This tender has expired.

Tender description

Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie Fetesti.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

e
l
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Cerinta nr. 1. Listă a principalelor servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de clientul privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
e
d
Listă şi descriere succintă a condiţiilor
Cerinta nr. 1: Declaraţie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 177 din Legea nr. 99/2016, conform modelului de Formular 4 din sectiunea „Formulare”. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr. 2: Declaraţie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) si (2) si art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, conform modelului de Formular 5 din sectiunea „Formulare”. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr. 3 Declaraţie pe proprie răspundere conform art. 73 din Legea nr. 99/2016 conform modelului de Formular 6 din sectiunea „Formulare”. Modalitatea de indeplinire: In vederea completării acestei declaraţii precizăm că persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: — Taranu Horia Gabriel – Director SRTFC Constanta, — Constantinescu Dumitru – Contabil Şef SRTFC Constanta, — Olteanu Marinela — Sef Serviciu POTD, — Bardi Nicoleta Aurelia – Sef Oficiu Juridic, — Constantinescu Lucian – Sef Birou Achizitii. În cazul unui grup de operatori economici care îşi depun oferta comună, fiecare membru al grupului are obligaţia de a depune această declaraţie (fiecare membru al asociaţiei, fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Cerinta nr. 1: Pentru persoane juridice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului sectorial trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: — se ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Modalitatea de îndeplinire — se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile privind experienta similara. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor
2018-07-31 15:00 In SEAP. Nu
Data
2018-07-31
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-10-31
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Ora locală
15:00
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Data expedierii prezentului anunț
2018-06-26
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic al SRTFC Constanța Aleea Albăstrelelor nr. 10, et. 1, camera 403 Constanța 900132 +40 241585342 nicoleta.bardi@cfrcalatori.ro +40 241582591
Informații suplimentare
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: (a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, (b) Ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, (c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica precederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Operatorii economici pot completa DUAE accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 București 030084 +40 213104641 office@cnsc.ro +40 213104642 / +40 218900745 http://www.cnsc.ro Main CPV code 98310000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

31 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 107,249

Locations

România, Constanța

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 107,249

Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie Fetesti.

Main site or place of performance

Conform prevederilor caietului de sarcini.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna