Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wokand i projektorów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej. Sądy powszechne z obszaru apelacji rzeszowskiej zwane są dalej jednostkami sądownictwa.

Przedmiot zamówienia podzielono na Pakiety:

Pakiet Nr 1. Dostawa wokand typ 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.1 do SIWZ,

Pakiet Nr 2. Dostawa wokand typ 2, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.2 do SIWZ,

Pakiet Nr 3. Dostawa projektorów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.3 do SIWZ.

Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik Nr 1 (odpowiednio 1.1.-1.3) do niniejszej SIWZ, będący jednocześnie Formularzem asortymentowo-cenowym.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 104-237178

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej". Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 183 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury postępowania, o której mowa art. 24aa ustawy Pzp.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Dokument potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy — Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozp. Prezesa RM, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozp. Prezesa RM, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze rozp. Prezesa RM stosuje się.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-06
Informacje dodatkowe

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do upływu terminu składania ofert, przesłał w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie www.uzp.gov.pl. Forma oświadczenia: Oświadczenie w postaci JEDZ należy przesłać do Zamawiającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. pocztą elektroniczną. JEDZ musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz odpowiednio zabezpieczony przed przedwczesnym udostępnieniem. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14, 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.Forma dokumentu: oryginał. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Forma dokumentu: oryginał. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, adres: Al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów;

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów; adres e mail: [email protected];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z nin. postępowaniem;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia nin. postępowania;

6) posiada Pani/Pan: na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. Pozostałe inf dot. RODO znajdują się w pkt. 27.1-27.9 SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 30236000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 515,224

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa wokand typ 1

Value

EUR Not specified

Dostawa wokand typ 1

Miejsce i przedmiot dostaw

Wokanda typ 1:

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 5 szt.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu 5 szt.

Additional information

Termin realizacji zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II 2.4

Award criteria

Cena oferty

60

Okres gwarancji

20

Przekątna monitora

20

Dostawa wokand typ 2

Value

EUR Not specified

Dostawa wokand typ 2

Miejsce i przedmiot dostaw

Wokanda typ 2:

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 3 szt.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu 1 szt.

Additional information

Termin realizacji zamówienia w zakresie Pakietu Nr 2: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II 2.4

Award criteria

Cena oferty

60

Okres gwarancji

20

Przekątna monitora

20

Dostawa projektorów

Value

EUR Not specified

Dostawa projektorów

Miejsce i przedmiot dostaw

Projektor:

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 2 szt.

Sąd Rejonowy w Mielcu 1 szt.

Additional information

Termin realizacji zamówienia w zakresie Pakietu Nr 3: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Main site or place of performance

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt II 2.4

Award criteria

Cena oferty

60

Okres gwarancji

20

Łączność bezprzewodowa

20

SIMILAR TENDERS

Switzerland : Zurich - Scanning electron microscopes

Switzerland

Value: Not specified

Iceland : Reykjavik - Computer equipment and supplies

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Newcastle - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 340,000 Pound Sterling

Italy : Ispra - Supply and Maintenance of a 2-Dimensional Gas Chromatograph (GCxGC) Coupled with a High Resolution Mass Detector

Italy

Value: 750,000 Euro

Italy : Ispra - Lease, Rent, and Hire Purchase of Instrumentation for Telecommunications Research, Development, and Demonstration Projects

Italy

Value: 800,000 Euro

Malta : Santa Venera - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Microscopes

Norway

Value: Not specified