This tender in no longer available.

Tender description

Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar doar la solicitarea autoritatii contractante.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Initial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte billant/raport audit/orice document relevant pentru sustinerea cifrei de afaceri doar la solicitarea autoritatii contractante.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Prezentare declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Pentru indeplinirea contractului este necesar ca operatorul economic sa detina sub orice forma (proprietate, inchiriere sau orice forma de punere la dispozitie) o gama de utilaje si instalatii minim cerintelor din caietul de sarcini in functie de tehnologia ofertata, dupa cum urmeaza:

— tractor min. 65 CP sau echivalent — 1 buc.,

— plug PP3 sau echivalent — 1 buc.,

— grapa disc grea GDU 1,8 sau echivalent — 1 buc.,

— grapa disc GD 3,2 sau echivalent — 1 buc.,

— masina de sapat gropi MG-2 sau echivalent — 1 buc.

Cerinta privind utilajele se raporteraza la Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 si Lot 5.

Informatii privind personalul:

Prezentare declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.

Informatii privind capacitatea tehnica:

Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare — Servicii de impadurire, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim:

— 72 900,00 RON — Lot 1,

— 85 600,00 RON — Lot 2,

— 91 300,00 RON — Lot 3,

— 36 600,00 RON — Lot 4,

— 21 900,00 RON — Lot 5.

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

2) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.

In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— Paula Enescu — Director,

— Costel Petcu — Director tehnic,

— Carmen Benga — Director economic,

— Felicia Apahidean — consilier juridic,

— Daniela Nadrag-Mocanu — economist,

— Ionica Vatra — responsabil fond forestier,

— Marius Condac — responsabil paza si protectia padurilor,

— Cezar-Ionut Matei — responsabil investitii,

— Simonescu Marian — responsabil fond forestier,

— Anton Daniel Suciu — responsabil regenerarea padurilor, pepiniere, terenuri degradate,

— Cosmin Istudor — responsabil regenerarea padurilor,

— George Catalin Benga — responsabil achizitii.

Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

Potrivit Codului Silvic — Legea 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 30 alin. (5), Lucrarile de regenerare, întretinere a semintisurilor si plantatiilor se realizeaza de catre persoane juridice atestate în conditiile legii.

În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC si „prezentarea documentului Certificat de atestare conform art. 30 alin. (5) din Codului silvic — Legea 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare pentru grupele de servicii prevazute la art. 6 lit. a) si b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul 1763/2015, dupa cum urmeaza:

(a) regenerarea padurilor — lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea insta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2015–2017) sa fie de cel putin:

— 131 200,00 RON — Lot 1,

— 154 100,00 RON — Lot 2,

— 164 300,00 RON — Lot 3,

— 65 800,00 RON — Lot 4,

— 39 400,00 RON — Lot 5.Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-11-17
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-09-17

15:00

In SEAP.

Data
2018-09-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Ora locală
15:00

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2018-08-10
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Conform Legii 101 din 2016 — Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

(a) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade,

(b) Ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei,

(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

— Limba de redactare a ofertei — romana.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art. 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii formularului online prin intermediul site-ului:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire.

In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.

Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va complete DUAE in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor).

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Serviciul Juridic al Direcției Silvice Tulcea

Str. Isaccei nr. 25

Tulcea

820166

+40 240517712

[email protected]

+40 240516425

www.dstulcea.ro

Main CPV code 77231600

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 924,344

Locations

România, Tulcea

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Mac — Măcin 2018

Value

RON 109,537

Mac — Măcin 2018

Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.

Suprafata totala — 10,59 hectare.

Main site or place of performance

Direcția Silvică Tulcea — Ocolul Silvic Măcin.

Additional information

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

Mac — Grindu 2 2018

Value

RON 256,798

Mac — Grindu 2 2018

Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.

Suprafata totala — 26,78 hectare.

Main site or place of performance

Direcția Silvică Tulcea — Ocolul Silvic Măcin.

Additional information

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

Mac — Grindu 1 2018

Value

RON 218,647

Mac — Grindu 1 2018

Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.

Suprafata totala — 23,91 hectare.

Main site or place of performance

Direcția Silvică Tulcea — Ocolul Silvic Măcin.

Additional information

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

Mac — Grindu 3 2018

Value

RON 273,712

Mac — Grindu 3 2018

Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.

Suprafata totala — 26,90 hectare.

Main site or place of performance

Direcția Silvică Tulcea — Ocolul Silvic Măcin.

Additional information

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

Mac — Ostrov 2018

Value

RON 65,649

Mac — Ostrov 2018

Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.

Suprafata totala — 6,26 hectare.

Main site or place of performance

Direcția Silvică Tulcea — Ocolul Silvic Măcin.

Additional information

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sunderland - Weed-clearance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Study on the Adaptation Strategies of the Sugar Supply Chain After the End of the Sugar Quotas

Belgium

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Clydebank - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

United Kingdom : Reading - Weed-clearance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Iceland : Mosfellsbær - Grassing services

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Chichester - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Environmental services

Norway

Value: 8.8 million Norwegian Krone