This tender in no longer available.

Tender description

Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamentele onshore si offshore apartinand OMV Petrom – 5 Loturi

— Lot 1 — Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom S.A. situate in judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Bistrita Nasaud, Mures, Sibiu, Alba, Cluj, Hunedoara, Arad, Timis, Caras Severin,

— Lot 2 — Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilorpe Amplasamente apartinand OMV Petrom S.A. situate in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Vrancea, Covasna, Harghita, Brasov,

— Lot 3 — Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom S.A. situate in judetele Teleorman, Arges, Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti,

— Lot 4 — Servicii de coordonare in materie de securitate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016;

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016.

Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016;

In sensul prevederilor Art. 63 (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Christina VERCHERE Director General Executiv, Presedinte al Directoratului,

— Stefan WALDNER - Director Financiar si membru al Directoratului,

— Neil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil,

— Peter Rudolf ZEILINGER - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream,

— Franck Albert NEEL - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas,

— Herbert HACKL- Director Departament Financiar

— Viorel PINTEA – Director Unitatea de Afaceri Anexa P Downstream

— Adriana VOICU - Director Achizitii Petrom si Guvernanta (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).

Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat Ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE, pe fiecare lot in parte, a Partii III: Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnarile penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 193, alin. (1) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, pe fiecare lot in parte, la solicitarea Autoritatii contractante, doar de Ofertantii clasati pe primele trei locuri in urma finalizarii evaluarii Ofertelor si se incarca în SEAP/SICAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente echivalente considerate edificatoare, dupa caz.

Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale Autoritatea Contractanta solicita Ofertantului:

Cerinta nr. 1:

Persoane fizice / juridice, romane / straine:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 193, alin. (1) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara, pct. 1.b) si 3 sau dupa caz Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. C: Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat, pe fiecare lot in parte, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de Ofertantii clasati pe primele trei locuri in urma finalizarii evaluarii Ofertelor si se incarca în SEAP/SICAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative pot fi: Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali / extrase de bilant / rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi cursul de schimb mediu anual lei/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu. Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. La data depunerii Ofertei tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 193, alin. (2) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IVa: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. B, pct 1.b) si 3 (daca este cazul). In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, Ofertantul va prezenta Angajamentul tertului/tertilor sustinator/i (impreuna cu documente anexe la Angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative (Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali / extrase de bilant / rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare) care probeaza cele asumate in Angajament vor fi solicitate doar Ofertantilor clasati pe primele trei locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Prin semnarea Angajamentului de sustinere terţul /terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2015, 2016, 2017) sa fie de: Lot 1: minimum 200.000,00 RON; Lot 2: minimum 200.000,00 RON; Lot 3: minimum 200.000,00 RON; Lot 4: minimum 160.000,00 RON; Lot 5: minimum 460.000,00 RON;
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 193, alin. (1) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap.C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 1.a), cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, pe fiecare lot in parte, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de Ofertantii clasati pe primele trei locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP/SICAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative sunt scrisori de recomandare si/sau documente emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati / entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada in care s-au prestat serviciile, precum si faptul ca serviciile au fost duse la bun sfarsit (cu titlu de exemplu: procese - verbale de finalizare). Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca serviciile au fost prestate sau sunt in curs de prestare la data limita de depunere a Ofertelor. Ultimii 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere (inclusiv aceasta data) a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri. In cazul in care documentele suport furnizate se refera la servicii care sunt in curs de prestare, Ofertantul trebuie sa faca dovada cel putin a prestarii partiale a serviciilor si sa precizeze in document faza exacta de prestare a acestora. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati cu privire la anumite documente prezentate, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la Ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru documentele prezentate in vederea indeplinirii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb leu/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Capacitatea tehnica si / sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva. La data depunerii ofertei, tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 193, alin. (2) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 in Legea 98/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IVa: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. C, pct 1.a). In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, Ofertantul va prezenta Angajamentul tertului/tertilor sustinator/i (impreuna cu documente anexe la Angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

Continuare Cerinta 1 Documentele justificative (precizate mai sus), din care sa rezulte tipul serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada in care s-au prestat serviciile, beneficiarii acestora, precum si faptul ca serviciile au fost duse la bun sfarsit, care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri, vor fi solicitate doar Ofertantilor clasati pe primele trei locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Prin semnarea Angajamentului de sustinere tertul /tertii sustinator/sustinatori raspunde/ raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului/tertilor sustinator/ sustinatori. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si / sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.

In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE pentru fiecare lot in parte, conform art. 193, alin. (1) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D – Informatii privind subcontractantii si Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 10. La data depunerii Ofertei, subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE pe fiecare lot in parte, conform art. 193, alin. (3) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul / ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 in Legea 98/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IVa: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si C, pct 1.a) (daca este cazul). Documentul justificativ, respectiv Acordul de subcontractare (model propriu), care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, va fi prezentat impreuna cu DUAE. Acordul de subcontractare se va incheia intre Ofertant (in cazul unei asocieri, Acordul se va incheia intre toti membrii Asocierii si respectivul subcontractant) si subcontractant si va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze, parte din contractul de achizitie publica, cat si procentul aferent acesteia. In cazul in care, Ofertantul va prezenta documente ale subcontractantilor, semnate cu semnatura electronica a reprezentantului legal al Ofertantului sau a unei alte persoane imputernicite in acest sens, se va prezenta si o imputernicire din partea subcontractantului. Ofertantul va avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezenta fisa de date a achizitiei) pe care intentioneaza sa o utilizeze in realizarea unei/unor parti din Contract trebuie sa aiba calitatea de subcontractant. Astfel, informatiile prezentate in acest sens in Propunerea Tehnica si informatiile prezentate in DUAE si in Acordul de subcontractare trebuie sa fie identice din punct de vedere al denumirii subcontractantilor si a partilor din Acordul cadru care vor fi subcontractate. Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerinta nr. 1 Experienta similara Ofertantii vor demonstra experienta similara pentru fiecare lot in parte astfel: - Pentru Lotul nr.1: prin prezentarea oricaror documente (certificari de buna realizare, procese-verbale de receptie, contracte cu luarea in considerare a prestatiilor finalizate, etc.) care sa confirme prestarea corespun-zatoare in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor, la nivelul a maximum 3 contracte, a unor servicii similare celor descrise in Caietul de Sarcini, respectiv Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate, in valoare cumulata (Lei, fara TVA) de minim 200.000 RON. - Pentru Lotul nr. 2: prin prezentarea oricaror documente (certificari de buna realizare, procese-verbale de receptie, contracte cu luarea in considerare a prestatiilor finalizate, etc.) care sa confirme prestarea corespun-zatoare in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor, la nivelul a maximum 3 contracte, a unor servicii similare celor descrise in Caietul de Sarcini, respectiv Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate, in valoare cumulata (Lei, fara TVA) de minim 200.000 RON - Pentru Lotul nr. 3: prin prezentarea oricaror documente (certificari de buna realizare, procese-verbale de receptie, contracte cu luarea in considerare a prestatiilor finalizate, etc.) care sa confirme prestarea corespun-zatoare in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor, la nivelul a maximum 3 contracte, a unor servicii similare celor descrise in Caietul de Sarcini, respectiv Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate, in valoare cumulata (Lei, fara TVA) de minim 200.000 RON. - Pentru Lotul nr. 4: prin prezentarea oricaror documente (certificari de buna realizare, procese-verbale de receptie, contracte cu luarea in considerare a prestatiilor finalizate, etc.) care sa confirme prestarea corespun-zatoare in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor, la nivelul a maximum 3 contracte, a unor servicii similare celor descrise in Caietul de Sarcini, respectiv Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate, in valoare cumulata (Lei, fara TVA) de minim 160.000 RON. - Pentru Lotul nr. 5, prin prezentarea oricaror documente (certificari de buna realizare, procese-verbale de receptie, contracte cu luarea in considerare a prestatiilor finalizate, etc.) care sa confirme prestarea corespun-zatoare in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor, la nivelul a maximum 3 contracte, a unor servicii similare celor descrise in Caietul de Sarcini, respectiv Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate, in valoare cumulata (Lei, fara TVA) de minim 460.000 RON. Nota: - Pentru Loturile 1÷4 Prin experienta similara cu obiectul prezentei achizitii, asa cum este descris in Caietul de sarcini, se intelege prestarea de Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate. - Pentru Lotul 5 Prin experienta similara cu obiectul prezentei achizitii, asa cum este descris in Caietul de sarcini, se intelege prestarea de Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pentru activitati desfasurate in domeniul prospectarii si extragerii gazului si petrolului.

Continuare Cerinta 1

Cerinta 2: Informatii privind subcontractantii In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din Acordul cadru pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-10-24

15:00

In SEAP

The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Ora locală
15:00
Data
2018-10-24
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-02-24

Informații complementare

Informații suplimentare

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP/SICAP (www.e-licitatie.ro). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP/SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP/SICAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro.

Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP/SICAP au obligatia de a urmari, in SEAP/SICAP, la rubrica "Documente si clarificari", atasarea diverselor comunicari facute de Autoritatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv 23 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 15 a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art.160 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Autoritatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP/SICAP, confom art.160, alin. (3) din Legea 98/2016.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire au obligatia completarii si prezentarii formularului DUAE in forma specificata in Sectiunea E–DUAE, parte a documentatiei de atribuire.

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii se regaseste la urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Modalitate de calcul puntaj:

Punctajul total = Punctaj pret + Punctaj componenta tehnica

Punctajul maxim/Lot ce poate fi obtinut de un Ofertant este 100 de puncte.

Toate ofertele admisibile pe fiecare Lot, vor fi clasificate pe baza punctajului obtinut de la cel mai mare la cel mai mic, pe primul loc se clasifica oferta cu punctajul cel mai mare obtinut.

In concluzie, Acordul cadru pe fiecare Lot se va semna cu primii 3 Ofertanti ale caror Oferte vor fi desemnate ca fiind cele mai avantajoase din punct de vedere al criteriului de evaluare (raportul calitate-pret).

