This tender in no longer available.

Tender description

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wyposażenia pracowni Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

2.2. Szczegółowy zakres dostawy dotyczy: Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik, przyrządy pomiarowe. Maszyny i urządzenia, narzędzia i akcesoria budowlane.

2.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.

2.4. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części.

1) część 1 Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik,

2) część 2 Przyrządy pomiarowe 1,

3) część 3 Przyrządy pomiarowe 2,

4) część 4 Maszyny i urządzenia,

5) część 5 Na

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa Załącznik Nr 2 do SIWZ dla każdej z części oddzielnie.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego dla każdej części.

Wykaz i krótki opis warunków

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

1) część 1 Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych),

2) część 2 Przyrządy pomiarowe 1 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),

3) część 3 Przyrządy pomiarowe 2 – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych)

4) część 4 Maszyny i urządzenia – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),

5) część 5 Narzędzia i akcesoria budowlane – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002.

Z adnotacją „Wadium - Znak sprawy: IRE.272.38.2018. Wyposażenie pracowni dotyczy części ..........(1-5)” zgodnie z pkt 6.1.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

4.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o:

— przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ.

4.1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy).

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Załącznik Nr 4 do SIWZ stanowi plik w formacie xml, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

W celu wypełnienia JEDZ należy wykonać kolejno następujące czynności:

— pobrać plik stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

— wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest wykonawcą,

— zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD,

— załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

5.1.2 JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art.25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.1.3 Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: [email protected]

Szczegóły określono w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku wskazanych tam podstaw do wykluczenia, wszyscy wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23). Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ - sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. - zakres oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-03
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-03

09:15

Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, Pokój nr 151 – I piętro, POLSKA.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

5.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ, tj.:

5.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;

5.3.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

— sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

5.3.4 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-22
Precise information on deadline(s) for review procedures

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 44512000

Bidding information

Bidding deadline

3 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lubartów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik

Value

PLN Not specified

Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik

1. Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej 6 zestawów

2. Odbiornik TV wypełnić 1 szt.

End

2018-11-16

Award criteria

Cena

60

Termin realizacji

40

Yes

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

Additional information

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Main site or place of performance

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1-go Maja 82, 21-100 Lubartów, POLSKA.

Przyrządy pomiarowe 1

Value

PLN Not specified

Przyrządy pomiarowe 1

1. i Suwmiarka uniwersalna 1 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 40 szt.

2. Mikrometr do pomiarów 1 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 40 szt.

3. Kątomierz 1 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 20 szt.

4. Promieniomierz 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

5. Szczelinomierz 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

6. Sprawdzian dwugraniczny tłoczkowy 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

7. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

8. Czujnik zegarowy 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

9. Głębokościomierz mikrometryczny 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

10. Średnicówka mikrometryczna 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

11. Średnicówka czujnikowa 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

12. Płyta pomiarowa żeliwna wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 szt.

13. Płytki wzorcowe – komplet mały 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

14. Płytki wzorcowe – komplet duży 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

15. Suwmiarka uniwersalna 2 (rożne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 70 szt.

16. Mikrometr do pomiarów 2(różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 40 szt.

17. Kątomierz 2 (rożne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 20 szt.

18. Kątownik wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

19. Promieniomierz 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

20. Szczelinomierz 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

21. Sprawdzian dwugraniczny tłoczkowy 2 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 30 szt.

22. Sprawdzian dwugraniczny szczękowy (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

23. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 2 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 20 szt.

24. Czujnik zegarowy 2 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

25. Głębokościomierz mikrometryczny 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 2 szt.

26. Średnicówka mikrometryczna 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 2 szt.

27. Średnicówka czujnikowa 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

28. Płytki wzorcowe – komplet mały 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

29. Płytki wzorcowe – komplet duży 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

End

2018-11-16

Award criteria

Cena

60

Termin realizacji

40

Yes

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

Additional information

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Main site or place of performance

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie ul. 1-go Maja 82 21-100 Lubartów, POLSKA.

Przyrządy pomiarowe 2

Value

PLN Not specified

Przyrządy pomiarowe 2 1. Stożek pomiarowy wypełnić Opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 3 szt.

End

2018-11-16

Award criteria

Cena

60

Termin realizacji

40

Yes

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

Additional information

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Main site or place of performance

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1-go Maja 82, 21-100 Lubartów, POLSKA.

Maszyny i urządzenia

Value

PLN Not specified

Maszyny i urządzenia

1. Imadło śłusarskie wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

2. Prasa ręczna 1 szt.

3. Szlifierka 1 szt.

4. Wiertarka 9 szt.

5. Betoniarka wolnospadowa 1 szt.

6. Dalmierz laserowy 1 3 szt.

7. Laserowy przyrząd traserski 1 3 szt.

8. Spawarka elektryczna inwertorowa 1 szt.

9. Zgrzewarka punktowa 1 szt.

10. Wibrator wgłębny buławowy 1 szt.

11. Wibrator powierzchniowy 1 szt.

12. Prościarka mechaniczna o napędzie ręcznym 1 szt.

13. Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka 3 szt.

