This tender in no longer available.

Tender description

3. Zakres zamówienia:
A– wykonanie zintegrowanych, modułowych systemów korpusów (profile aluminiowe, blacha aluminiowe) na mobilnych platformach (blacha stalowa) sterowanych mikroprocesorowo posadowionych na prowadnicach (stal nierdzewna) które wykorzystane będą do przechowywania wrażliwych obiektów muzealnych: fotografii, plakatów, rycin oraz rzeźb drewnianych oraz stacjonarnych mebli magazynowych,
b- roboty ogólnobudowlane,
c- instalacja wentylacji,
d-system zabezpieczeń: system sygnalizacji pożarowej SAP, nadzór wizyjny CCTV, sygnalizacja włamania SSWIN,
e- instalacja elektryczna: tablice rozdzielcze, gniazda wtykowe, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie ze wzorem umowy - zał 7 do siwz.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawcy muszą wykazać że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem magazynowych mebli stalowo-aluminiowych będących meblami jezdnymi, napędzanymi elektrycznie i elektronicznie sterowanymi o wartości min. jednego miliona zł brutto każda dostawa w sposób należyty. W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie spełniony jeśli chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada takie doświadczenie (co najmniej 2 dostawy). Wykonawcy muszą dysponować przynajmniej 1 (jedną) osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga od wykonawcy (numeracja dokumentów zachowana z siwz): 4. Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wykaz ten należy umieścić w JEDZ (część IV litera C pkt 1b formularza) W wykazie należy uwzględnić te dostawy które potwierdzają spełnienie warunku. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwany zostanie do przedłożenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 5. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.– wykaz ten należy umieścić w JEDZ (część IV litera C pkt 2 formularza). Wykaz musi potwierdzić spełnienie warunku dysponowania przynajmniej 1 (jedną) osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia)
Wykaz i krótki opis warunków
Wykonawca nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (numeracja zachowana z siwz). 6. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. 8. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. 5 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące. 9. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tego oświadczenia, w formie oryginału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze oświadczeniem w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zał.6. Wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: 1 posiada koncesję, udzieloną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia prowadzonych w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z art.15 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.8.1997 r. – Dz. U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 26.7.2005 r. – Dz. U. Nr 145, poz.1221 ze zmianami) 2. oraz Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność polegającą na instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (zgodnie z art.4 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo atomowe z dnia 29.11.2000 r. – tj. z dnia 10.3.2017 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 576) W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie spełniony jeśli chociaż jeden z konsorcjantów będzie posiadał powyższe uprawnienia a) i b) albo dwóch konsorcjantów z których jeden będzie posiadał uprawnienia a) a drugi uprawnienia b).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (jednego miliona zł) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie spełniony jeśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie posiadają określone środki finansowe lub zdolność kredytową albo jeden z nich posiada wymagane środki lub zdolność kredytową. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymagany jest dokument. 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-05-22
Czas lokalny
11:00
u
d
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert
2018-05-22 11:30 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9, pok.209

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno: a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, c) określać żądanie oraz d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 drugie zdanie albo b) w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób. 7. W przypadku gdy odwołanie wnoszone jest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – także wobec postanowień siwz, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Wobec innych niż wymienione w pkt. 6 i 7 czynności odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych, b) uiszczono wpis. 11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 12. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-11
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Postępu 17a Warszawa 00-676 http://www.uzp.gov.pl
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Warszawa
Informacje dodatkowe
Dokumenty nr: 1 (koncesja), 2 (zezwolenie), 3 (inf. banku), 4(dowody należytego wykonania), 6 (KRK), 7 (ośw - sąd, podatki,ZUS), 8 (ośw. -zakaz ubiegania) złoży wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia. Dokumenty składane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Main CPV code 39150000

Bidding information

Bidding deadline

22 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia magazynu obiektów wrażliwych w Muzeum Narodowym w Poznaniu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1.
2. Zamawiający wymaga aby zastosowane na ścianach magazynu farby oraz posadzka wierzchnia spełniały warunki bezpieczeństwa emisyjnego, nie emitowały szkodliwych dla zbiorów związków chemicznych.
Uwaga! z dokumentacji projektowej zatytułowanej „ Uzupełnienie – projekt technologiczny mebli dla gabinetu numizmatycznego – suplement tomu II” należy tylko uwzględnić:
Szafa na numizmaty – 2 szt.
Szafa na duże formaty 1 – 2 szt.
3. Zakres zamówienia:
A– wykonanie zintegrowanych, modułowych systemów korpusów (profile aluminiowe, blacha aluminiowe) na mobilnych platformach (blacha stalowa) sterowanych mikroprocesorowo posadowionych na prowadnicach (stal nierdzewna) które wykorzystane będą do przechowywania wrażliwych obiektów muzealnych: fotografii, plakatów, rycin oraz rzeźb drewnianych oraz stacjonarnych mebli magazynowych,
b- roboty ogólnobudowlane,
c- instalacja wentylacji,
d-system zabezpieczeń: system sygnalizacji pożarowej SAP, nadzór wizyjny CCTV, sygnalizacja włamania SSWIN,
e- instalacja elektryczna: tablice rozdzielcze, gniazda wtykowe, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne.
4. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
Termin udzielonej gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru.

Price

60

End

2018-10-12

Quality criterion

termin wykonania
10

Main site or place of performance

Poznań, Al. Marcinkowskiego 9.

Additional information

1. Ustala się wadium w wysokości 35 000 PLN (trzydzieści pięć tysięcy zł), wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy

Start

2018-06-20

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.1 million Pound Sterling

Italy : Ispra - Supply and Maintenance of a Sealed Housing for Evaporative Determination (SHED)

Italy

Value: 980,000 Euro

United Kingdom : Surrey - Refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Building construction work

Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Wrexham - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling