This tender has expired.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych na potrzeby COZL – 5 części (Antybiotyki i leki przeciwgrzybicze)”:

Część nr 1 – Anidulafungin.

Część nr 2 – Amoxicilin+Clavulonic Acid.

Część nr 3 – Piperacylina+Tazobactam.

Część nr 4 – Antybiotyki (różne).

Część nr 5 – Antybiotyki (różne) II.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy do SIWZ Załącznik nr 2.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: wykonawcy, którzy składają ofertę na przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy posiadają aktualną koncesję/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego/ zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-07-04
Warunki otwarcia ofert

2018-07-04

09:15

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20–090 Lublin, Apteka Szpitalna.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uwaga: JEDZ należy przesłać na adres email:jedz@cozl.pl (format pliku: .pdf, .doc, .odt) przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o: — braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.); Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego; g) dokumenty wymagane w pkt. IV.2.1.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-16
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33690000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

4 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Anidulafungin

Value

PLN Not specified

Anidulafungin

Anidulafungin.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Amoxicilin+Clavulonic Acid

Value

PLN Not specified

Amoxicilin+Clavulonic Acid

Amoxicilin+Clavulonic Acid.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Piperacylina+Tazobactam

Value

PLN Not specified

Piperacylina+Tazobactam

Piperacylina+Tazobactam.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Antybiotyki (różne)

Value

PLN Not specified

Antybiotyki (różne)

Antybiotyki (różne).

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Antybiotyki (różne) II

Value

PLN Not specified

Antybiotyki (różne) II

Antybiotyki (różne) II.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Pharmaceutical articles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Hull - Blood-transfusion devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antihypertensives

Malta

Value: Not specified