14. Mieszarka do zapraw betonowych 3 szt.

15. Nożyce dźwigniowe do cięcia prętów 3 szt.

16. Giętarka ręczna do prętów 3 szt.

17. Szlifierka ręczna z regulacją obrotów 3 szt.

18. Laserowy przyrząd traserski 2 3 szt.

19. Dalmierz laserowy 2 3 szt.

20. Frezarka do drewna górnowrzecionowa 2 szt.

21. Pilarka elektryczna tarczowa stołowa 1 szt.

22. Pilarka elektryczna tarczowa ukosowa 1 szt.

23. Strug do drewna hebel grubościówka 3 szt.

24. Pilarka elektryczna tarczowa ręczna 3 szt.

25. Wiertarka sieciowa z udarem 3 szt.

26. Szlifierka kątowa 3 szt.

27. Piła tarczowa do metalu 1 szt.

28. Lutownica 5 szt.

End

2018-11-16

Award criteria

Cena

60

Termin realizacji

40

Yes

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

Additional information

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Main site or place of performance

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1-go Maja 82, 21-100 Lubartów, POLSKA.

Narzędzia i akcesoria budowlane

Value

PLN Not specified

Narzędzia i akcesoria budowlane

1. Rusztowanie stolikowe wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 3 kpl.

2. Taczka na kole gumowym wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 3 szt.

3. Komplet poziomic 9 kpl.

4. Kielnie (różne rodzaje) 3 kpl.

5. Packi (różne rodzaje) 3 kpl.

6. Szpachelki (różne rodzaje) 3 kpl.

7. Pojemniki na zaprawę (różne rodzaje) 3 kpl.

8. Wiadra budowlane (różne rodzaje) 9 kpl.

9. Łata aluminiowa (różne rodzaje) 3 kpl.

10. Piła ręczna (różne rodzaje) 9 szt.

11. Przymiar (różne rodzaje) 9 szt.

12. Młotek murarski 9 szt.

13. Przymiar kątowy do cięcia bloczków 3 szt.

14. Warstwomierz stalowy narożny 3 szt.

15. Nożyce do cięcia narożników 9 szt.

16. Wałek do fakturowania tynków 3 szt.

17. Pion murarski 3 szt.

18. Sznur traserski 3 szt.

19. Kątownik murarski 9 szt.

20. Łopata 9 szt.

21. Przedłużacz elektryczny (różne rodzaje) 9 szt.

22. Obcążki do wiązania zbrojeń 10 szt.

23. Klucze zbrojarskie (różne rodzaje) 10 szt.

24. Nożyce ręczne do cięcia stali 3 szt.

25. Młotek ślusarski (różne rodzaje) 3 kpl.

26. Wyciągarka ręczna korbowa 1 szt.

27. Dłuto stolarskie (różne rodzaje) 3 kpl.

28. Piła stolarska ręczna (różne rodzaje) 3 szt.

29. Młotek stolarski (różne rodzaje) 3 szt.

30. Siekiera stolarska (różne rodzaje) 4 szt.

31. Strug gładzik ręczny 3 szt.

32. Tarnik do drewna 10 szt.

33. Wiertła do drewna (różne rodzaje) 3 kpl.

34. Pilnik do metalu 30 szt.

35. Zestaw kluczy płaskooczkowych 3 kpl.

36. Wiertła do betonu (różne rodzaje) 3 kpl.

37. Wiertła do metalu (różne rodzaje) 6 kpl.

38. Tarcze do metalu 125 100 szt.

39. Tarcze do betonu (różne rodzaje) 8 szt.

40. Wkrętaki (różne rodzaje) 6 kpl.

41. Przedłużacz 6 szt.

42. Zestaw narzędzi monterskich 1 1 kpl.

43. Zestaw narzynek i gwintowników 10 kpl.

44. Zestaw narzędzi monterskich 2 10 kpl.

45. Zestaw narzędzi ślusarskich 10 kpl.

46. Zestaw wierteł do metalu (podstawowy) 10 kpl.

47. Zestaw wierteł do metalu (profesjonalny) 5 kpl.

End

2018-11-16

Award criteria

Cena

60

Termin realizacji

40

Yes

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

Additional information

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Main site or place of performance

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1-go Maja 82, 21-100 Lubartów, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Surface dressing

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Cargo handling and storage services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: Not specified

Sweden : Luleå - Scanners

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

United Kingdom : Pontypool - Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100,000 Pound Sterling