Tender description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej.
Zad. 1 – Głowica przezprzełykowa do aparatu USG Vivid E9.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b i 3 do SIWZ.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2017/S 205-422598
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-08
Precise information on deadline(s) for review procedures
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu O udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie. 17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt. 7.1 SIWZ. 17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp. 17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +22 4587801 [email protected] +22 4587800 www.uzp.gov.pl
Informacje dodatkowe
6.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, — złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, — złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; — złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; — złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do powyższych dokumentów: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą; Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotyczący tych podmiotów.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +22 4587801 [email protected] +22 4587800 www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa www.uzp.gov.pl Main CPV code 33190000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

10 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 80,487

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 80,487

3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której
Wzór stanowi załącznik do SIWZ.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:
Kryterium Cena Waga: 60 %.
Kryterium Termin Wykonania Zamówienia Waga: 40 %.

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości:
Zadanie 1 - 1 800,00.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca.
ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 315,000 Pound Sterling

United Kingdom : Clydebank - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Normanton - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leicester - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling