This tender has expired.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej UMB wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem:
– Pozycja 1 – zestaw mebli biurowych, zestaw mebli medycznych, stanowisko pracy,
– Pozycja 2 – zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2a i 2aa – dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 2b – dotyczy pozycji 2, a oceniane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3a – Tabela oceny okresu gwarancji - dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 3b – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – dotyczy pozycji 2, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
Main CPV code 39113000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej UMB wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem:
– Pozycja 1 – zestaw mebli biurowych, zestaw mebli medycznych, stanowisko pracy,
– Pozycja 2 – zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2a i 2aa – dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 2b – dotyczy pozycji 2, a oceniane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3a – Tabela oceny okresu gwarancji - dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 3b – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – dotyczy pozycji 2, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2. Wartość szacunkowa zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania wynosi 18 662,00 PLN. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia realizowanych w ramach projektu przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w związku z tym postępowanie prowadzone jest jak dla zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Main site

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Centrum Symulacji Medycznej UMB, ul. Szpitalna 30, 15-295 Białystok, Pracownia Komputerowego Wspomagania Nauczania (stanowiska pracy) Pracownia Rzeczywistości Wir.

Eu programme related

POWR.05.03.00-00-00-10/15-00

Additional informantion

1. Przedmiot finansowany będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.
2. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa – 60 %, warunki gwarancji – 40 %.
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400,00 PLN, słownie: czterysta złotych 00/100.

SIMILAR TENDERS

Antivirals for systemic use

Malta

Value: Not specified

Computer-related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Insulin

Malta

Value: Not specified

Thyroid therapy medicinal products

Malta

Value: Not specified

Patient-administration system

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Kitchen furniture and equipment

Norway

Value: Not specified

Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling