This tender in no longer available.

Tender description

Autoritatea contractantă doreşte să achiziționeze servicii informatice de găzduire a infrastructurii de servere a DFMT care va permite angajaților instituției, cât și contribuabililor persoane fizice și juridice accesul la aplicațiile software (aplicația de impozite și taxe locale persoane fizice și juridice, site-ul www.dfmt.ro arhiva DFMT). De asemenea, se doreste achizitionarea unui serviciu de monitorizare si administrare reteau informatica a institutiei, cat si asigurarea unui VPN (doua locatii). Totodata, este nevoie de un serviciu de reparare si intretinere echipamente informatice (notebook-uri).

Procedura este impartita in trei loturi:

— lot I – serviciul de găzduire servere pe soluție tip VPS (Virtual Private Server);

— lot II – serviciul de administrare rețea și VPN (doua locații);

— lot III – serviciul de reparare și întreținere echipamente informatice.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile 2. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor contracte de servicii informatice similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. In acest sens, ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii trei ani, prin unul sau mai multe contracte servicii informatice (a se vedea Nota 1) a caror valoare cumulata a fost de: lotul 2 – 36 000 RON fara TVA. Pentru contractele pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra experienta similara, se vor completa urmatoarele informatii: tipul contractului; obiectul contractului; descrierea serviciilor prestate; cod CPV, servicii prestate; valoarea serviciilor prestate; beneficiarul contractului; pret total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.

Nota 1: prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.

Loturile 1. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor contracte de servicii informatice similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. In acest sens, ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii trei ani, prin unul sau mai multe contracte servicii informatice (a se vedea Nota 1) a caror valoare cumulata a fost de: lotul 1 – 184 320 RON fara TVA. Pentru contractele pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra experienta similara, se vor completa urmatoarele informatii: tipul contractului; obiectul contractului; descrierea serviciilor prestate; cod CPV, servicii prestate; valoarea serviciilor prestate; beneficiarul contractului; pret total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.

Nota 1: prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.

Loturile 3. Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate. Se solicită următoarele calificări educaționale și profesionale: minimum doi specialiști în domeniul IT (inginer IT).

Loturile 2. Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate. Se solicită următoarele calificări educaționale și profesionale: doi specialiști certificați Cisco nivel CCNP Routing & Switching pentru serviciile de administrare și configurare asupra ruterelor VPN și asupra celor doua switch-uri CORE Layer 3 și sase Switch-uri Cisco Layer 2; un specialist certificat Palo Alto Networks la nivel tehnic pentru administrare și operare firewall-ului și a soluției de Dial-IN VPN; un specialist VMware de nivel VCP pentru operarea soluției de virtualizare de la VMware.

Loturile 1. Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate. Se solicită următoarele calificări educaționale și profesionale: doi specialiști pentru tehnologii de rețea, cu certificări pentru echipamente și tehnologii de rutare și switch-ing la nivel de Cisco CCNP sau echivalent, pentru tehnologiile utilizate în propunerea tehnică, emise de producătorul tehnologiilor nominalizate; doi specialiști pentru soluții de securitate, cu certificări pentru echipamentele utilizate, pentru asigurarea securității transferului de date și a protecției accesului la serviciile publice, pentru tehnologiile utilizate în propunerea tehnică, emise de producătorul(ii) tehnologiilor nominalizate; doi specialiști pentru platforma de găzduire, cu certificări tehnice la nivelul mecanismelor de redundanță și clustering pentru serverele utilizate, folosind tehnologiile utilizate în propunerea tehnică, emise de producătorul tehnologiilor nominalizate; doi specialiști pentru platforma de stocare (software defined storage sau echipament de tip SAN), specific pentru tehnologiile utilizate în propunerea tehnică, emise de producătorul tehnologiilor nominalizate; doi specialiști pentru platforma de backup având certificări tehnice emise de producătorul soluției nominalizate în propunerea tehnică.

Loturile 3. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor contracte de servicii informatice similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. In acest sens, ofertantul va demonstra ca a prestat in ultimii trei ani, prin unul sau mai multe contracte servicii informatice (a se vedea Nota 1) a caror valoare cumulata a fost de: lotul 1 – 27 600 RON fara TVA. Pentru contractele pe care ofertantul le va prezenta pentru a demonstra experienta similara, se vor completa urmatoarele informatii: tipul contractului; obiectul contractului; descrierea serviciilor prestate; cod CPV, servicii prestate; valoarea serviciilor prestate; beneficiarul contractului; pret total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.

Nota 1: prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi bilanturi contabile simplificate sau alte documente prin care se poate proba indeplinirea cerintei (ex. audituri financiare/raportul cenzorilor etc.).
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Loturile 2. Cifra de afaceri anuala generala. Se solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri anuale globale din ultimii trei ani, respectiv pentru anii 2017, 2018 şi 2019 de minim: lot II – 36 000 RON.

Loturile 1. Cifra de afaceri anuala generala. Se solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri anuale globale din ultimii trei ani, respectiv pentru anii 2017, 2018 şi 2019 de minim: lot I – 184 320 RON.

Loturile 3. Cifra de afaceri anuala generala. Se solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri anuale globale din ultimii trei ani, respectiv pentru anii 2017, 2018 şi 2019 de minim: lot I – 27 600 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantii vor completa si prezenta DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile/lot, va face dovada îndeplinirii criteriilor privind calificarile educationale si profesionale prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor informatii si documente:

1. curriculum vitae;

2. diploma de licenta sau echivalent;

3. documente prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor referitoare la experienta generala si cea specifica.

