Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:• Część I – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 1 do SIWZ.• Część II – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ.
Main CPV code 44512000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 1 do SIWZ

Value

PLN Not specified

Dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 1 do SIWZ 1) Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:44512000-2 – Różne narzędzia ręczne31100000-7 – Elektryczne silniki, generatory i transformatory38410000-2 – Przyrządy pomiarowe39711210-4 – Rozdrabniacze żywności39721000-2 – Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym39721320-1 – Osuszacze powietrza42662000-4 – Sprzęt spawalniczy42641000-3 – Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła42650000-7 – Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne42999100-6 – Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym43132200-9 – Wiertnica43133100-5 – Rusztowania przesuwne43320000-2 – Urządzenia budowlane43413000-1 – Mieszalniki betonu lub zaprawy43414000-8 – Szlifierki44115000-9 – Osprzęt budowlany44423200-3 – Drabiny44511200-7 – Narzędzia ogrodnicze44613000-0 – Duże pojemniki2) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:• Część I – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 1 do SIWZ.• Część II – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ.3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, swoją ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. Wszystkie elementy maszyn oraz urządzeń muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Wszystkie maszyny oraz urządzenia muszą być kompletne i posiadać odpowiednie, niezbędne akcesoria do ich uruchomienia. Ponadto powinny posiadać instrukcję w języku polskim a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia, własnym transportem oraz na swój koszt do: Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Kłodzku, Zakładu Karnego w Strzelinie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu oraz Zakładu Karnego w Zarębie. Do oferty należy dołączyć Instrukcje techniczne wszystkich oferowanych maszyn oraz urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Maszyny oraz urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową zawierającą między innymi instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji, a także deklarację zgodności Unii Europejskiej.4) W celu ułatwienia wskazania maszyn oraz urządzeń o opisanych parametrach, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, podał przykładowy sprzęt produkowany przez danego producenta. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza sprzęt równoważny tj. o opisanych parametrach dowolnego producenta. Udowodnienie, że proponowane maszyny oraz urządzenia są równoważne do określonych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, należy do Wykonawcy.5) Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do każdej poniższej części zamówienia.• Część I – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia• Część II – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu za

Additional informantion

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Eu programme related

WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

Main site

Wrocław, Strzelin, Zaręba, Jelenia Góra, Kłodzko, Wołów, Głogów, Dzierżoniów

Dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ

Value

PLN Not specified

Dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ 1) Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:44512000-2 – Różne narzędzia ręczne31100000-7 – Elektryczne silniki, generatory i transformatory38410000-2 – Przyrządy pomiarowe39711210-4 – Rozdrabniacze żywności39721000-2 – Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym39721320-1 – Osuszacze powietrza42662000-4 – Sprzęt spawalniczy42641000-3 – Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła42650000-7 – Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne42999100-6 – Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym43132200-9 – Wiertnica43133100-5 – Rusztowania przesuwne43320000-2 – Urządzenia budowlane43413000-1 – Mieszalniki betonu lub zaprawy43414000-8 – Szlifierki44115000-9 – Osprzęt budowlany44423200-3 – Drabiny44511200-7 – Narzędzia ogrodnicze2) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:• Część I – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 1 do SIWZ.• Część II – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ.3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, swoją ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. Wszystkie elementy maszyn oraz urządzeń muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Wszystkie maszyny oraz urządzenia muszą być kompletne i posiadać odpowiednie, niezbędne akcesoria do ich uruchomienia. Ponadto powinny posiadać instrukcję w języku polskim a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia, własnym transportem oraz na swój koszt do: Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Kłodzku, Zakładu Karnego w Strzelinie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu oraz Zakładu Karnego w Zarębie. Do oferty należy dołączyć Instrukcje techniczne wszystkich oferowanych maszyn oraz urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Maszyny oraz urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową zawierającą między innymi instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji, a także deklarację zgodności Unii Europejskiej.4) W celu ułatwienia wskazania maszyn oraz urządzeń o opisanych parametrach, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, podał przykładowy sprzęt produkowany przez danego producenta. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza sprzęt równoważny tj. o opisanych parametrach dowolnego producenta. Udowodnienie, że proponowane maszyny oraz urządzenia są równoważne do określonych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, należy do Wykonawcy.5) Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do każdej poniższej części zamówienia.• Część I – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia• Część II – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu za

Additional informantion

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Eu programme related

WND-POWR.02.07.00-00-0001/15

Main site

Wrocław, Strzelin, Zaręba, Jelenia Góra, Kłodzko, Wołów, Głogów, Dzierżoniów

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Water meters

Malta

Value: Not specified

Flowmeters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Scaffolding

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Carpets, mats and rugs

Norway

Value: 17.5 million Norwegian Krone

Roller-type shutters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 180,000 Pound Sterling

Electrical signalling equipment for railways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified