Tender description

Obiectul contractului il constituie executia retelelor noi de apa si retelelor noi de apa uzata din Uivar, Pustinis, Rauti, Sanmartinu Maghiar, Otelec, Barateaz, Hodoni, Satchinez, dupa cum urmeaza:

Otelec execuţie reţele noi: conducta de transport in lungime cumulată de L = 6 961 m.

Satchinez execuţie reţele noi:

— conducta de transport la GA Barateaz in lungime cumulată de L = 6 107 m,

— conducta de transport la GA Hodoni in lungime cumulată de L = 6 619 m,

— conducte alimentare cu apă in Satchinez in lungime cumulată de L = 1 227 m,

— conducte alimentare cu apă in Barateaz in lungime cumulată de L = 300 m,

— gospodărie de apă Barateaz cu: rezervor suprateran de 200 m³, staţie de pompare în reţea, staţie de clorinare.

Execuţie reţele noi de canalizare:

— conducte canalizare in Satchinez in lungime cumulată de L = 18 886 m,

— staţii de pompare ape uzate – 10 bucăţi,

— conductă refulare L = 10 274 m.

Uivar execuţie reţele noi:

— conducta de transport la GA Rauti in lu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1.

Ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitate de indeplinire: initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative mentioante anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente justificative sunt:

(a) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(b) certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale la momentul prezentarii,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria răspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative/judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documentele vor fi prezentate (la momentul solicitarii de catre entitatea contractanta) scanate dupa original sau dupa copii legalizate sau copii „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Note:

1) Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2) si 180 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, in conformitate cu prevederile art. 184 din Legea 99/2016;

2) Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si daca este cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator;

3) Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Inițial, se completează DUAE – partea IV „Criterii de selecție” – secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de catre ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant – dupa caz. Operatorul economic va prezenta odata cu DUAE si acordul de subcontractare – Formular 6, dupa caz. Acordurile de subcontractare vor fi încheiate în conditii similare cu cele prevazute in contractul principal si vor include cel putin urmatoarele informatii: denumirea si datele de identificare ale subcontractanului, specializarea acesuia, lucrarile care urmeaza a fi realizate de catre subcontractant si valoarea lucrarilor ce vor fi realizate de catre subcontractant (lei, fara TVA). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Note:

1) Documentele in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana;

2) In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare, atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens;

3) Contractele incheiate intre ofertantul unic/ofertantul asociat si subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre entitatea contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016.

Inițial, se completează DUAE – partea IV „Criterii de selecție” – secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, după caz. Operatorul economic va prezenta, odata cu DUAE, acordul de asociere – Formular 7 si împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei – Formular 8. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. Odata cu DUAE se va prezenta angajamentul tertului, angajament ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici – Formular 5. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 19A („Centralizare informații privind experiența similară și documente justificative prezentate”). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sunt: documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor sau procese-verbale de receptie pe obiect; sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese-verbale de receptie finala sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate sau certificari de buna executie, emise sau contrasemnate de beneficiari care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Din documentele justificative prezentate trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara; beneficiarul acestuia si datele sale de contact; tipul de lucrari executate de catre operatorul economic; valoarea lucrarilor (fara TVA) executate de catre operatorul economic; perioada executarii lucrarilor(inclusiv data incheierii contractului); numarul si data documentului de receptie. Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial, cat si lucrarile receptionate la sfarsitul executiei.

Note:

1) In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un terț, documentele si formularele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii și/sau terț la solicitarea entității contractante, după caz;

2) Formularul 19A va fi completat pentru fiecare contract prezentat pentru demonstrarea cerințelor de experiență similară, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor și va fi însoțit de toate documentele justificative solicitate mai sus.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Inițial, se completează DUAE – partea IV „Criterii de selecție” – secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători, după caz. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului. Odata cu DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator – Formular 4 (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinator(i), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art. 198 din Legea 99/2016 prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 19 („Centralizare informații privind cifra de afaceri și documente justificative prezentate”). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2016, 2017 si 2018 inregistrate la organele competente sau raport al cenzorilor sau raport de audit financiar, daca este cazul sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.

Note:

1) In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un terț, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii și/sau terț la solicitarea entității contractante;

2) Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei http://www.bnr.ro pentru fiecare an in parte;

3) Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic respectiv.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Proportia de subcontractare. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie sectoriala, conform art. 187 din Legea 99/2016 ofertantul/ofertantul asociat are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. Ofertantul/ofertantul asociat va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul/ofertantul asociat va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti si proportia de subcontractare.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii, în valoare cumulată de minimum 18 800 000 RON, fără TVA, la nivelul a maximum 5 contracte. Prin sintagma „lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere pentru următoarele tipuri de rețele: aducțiuni/rețele de apă/rețele de canalizare/colectoare/conducte de refulare/alte tipuri de conducte, aferente infrastructurii de apa/apa uzată. Se va prezenta doar valoarea pentru partea executată de operatorul economic, in cazul in care a participat intr-o asociere sau in calitate de subcontractant.

Note:

1) Prin „lucrari duse la bun sfârsit” se intelege:

— lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau

— lucrari receptionate, insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau

— lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala;

2) Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut initial in anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, perioada celor 5 ani se prelungeste cu numarul de zile corespunzatoare numarului de zile de prelungire a termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in anuntul de participare;

3) Pentru contractele ale caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv http://www.bnr.ro

4) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri anuale globale (la nivelul ofertantului) din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie fie de minim 18 800 000,00 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator) va prezenta DUAE.

Procedură

Data
2020-04-13
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-10-13
Tip de concurs
Open
Condiții de deschidere a ofertelor

2020-04-13

15:00

In SEAP.

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Informații suplimentare

Oferta câștigătoare este cea clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). Dacă 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc obţin același punctaj, entitatea contractantă (EC) va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul ofertei cel mai scăzut. Dacă și prețurile sunt egale, EC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, prin incarcarea in sistem a unui nou document cu noua propunere financiara.

Odată cu semnarea contractului, se va semna convenția privind asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (F 18 si F 18A) care va deveni anexa la contract.

Odată cu semnarea contractului, se va semna „Formularul de compromis” (acord de arbitraj) (F 17) care va deveni anexa la contract.

Acordul de asociere, acordurile de subcontractare si/sau angajamentele de sustinere (impreuna cu documentele anexate de la terț), dupa caz, vor fi prezentate odata cu DUAE si vor deveni anexe la contract.

F 2.1 „Scrisoare de garanţie pentru returnarea avansului” va deveni anexa la contract si formatul acestuia va fi respectat, in cazul in care ofertantul câștigător va solicita plata în avans.

Potentialii ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA) pot consulta site-ul web al Comisiei Europene-DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre entitatea contractanta in fisa de date.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu, in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca EC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, EC isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 240 si 241 din Legea 99/2016. Modificarea contractului in perioada de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 240 si 241 din Legea 99/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

— Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SICAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, cat si in sectiunea „Intrebari”, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— EC va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, conf. art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016,

— Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin SICAP (sectiunea „Intrebari”). Ofertanții vor raspunde la clarificari si vor transmite eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.

Data expedierii prezentului anunț
2020-02-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Persoană vătămată poate sesiza C.N.S.C. în condițiile Legii 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Aquatim S.A. – Compartimentul Juridic

Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A

Timișoara

300081

+40 256200262

www.aquatim.ro

Main CPV code 45232150

Bidding information

Bidding deadline

13 Apr 2020

46 days remaining

Total estimated value

RON 18.9 million

Locations

România, Timișoara

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 18.9 million

Obiectul contractului il constituie executia retelelor noi de apa si retelelor noi de apa uzata din Uivar, Pustinis, Rauti, Sanmartinu Maghiar, Otelec, Barateaz, Hodoni, Satchinez, dupa cum urmeaza:

Otelec execuţie reţele noi:

— conducta de transport in lungime cumulată de L = 6 961 m.

Satchinez execuţie reţele noi:

— conducta de transport la GA Barateaz in lungime cumulată de L = 6 107 m,

— conducta de transport la GA Hodoni in lungime cumulată de L = 6 619 m,

— conducte alimentare cu apă in Satchinez in lungime cumulată de L = 1 227 m,

— conducte alimentare cu apă in Barateaz in lungime cumulată de L = 300 m,

— gospodărie de apă Barateaz cu: rezervor suprateran de 200 m³, staţie de pompare în reţea, staţie de clorinare.

Execuţie reţele noi de canalizare:

— conducte canalizare in Satchinez in lungime cumulată de L = 18 886 m,

— staţii de pompare ape uzate – 10 bucăţi,

— conductă refulare L = 10 274 m.

Uivar execuţie reţele noi:

— conducta de transport la GA Rauti in lungime cumulată de L = 2 934 m,

— conducta de transport la GA Pustinis in lungime cumulată de L = 5 659 m,

— conducta de transport la GA Sanmartinu Maghiar in lungime cumulată de L = 3 789 m.

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

Main site or place of performance

Localitatile Uivar, Pustinis, Rauti, Sanmartinu Maghiar, Otelec, Barateaz, Hodoni, Satchinez, judetul Timis.

Award criteria

Durata perioadei de garantie.

10

90

Yes

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management... detalii pe www.e-licitatie.ro

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Luton - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.9 million Pound Sterling

Norway : Hamar - Ground-stabilisation work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Trim - Architectural design services

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Egersund - Electric motors, generators and transformers

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Perth - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Bridge

Norway

Value: Not specified