În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada relatiei contractuale între expert si ofertant si/sau se va completa de catre titular, se va semna si se va prezenta o declaratie de disponibilitate.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire (inclusiv asociatii, subcontractantii, tertii sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii [cum ar fi cazier judiciar, certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz] urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici participanti la procedura (inclusiv asociatii, subcontractantii, tertii sustinatori) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa o declaratie in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 care se va prezenta odata cu DUAE. In cazu depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti.

In cazul depunerii unei ofertei individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara implicate in procedura de atribuire:

— director executiv, ec. Adrian Bodo;

— sef Biroul Contencios-solutionari contestatii si metodologie, Nitescu Carmina Florica;

— Compartiment administrativ, Coicea Adrian;

— Serviciul col. si executare silita persoane juridice, Fer Ionel;

— Birou Contencios-solutionari contestatii si metodologie, Ciur Claudia;

— Compartiment contabilitate, Mot Corina;

— Compartiment achizitii publice, Bunea Gheorghe.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfăsoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-08-18

15:00

In SEAP.

Membrii comisiei de evaluare si observatorii ANAP.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-18
Additional information about electronic auction

Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa participe la licitatie electronia. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul. Pretul maxim este de: lot I – 737 280 RON fara TVA; lot II – 144 000 RON fara TVA; lot III – 110 400 RON fără TVA.

Nu exista limite pâna la care elementul ofertei (pretul) poate fi îmbunatatit.

In invitatia de participare vor fi precizate informatiile necesare referitoare la modul de desfasurare a licitatiei electronice. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza. Invitatia în care se va mentiona data, momentul de start al LE si alte informatii, se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili.

Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmit […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2020-12-18
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
An electronic auction will be used
da

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2020-07-10
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

Propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: se completeaza DUAE [prezentarea declaratiei este o necesitate de natura administrativa menita sa faciliteze accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura in scopul aplicarii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice].

Precise information on deadline(s) for review procedures
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitate a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Biroul contencios-soluționări contestații și metodologie

Bulevardul Mihai Eminescu nr. 2B

Timișoara

300023

+40 256408100

[email protected]

+40 256408194

www.dfmr.ro

Main CPV code 72317000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

RON 991,680

Locations

România, Timișoara

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Serviciul de găzduire servere pe soluție tip VPS (Virtual Private Server)

Value

RON 737,280

Serviciul de găzduire servere pe soluție tip VPS (Virtual Private Server)

Achizitia unui serviciu de gazduire servere DFMT pe solutie cloud. Numarul, cat si resursele alocate pe servere in anul 2020:

1. c-Dfmt-sv01 – WIN 2008 R2 x64 – 6 vCPU RAM – 14 GB HDD – 1 000 GB;

2. c-Dfmt-sv02 – WIN 2008 R2 x64 – 4 vCPU RAM – 8 GB HDD – 600 GB;

3. c-dfmt-atlas-pf-2012R2 – WIN 2012 R2 Standard x64 – 8 vCPU RAM – 16 GB HDD – 2 300 GB;

4. c-Dfmt-atlas-pj – WIN 2008 R2 x64 – 8 vCPU RAM – 16 GB HDD – 1 300 GB;

5. c-Dfmt-atlas-plationline – WIN 2008 R2 x64 – 4 vCPU RAM – 8 GB HDD – 925 GB;

6. c-Dfmt-star2 – WIN 2012 R2 Standard x64 – 2 vCPU RAM – 8 GB HDD – 2 500 GB.

Resursele necesare mimime/maxime a fi alocate per total acord-cadru (resurse maxime) – pe cele sase servere: minimum 32vCPU – RAM70 GB – HDD 8 625 GB/luna-maximum 60vCPU – RAM 120 GB – HDD 15 000 GB/luna.

Main site or place of performance

Sediul DFMT, sediul prestatorului.

Serviciul de administrare rețea și VPN (două locații)

Value

RON 144,000

Serviciul de administrare rețea și VPN (două locații) Serviciul de administrare, mentenanță, actualizare și operare pentru echipamentele existente in reteau DFMT, păstrând gradul de funcționalitate și serviciile existente, precum și asigurarea dezvoltărilor noi.

Main site or place of performance

Sediul DFMT, Piata Victoriei nr. 1b, Str. Demetriade nr. 1 Complex Iulius Town – spatiul E44.

Serviciul de reparare și întreținere echipamente informatice

Value

RON 110,400

Serviciul de reparare și întreținere echipamente informatice

Serviciul de reparare și întreținere echipamente informatice (notebook-uri) care va cuprinde:

— instalarea și configurarea echipamentelor (introducere în domeniu; instalare sistem de operare; instalare de aplicații specifice utilizate în DFMT);

— reinstalarea și configurarea sistemului de operare și a aplicațiilor;

— salvări/recuperări de informații de pe memorii de masă defecte(hard disk);

— constatarea defectelor;

— repararea/înlocuirea subansamblelor defecte ale echipamentelor aflate post-garanție;

— executarea lucrărilor de upgrade;

— instruirea beneficiarului pentru exploatarea eficientă a echipamentelor din dotare;

— intervenții de service nelimitate.

Main site or place of performance

Sediul DFMT si Biroul Impuneri Mijloace de Transport – Str. Demetriade nr. 1, Complex Comercial Iulius Town.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Huntingdon - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Telephone network maintenance services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling