This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky je rozširovanie inovatívnych marketingových služieb spoločnosti Dataservis Vranov s.r.o. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Predmetné podmienky účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona - jednotným európskym dokumentom(ďalej len JED). Na účely zákona je JED dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED-om predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona.

Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Nepožaduje sa
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nepožaduje sa
Podmienky vykonania zákazky

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Nepožaduje sa
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nepožaduje sa

Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2018-11-09

16:00

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
16:00
Dátum
2018-11-09
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-10-31

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-28
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic payment will be used
áno
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie Main CPV code 48820000

Bidding information

Bidding deadline

9 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 293,417

Locations

Slovensko, Vranov nad Topľou

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 293,417

Displej malý,

Displej veľký,

Server,

Software na ovládanie funkčnosti a výpočty štatistík

Yes

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 -

Main site or place of performance

Vranov nad Topľou

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Fleet management, repair and maintenance services

Norway

Value: 3.8 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Machine tools operated by laser and machining centres

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Psychiatric hospital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone