Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej UMB wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem:
– Pozycja 1 – zestaw mebli biurowych, zestaw mebli medycznych, stanowisko pracy,
– Pozycja 2 – zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2a i 2aa – dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 2b – dotyczy pozycji 2, a oceniane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3a – Tabela oceny okresu gwarancji - dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 3b – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – dotyczy pozycji 2, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
Main CPV code 39113000

Bidding deadline

25 May 2018
Remaining: 0 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Białystok

LOTS

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej UMB wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem:
– Pozycja 1 – zestaw mebli biurowych, zestaw mebli medycznych, stanowisko pracy,
– Pozycja 2 – zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2a i 2aa – dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 2b – dotyczy pozycji 2, a oceniane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3a – Tabela oceny okresu gwarancji - dotyczy pozycji 1 oraz Załącznik nr 3b – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – dotyczy pozycji 2, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
2. Wartość szacunkowa zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania wynosi 18 662,00 PLN. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia realizowanych w ramach projektu przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w związku z tym postępowanie prowadzone jest jak dla zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Main site

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Centrum Symulacji Medycznej UMB, ul. Szpitalna 30, 15-295 Białystok, Pracownia Komputerowego Wspomagania Nauczania (stanowiska pracy) Pracownia Rzeczywistości Wir.

Eu programme related

POWR.05.03.00-00-00-10/15-00

Additional informantion

1. Przedmiot finansowany będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.
2. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa – 60 %, warunki gwarancji – 40 %.
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400,00 PLN, słownie: czterysta złotych 00/100.

SIMILAR TENDERS

Sleeping bags

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.0 million Pound Sterling

Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Immunosuppressive agents

Malta

Value: Not specified

Anaesthesia devices

Norway

Value: Not specified

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.4 million Pound Sterling

Dental X-ray

Norway

Value: Not specified

Pulp

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 62.5 million Pound Sterling