit si spatii utilitare;

— Eliza-Angela Costa – consilier Biroul locuinte;

— Melinda Eniko Jurca – consilier Biroul evidenta patrimoniu

— Emilia Szekeli – consilier Biroul finantare scoli;

Alina Ramona Rosenblum-Sef Biroul Finantare Scoli;

— Liviu Andron – consilier Biroul evidenta patrimoniu;

— consilieri locali: Lorenzo-Flavius Barabas, Andra-Anca Blotiu, Lucian Caldararu, Laura Chindris, Radu Dragos Dimeca, Marius Cristinel Dugulescu, Grigore Grigoroiu, Iulian Daniel Idolu, Sorin Gabriel Ionescu, Adrian Razvan Lulciuc, Daniela Mirela Maris, Ioan Mateescu,

Octavian Mazilu, Ciprian Stefan Mihok, Simion Mosiu, Adrian Romita Orza, Raluca Ioana Popescu, Gabriela Popovici, Constantin Stefan Sandu, Elena Sipos, Nicusor-Alin Sirbu, Ioan Stefan Szatmari, Lucian Dorel Taropa, Adelina Larissa Tarziu, Luminita Tundrea.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Comisia de evaluare:

Titulari:

— preşedinte – Gabriela Bica – sef Serviciu SMIP.

Membrii:

— Diana Aurelia Pausan – inspector de specialitate Serv. GMPFINL;

— Lucretia Schipor – consilier achizitii publice;

— Radu Nitusca – consilier Biroul finantare scoli;

— Cristina-Lucia Bozan – consilier juridic.

Membrii de rezerva:

— Preşedinte – Magdalena Nicoara, director Dir. dezvoltare;

Membrii:

— Elena Camelia Croicea – consilier Serviciu SMIP;

— Corina Valerica Radu – sef Serviciul achizitii publice;

— Elena Goia – consilier Biroul contabilitate;

— Adriana Mariana Seitan – consilier juridic.

Experti cooptati:

— titular – Vlad-Gabriel Gurza, reprezentant proiectant S.C. Rheinbrucke S.R.L.;

— rezerva – Bianca Anamaria Barbu, reprezentant proiectant S.C. Rheinbrucke S.R.L..

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic (ofertant si dupa caz, ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informaţiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data solicitarii acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai mulţi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însoţite de traducerea in limba romana, după caz.Procedură

Ora locală
15:00
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-06-30

15:00

In SEAP.

Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati si persoane imputernicite de catre ANAP, dupa caz.

Tip de concurs
Open
Data
2020-06-30
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-30
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Notice number in the OJ S
2020/S 095-225852

Informații complementare

Informații suplimentare

1. DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici interesati, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

4. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită precizat de autoritatea contractantă la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 de zile inainte de termenul-limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, cu ultimele completari si modificari, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila;

6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara offline. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Municipiul Timișoara – Serviciul achiziții publice, cam. 223

Bulevardul C.D. Loga nr. 1

Timișoara

300030

+40 256408367

[email protected]

www.primariatm.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-05-19
Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform Legii 101/2016, cu ultimele completări și modificări.
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

www.cnsc.ro

Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 45212200

Bidding information

Bidding deadline

30 Jun 2020

30 days remaining

Total estimated value

RON 20.7 million

Locations

România, Timișoara

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 20.7 million

In baza contractului vor fi executate lucrari pentru obiectivul de investitie: „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajări interioare și exterioare) Str. Verde, Silistra – zona Lipovei, Timișoara”, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică proiect tehnic (parte scrisa si desenata). Lucrările privind executia complexului sportiv vor cuprinde, in principal, dar nu limitativ: bazin acoperit, bazin descoperit, doua terenuri de tenis, teren multifunctional, zona verde (parc, zona de fitness exterioara cu turn de escalada), parcare.

Constructia principala: cladire de forma rectangulara in regim de S + P + 2E, inaltimea de nivel este de 4,00-5,00 m si Hmax = 12,20 m. Constructia are o suprafata construita de 2 254,79 m² si o suprafata construita desfasurata de 3 776,53 m².La nivelul parterului se afla un bazin semiolimpic care va fi utilizat pentru inot competitional si pentru inot de agrement. In spatiile anexa de la acelasi nivel sunt propuse incaperi dotate cu aparate pentru fitness, sauna, prim ajutor, vestiare si grupuri sanitare precum si un spatiu prevazut pentru o sala de mese + bar. Etajul I gazduieste o sala de sport multifunctionala, anexele acesteia, tribune pentru spectatori, grupuri sanitare. Parcarea in suprafata de 2 383 m² si care are prevazute 102 locuri de parcare, este amplasata in partea de nord a parcelei.

Ca amenajari exterioare, se propune realizarea unui bazin de inot semiolimpic cu functiuni similare celui acoperit, doua terenuri pentru practicarea tenisului de camp si un teren multifunctional cu posibilitatea reconfigurarii acestuia pentru practicarea handbalului, fotbalului si baschetului.

In zona de parc se va realiza o zona de relaxare cu alei pietonale si locuri de odihna, precum si o zona pentru activitati de recreere, cu trambuline sportive, turn de escalada si aparatura pentru fitness.

Main site or place of performance

Timisoara – Str. Verde, Silistra – Zona Lipovei.

SIMILAR TENDERS

Italy : Roma - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Italy

Value: 26.1 million Euro

Norway : Kristiansand S - Operating systems

Norway

Value: Not specified

Ireland : Ballymahon - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.4 million Euro

United Kingdom : Rochford - Refuse recycling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Railway transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Repair and maintenance services of electrical building installations

Norway

Value: 128.0 million Norwegian Krone