This tender in no longer available.

Tender description

Ca parte a proiectului POC cod SMIS 109461 (BigData), serviciile de migrare și integrare structuri de date existente au un rol deosebit de important în cadrul proiectului, arhiva de dosare de investigații fiind una dintre cele mai mari și mai diversificate surse de informații pentru Consiliul Concurenței, adunate în cei peste 20 de ani de existenţă a instituției. În acest moment, arhiva fizică reprezintă informații nestructurate electronic, însă cu un potențial mare de procesare și corelare a cunoștințelor. Achiziționarea de servicii de arhivare electronică este necesară obținerii reproducerii fidele a documentelor aflate în arhiva fizică, catalogării acestora pentru regasirea ulterioară și integrarea documentelor electronice rezultate în cadrul Proiectului BigData. Arhivarea electronică necesită o soluţie de management al arhivei electronice care să poată fi utilizată și după finalizarea contractului, precum și servicii de instruire/formare profesionala specifice activității de arhivare.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Declaratie privind cifra de afaceri anuala, in valoare cel putin egala cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică în domeniul obiectului contractului, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. Prin prezentarea informatiilor privind cifra de afaceri, autoritatea contractanta urmareste sa verifice capacitatea economica si financiara a operatorului economic ce va fi declarat câstigator, astfel încât acesta sa poata sa implementeze contractul în cele mai bune conditii: la termen si calitativ.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Lista principalelor servicii similare cu obiectul contractului, prestate în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; valoarea cumulata a contractelor similare trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului.

Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de îndeplinire: in perioada de ofertare, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

(a) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(c) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, definite conform art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, sunt urmatoarele:

— Chiritoiu Bogdan Marius — Presedinte,

— Picu Daniel — Secretar General,

— Şuşu Eugen — Secretar General Adjunct,

— Stroe Daniela — Director, Directia Buget,

— Stefan Verona — Director, Directia Administrativa,

— Zăhan Emilian — Sef Serviciu — Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii,

— Iordache Ciprian — Consilier Direcţia Administrativă,

— Chiper Florin — Inspector Concurenta, Directia Cercetare,

— Tănase Cristina — Expert Direcţia Administrativă,

— Roman Daniela — Direcţia Economică şi managementul personalului — Buget.

În cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va completa DUAE, o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016, va fi prezentata si de tertii sustinatori, inclusiv de catre subcontractanti — prin completarea DUAE. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire incarca in SEAP, la cererea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016;

2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si la bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul". Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasat... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

DUAE — Documentele doveditoare vor fi solicitate de catre entitatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii.

DUAE — Documentele doveditoare vor fi solicitate de catre entitatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
DUAE — Documentele doveditoare vor fi solicitate de catre entitatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii.

Procedură

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Data
2018-08-10
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-12-10
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-08-10

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open

Informații complementare

Informații suplimentare
Mod accesare DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-07-09
Această achiziție este periodică
nu
Precise information on deadline(s) for review procedures
Potrivit prevederilor Legii 101/2016. Main CPV code 72252000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 4.7 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 4.7 million

Conform caietului de sarcini.

Award criteria

Factorul timp este foarte important în economia generală a proiectului. Finalizarea în timp și chiar înainte de termen a proiectului de arhivare va permite o mai buna ... detalii pe www.e-licitatie.ro

35

Obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini; modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului uti... detalii pe www.e-licitatie.ro

25

40

Yes

Sistemul Informatic Integrat pentru Eficientizarea Activității de Aplicare a Politicilor de Concurenţă în Corelare cu Politicile Sectoriale, implementat printr-o finan... detalii pe www.e-licitatie.ro

Description of renewals

Prelungirea termenului de prestare.

Main site or place of performance

Bucuresti.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Cork - Staff training services

Ireland

Value: 37,500 Euro

Norway : Bodø - Software-related services

Norway

Value: 85.0 million Norwegian Krone

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

Norway : Mo i Rana - Software package and information systems

Norway

Value: 22.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Sales, marketing and business intelligence software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Fjerdingby - System and support services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone