Tender description

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamCzęść nr 1 Interferon beta 1-b aCzęść nr 2 Interferon beta 1-a injCzęść nr 3 Interferon beta1-aCzęść nr 4 Glatirameri acetasCzęść nr 5 Dimethylis fumarasCzęść nr 6 Fingolimod kaps aCzęść nr 7 AlemtuzumabCzęść nr 8 NatalizumabCzęść nr 9 TeriflunomideCzęść nr 10 Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego suchaCzęść nr 11 Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego, w płynieCzęść nr 12 Pegylowany interferon alfa 2-aCzęść nr 13 Rybaviryna aCzęść nr 14 EntecavirCzęść nr 15 AdefovirCzęść nr 16 TenofovirCzęść nr 17 LamivudynaCzęść nr 18 Elbaswir +GrazoprewirCzęść nr 19 Ledipaswir + sofosbuwirCzęść nr 20 SofosbuwirCzęść nr 21 Sofosbuwir + VelpataswirCzęść nr 22 Ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawirCzęść nr 23 Bicalutamid tablCzęść nr 24 ParicalcitolCzęść nr 25 Aflibercept injCzęść nr 26 RanibizumabCzęść nr 27 Glecaprevir+pibrentasvir
Main CPV code 33690000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

15 Oct 2018

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Radom

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Interferon beta 1-b a

Value

PLN Not specified

Interferon beta 1-b a Interferon beta 1-b a-496 op.Cd sek. VI. pkt.36.3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:6.3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:1) pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;2) pkt d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. cd w sek. II.2.4 cz. 2

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Interferon beta 1-b

Value

PLN Not specified

Interferon beta 1-b Interferon beta 1-a -48 op. cd sek. II.2.4 cz. 16.3.2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:a) zezwolenie w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.U. 2017 poz. 2211/6.3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:a) Oświadczenie wykonawcy, iż produkty lecznicze oferowane przez wykonawcę posiadają Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.6.4. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia6.4.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.6.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.6.4.3. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.6.5. Podwykonawcy6.5.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome (należy wskazać w jednolitym europejskim dokumencie zamówieniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Interferon beta 1-b

Value

PLN Not specified

Interferon beta 1-b Interferon beta 1-a-96 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Glatirameri acetal

Value

PLN Not specified

Glatirameri acetal Glatirameri acetal - 48 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Dimethylis fumaras

Value

PLN Not specified

Dimethylis fumaras Dimethylis fumaras - 148 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Fingolimod

Value

PLN Not specified

Fingolimod Fingolimod - 48 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Alemtuzumab

Value

PLN Not specified

Alemtuzumab Alemtuzumab - 5 fiol.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Natalizumab

Value

PLN Not specified

Natalizumab Natalizumab - 12 fiol.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Teriflunomide

Value

PLN Not specified

Teriflunomide Teriflunomide - 24 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego sucha

Value

PLN Not specified

Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego sucha Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego sucha - 480 g.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego, w płynie

Value

PLN Not specified

Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego, w płynie Immunoglobulina ludzka do podawania dożylnego, w płynie - 1 600 g.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Pegylowany interferon alfa 2-a

Value

PLN Not specified

Pegylowany interferon alfa 2-a Pegylowany interferon alfa 2-a- 32 400 mg.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Rybaviryna

Value

PLN Not specified

Rybaviryna Rybaviryna - 8 400 tabl.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Entecavir

Value

PLN Not specified

Entecavir Entecavir - 380 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Adefovir

Value

PLN Not specified

Adefovir Adefovir - 90 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Tenofovir

Value

PLN Not specified

Tenofovir Tenofovir - 135 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Lamivudyna

Value

PLN Not specified

Lamivudyna Lamivudyna - 150 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Elbaswir +Grazoprewir

Value

PLN Not specified

Elbaswir +Grazoprewir Elbaswir + Grazoprewir - 50 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Ledipaswir + sofosbuwir

Value

PLN Not specified

Ledipaswir + sofosbuwir Ledipaswir + sofosbuwir - 12 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom, POLSKA.

Sofosbuwir

Value

PLN Not specified

Sofosbuwir Sofosbuwir - 12 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

Sofosbuwir + Velpataswir

Value

PLN Not specified

Sofosbuwir + Velpataswir Sofosbuwir + Velpataswir-12op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

Ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir

Value

PLN Not specified

Ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir Ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir -100op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

Bicalutamid

Value

PLN Not specified

Bicalutamid Bicalutamid-300op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

Paricalcitol

Value

PLN Not specified

Paricalcitol Paricalcitol-780fiol.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

Aflibercept

Value

PLN Not specified

Aflibercept Aflibercept-30fiol.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

Ranibizumab

Value

PLN Not specified

Ranibizumab Ranibizumab-150fiol.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

Glecaprevir+pibrentasvir

Value

PLN Not specified

Glecaprevir+pibrentasvir Glecaprevir+pibrentasvir - 60 op.

Main site

Apteka Szpitalna, ul. Tochtermana, 26-610 Radom

SIMILAR TENDERS

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Medical breathing devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Medicinal products for acid related disorders

Malta

Value: Not specified

Flowmeters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Antivirals for systemic use

Malta

Value: Not specified

Insulin

Malta

Value: Not specified