Toate celelalte elemente/conditii inscrise in Acordul Cadru raman neschimbabile pe intreaga durata a Acordului Cadru.

Prin notiunea "Instructiuni catre ofertanti" se va intelege "Fisa de date a achizitiei".

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

OMV Petrom S.A.

Str. Coralilor nr. 22, sector 1 („Petrom City")

București

013329

+40 724377868

[email protected]

+40 212069442

www.petrom.com

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016, art. 8 alin. (1), respectiv in termen de 10 zile.
Data expedierii prezentului anunț
2018-10-01
Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 71317000

Bidding information

Bidding deadline

24 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 42.9 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

DENUMIRE Lot 4: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate Bucuresti... detalii pe www.e-licitatie.ro

Value

RON Not specified

DENUMIRE Lot 4: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate Bucuresti... detalii pe www.e-licitatie.ro Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate Bucuresti si in judetele Dambovita, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea, Braila, Buzau, Prahova si Municipiul Bucuresti

Additional information

Surse proprii ale OMV Petrom urmand ca, in conformitate cu Legea nr. 555/2004, costul serviciilor prestate pentru Lotul 1÷4 sa fie rambursat catre OMV Petrom de catre Statul Roman.

Award criteria

Componenta tehnica = Experienta personal propus + Modalitatea de abordare propunere tehnica

60

40

Main site or place of performance

Judetele Dambovita, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea, Braila, Buzau, Prahova si municipiul Bucuresti

DENUMIRE Lot 1: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judete... detalii pe www.e-licitatie.ro

Value

RON Not specified

DENUMIRE Lot 1: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judete... detalii pe www.e-licitatie.ro Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Bistrita Nasaud, Mures, Sibiu, Alba, Cluj, Hunedoara, Arad, Timis, Caras Severin

Additional information

Surse proprii ale OMV Petrom urmand ca, in conformitate cu Legea nr. 555/2004, costul serviciilor prestate pentru Lotul 1÷4 sa fie rambursat catre OMV Petrom de catre Statul Roman.

Award criteria

Componenta tehnica = Experienta personal propus + Modalitatea de abordare propunere tehnica.

60

40

Main site or place of performance

Judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Bistrita Nasaud, Mures, Sibiu, Alba, Cluj, Hunedoara, Arad, Timis, Caras Severin

DENUMIRE Lot 3: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judet... detalii pe www.e-licitatie.ro

Value

RON Not specified

DENUMIRE Lot 3: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judet... detalii pe www.e-licitatie.ro Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor pe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judetele Teleorman, Arges, Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti

Additional information

Surse proprii ale OMV Petrom urmand ca, in conformitate cu Legea nr. 555/2004, costul serviciilor prestate pentru Lotul 1÷4 sa fie rambursat catre OMV Petrom de catre Statul Roman.

Award criteria

Componenta tehnica = Experienta personal propus + Modalitatea de abordare propunere tehnica.

60

40

Main site or place of performance

Judetele Teleorman, Arges, Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti

DENUMIRE Lot 2: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilorpe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judetel... detalii pe www.e-licitatie.ro

Value

RON Not specified

DENUMIRE Lot 2: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilorpe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judetel... detalii pe www.e-licitatie.ro Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilorpe Amplasamente apartinand OMV Petrom SA situate in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Vrancea, Covasna, Harghita, Brasov

Additional information

Surse proprii ale OMV Petrom urmand ca, in conformitate cu Legea nr. 555/2004, costul serviciilor prestate pentru Lotul 1÷4 sa fie rambursat catre OMV Petrom de catre Statul Roman.

Award criteria

Componenta tehnica = Experienta personal propus + Modalitatea de abordare propunere tehnica.

60

40

Main site or place of performance

Judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Vrancea, Covasna, Harghita, Brasov

DENUMIRE Lot 5: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor şi pe Amplasamentele de tip Obiectiv, situate in Zonele... detalii pe www.e-licitatie.ro

Value

RON Not specified

DENUMIRE Lot 5: Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor şi pe Amplasamentele de tip Obiectiv, situate in Zonele... detalii pe www.e-licitatie.ro

Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor şi pe Amplasamentele de tip Obiectiv, situate in Zonele de Productie (Asset-uri), repartizate geografic astfel:

Asset I – CRISANA-BANAT

Asset II – OLTENIA

Asset III – MUNTENIA VEST

Asset IV – MOESIA

Asset VI – MUNTENIA CENTRAL

Asset VII – MUNTENIA EST

Asset VIII – MOLDOVA NORD

Asset IX – MOLDOVA SUD

Asset X – PETROMAR

Additional information

Surse proprii ale OMV Petrom

Award criteria

Componenta tehnica = Experienta personal propus + Modalitatea de abordare propunere tehnica.

60

40

Main site or place of performance

Zonele de Productie (Asset-uri), repartizate geografic astfel:

Asset I – CRISANA-BANAT

Asset II – OLTENIA

Asset III – MUNTENIA VEST

Asset IV – MOESIA

Asset VI – MUNT... detalii pe www.e-licitatie.ro

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Carmarthen - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

Norway : Vinstra - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: 26.0 million Norwegian Krone