This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych na potrzeby COZL – 5 części (Antybiotyki i leki przeciwgrzybicze)”:

Część nr 1 – Anidulafungin.

Część nr 2 – Amoxicilin+Clavulonic Acid.

Część nr 3 – Piperacylina+Tazobactam.

Część nr 4 – Antybiotyki (różne).

Część nr 5 – Antybiotyki (różne) II.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy do SIWZ Załącznik nr 2.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: wykonawcy, którzy składają ofertę na przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy posiadają aktualną koncesję/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego/ zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.



Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-07-04
Warunki otwarcia ofert

2018-07-04

09:15

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20–090 Lublin, Apteka Szpitalna.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uwaga: JEDZ należy przesłać na adres email:[email protected] (format pliku: .pdf, .doc, .odt) przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o: — braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.); Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego; g) dokumenty wymagane w pkt. IV.2.1.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-16
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33690000

Bidding information

Bidding deadline

4 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Anidulafungin

Value

PLN Not specified

Anidulafungin

Anidulafungin.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Amoxicilin+Clavulonic Acid

Value

PLN Not specified

Amoxicilin+Clavulonic Acid

Amoxicilin+Clavulonic Acid.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Piperacylina+Tazobactam

Value

PLN Not specified

Piperacylina+Tazobactam

Piperacylina+Tazobactam.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Antybiotyki (różne)

Value

PLN Not specified

Antybiotyki (różne)

Antybiotyki (różne).

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Antybiotyki (różne) II

Value

PLN Not specified

Antybiotyki (różne) II

Antybiotyki (różne) II.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

End

2019-07-30

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Runwell - Wheelchair seats

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 399,000 Pound Sterling

Ireland : Athlone - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Optician services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified