This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - powtórne WM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne określono w załączniku nr 5 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
18.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: (szczegóły w pkt. 18.2 SIWZ).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert
2018-05-04 10:15 Siedzibie Zamawiającego pokój nr F-226. 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: F-226 do dnia 4.5.2018 do godz. 10:00. 12.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 12.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 4.5.2018 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr F-226. 12.4 Otwarcie ofert jest jawne. 12.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamie
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
10:00
u
d
Data
2018-05-04
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587702 [email protected] +48 224587702 http://uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587702 [email protected] +48 224587702 http://uzp.gov.pl
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-22
Informacje dodatkowe
11.11 Treść oferty: • Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru nr 1 załączonego do niniejszej SIWZ, 11.12 Załączniki składane w oryginale wraz z ofertą: • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru nr 2 załączonego do niniejszej SIWZ, Instrukcja uzupełniania dokumentu dostępna pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. • Zobowiązanie podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a (jeżeli dotyczy). 11.14 Załączniki składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie • Aktualny odpis. • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. • Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego. • Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 4). • Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik nr 4). • Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (Załącznik 4). • Opis urządzeń zgodnie z pkt. 7.9 SIWZ. • Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ, 9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 2: 480,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 3: 79000 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 4: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 5: 1 700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 6: 440,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 7: 270,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 8: 44,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 9: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 10: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 11: 3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset 00/100 PLN). Dla zadania częściowego nr 12: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 PLN). 9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 4.5.2018 do godz. 10:00. 9.3 Wadium uznaje się za wniesione jeżeli kwota z pkt. 9.1 znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. 9.2. 9.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank SA 55 1140 1153 0000 2235 4300 1001; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Dokumenty podmiotów zagranicznych opisane w pkt. 7.6 SIWZ. Main CPV code 38900000

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 688,206

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wyważarka kompaktowa

Value

PLN 46,500

Wyważarka kompaktowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5 do SIWZ.

Price

40

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwaracji
25

Urządzenie do diagnozowania zużycia łożysk tocznych

Value

PLN 16,000

Urządzenie do diagnozowania zużycia łożysk tocznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

60

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Stanowisko do sprężynowania wału

Value

PLN 26,500

Stanowisko do sprężynowania wału Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

60

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Stanowisko do regulacji wtryskiwaczy

Value

PLN 69,200

Stanowisko do regulacji wtryskiwaczy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

50

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Wirówka

Value

PLN 59,000

Wirówka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

50

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Pompa śrubowa

Value

PLN 14,744

Pompa śrubowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

60

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Pompa wirowa

Value

PLN 9,054

Pompa wirowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

60

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Pompa zębata

Value

PLN 1,493

Pompa zębata Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

60

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Szafki narzędziowe

Value

PLN 67,732

Szafki narzędziowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

40

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
30

Frezarka

Value

PLN 168,200

Frezarka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

50

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
25

Regulator obciążenia i równoległa praca prądnic

Value

PLN 127,350

Regulator obciążenia i równoległa praca prądnic Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

50

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

Stanowisko kontenera chłodniczego

Value

PLN 82,433

Stanowisko kontenera chłodniczego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono w załączniku nr 5.

Price

50

Main site or place of performance

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia.

Additional information

Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Yes

RPPM.04.02.00-22-0002/16

Quality criterion

Zwiększenie minimalnej gwarancji
20

SIMILAR TENDERS

Norway : Hamar - Electrical domestic appliances

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Denmark : Copenhagen - Fluorescent microscopes

Denmark

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Corporate finance and venture capital services

Ireland

Value: 1 Euro

Germany : Eschborn - Flow-measuring equipment

Germany

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Lighting equipment and electric lamps

Norway

Value: 2.1 million Norwegian Krone

Cyprus : Nicosia - High-voltage cable

Cyprus

Value: 650.0 million Euro

Spain : Barcelona - Design, Procurement, Installation, Test and Commissioning of the Radiological Environmental Monitoring System (REMS) for the ITER First Plasma Stage

Spain

Value: 3.7 million Euro