This tender in no longer available.

Tender description

Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor, verificarea tehnică a proiectului și elaborarea tuturor documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, cerute de CU, inclusive obtinerea acestora in numele beneficiarului si obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investiții din proiectul „Îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră” care consta în lucrări de apărare împotriva inundațiilor.

Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1) (15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Având in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odată cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului susținător (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii susținători, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probează cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autorității contractante.

Modalitate de îndeplinire: În DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta odată cu oferta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre acestia. Conform Notificării ANAP nr. 256/2016 se solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de subcontractare odată cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probează cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autorității contractante.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul susținător va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin următoarele informatii necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: Denumirea contractului, beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfârșit, perioada de prestare a serviciilor. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autorității contractante, certificate/documente care atesta îndeplinirea cerintei si anume: Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar si/sau procese-verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritățile contractate si/sau certificări de buna executie, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de către ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, împreuna cu DUAE si cu oferta, se va încarcă in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.

Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiază de sustinere din partea unui tert, tertul susținător va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 4: In cazul in care beneficiază de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinător, Angajamentul ferm va fi încărcat in SEAP împreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) Documentele transmise ofertantului de către tertul/tertii sustinător/sustinători, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinător/sustinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar si/sau procese-verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritătile contractate si/sau certificări de buna executie, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la punctul (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritătii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota 5: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa sim.

Fiecare ofertant asociat va completa Formularul DUAE. Odată cu depunerea DUAE ofertantii trebuie să prezinte acordul de asociere pana la data si ora limită de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probează cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritătii contractante. Acordul de asociere va trebui sa contină cel putin următoarele informatii:

1) Asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;

2) Comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfăsurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;

3) Partea/părtile din contract care urmează sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atât din punct de vedere procentual cat si al activitătilor pe care le îndeplineste fiecare asociat in parte.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale anuale, pe ultimii 3 ani financiari anteriori, respectiv 2015, 2016 si 2017, de minim: 660 000,0 RON. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Completare DUAE. Pana la termenul limita de depunere a ofertelor, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, dupa caz), va depune in format electronic, odata cu oferta, DUAE, completat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, conform Legii nr. 98/2016. Documentele justificative care sustin cifra de afaceri: Bilant 2015,2016, 2017/documente echivalente (rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Situatii financiare sau extrase din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic. In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document adecvat.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Se va prezenta DUAE, accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2) Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (depunerii acestora).

Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul — in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Ing. Cristian Bratanovici — Director,

— Ec. Sara Liviu Calin — Director Economic,

— Ing. Luminita Maria Zahan — Director Tehnic AR-PM,

— Ing. David Csaba — Director Tehnic ELH,

— Dr. Ing. Colceriu Rodica — Director Tehnic D.I,

— Ing. Gheorghe Monica — Sef Birou SUISP,

— Geograf Bajko Enikő — Comp. UIP,

— Jr. Șuteu Adela — Sef. Comp. Juridic,

— Ec. Jozsef Somogyi — Sef Serv. ALS,

— Ing. Bumbas Ioan — Serv. ALS,

— Ec. Andok Juliana — Sef Serv. Financiar--Contabilitate.

Nota:

(a) Prezentarea declaratiei înregistrate la ANAF cu privire la sediile secundare, în raport cu care exista obligatii de plata si pentru care trebuie prezentate certificatele constatatoare emise de autoritatile locale, fie a unei declaratii pe proprie raspundere cu privire la sediile secundare pentru care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor,

(b) Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorii economici a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate la solicitarea autoritatii contractante,

(c) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti. Certificatele/documentele emise de autoritati/terti vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”,

(d) Nedepunera DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. 395/2016).

Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

— Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator se depune in oricare din formele: original/copie legali [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerinta nr. 3: Informatii privind tertul sustinator în conditiile art. 182 și urm. din Legea nr. 98/2016 — Daca este cazul.

Cerința 2: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia să o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Cerinta 1: Experienta similara. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit in ultimii 3 ani, servicii similare la nivelul a unuia sau mai multor contracte.

— Prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege servicii recepționate la sfârșitul prestării de servicii.

Nota 1: Ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13);

2) Prin servicii similare se înțelege activități de proiectare — P.A.C., P.O.E, PT + DE, CS, DTAC in domeniul construcțiilor hidrotehnice (cu exceptia alimentarilor cu apa si canalizări) in valoare de cel putin 330 000,0 RON.

Cerinta 4: Informatii privind asocierea — daca este cazul. În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, în timp ce restul cerintelor de calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. Acordul de asociere va trebui sa contina cel putin următoarele informatii:

1) Asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;

2) Comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;

3) Partea/părțile din contract care urmează sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atât din punct de vedere procentual cat si al activităților pe care le îndeplinește fiecare asociat in parte.Procedură

Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-01-05
Data
2018-10-05
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-10-05

15:00

In SEAP.

Membrii comisie de evaluare.

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Ora locală
15:00
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu

Informații complementare

Informații suplimentare

Potențiali ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene — DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în FDA.

— Documentatia de atribuire se descarca de la „Documentatie si clarificari” din anuntul de participare din SEAP,

— Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter și https://ec.europa.eu/tools/espd,

— Toate certificatele si documentele emise in alta limba decât romana vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,

— Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

­Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la sectiunea „Documentatie, clarificări si decizii” din cadrul anuntului de participare, cat si in sectiunea „Întrebări”, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare. ­Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificări sau informatii suplimentare in termenele indicate in documentatia de atribuire.

­Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare in legătura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea „Întrebări”).

­Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Întrebări”), in format electronic, semnate cu semnătura electronica.

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-08-30
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Compartiment Juridic A.B.A. Mureș

Str. Koteles Samuel nr. 33, județul Mureș

Târgu Mureș

010458

+40 265260289

+40 265264290

http://www.rowater.ro/damures

Această achiziție este periodică
nu
Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Main CPV code 71322000

Bidding information

Bidding deadline

5 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 330,378

Locations

România, Târgu Mureș

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 330,378

Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor, verificarea tehnică a proiectului și elaborarea tuturor documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, cerute de CU, inclusive obtinerea acestora in numele beneficiarului si obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investiții din proiectul „Îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră” care consta în lucrări de apărare împotriva inundațiilor.

Additional information

Finanțarea proiectului: Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014–2020.

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere).

Prioritatea de investiţii 5/b, Promovarea investițiilor pentru abordarea r.

Main site or place of performance

Si la sediul contractantului.

Award criteria

Experienta profesionala concretizata in numarul de proiecte similare in care persoana propusa a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indep [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

60

40

Yes

Titlul proiectului: “Îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră” / “Flood risk management improvement on the Mures rive... detalii pe www.e-licitatie.ro

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 1.2 million Euro

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Swords - Project management consultancy services

Ireland

Value: 2.6 million Euro

Ireland : Dublin - Surveying services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Rotherham - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Urban planning and landscape architectural services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified