This tender in no longer available.

Tender description

Obiectul acordului-cadru constă în prestarea serviciilor de transport aerian tip charter (cod CPV: 60423000-9), acestea fiind necesare transportului delegațiilor oficiale ale Consiliului Uniunii Europene, pe perioada deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în anul 2019, precum și al altor delegații.

Termenul limita în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări: În a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Ofertantul, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 164, 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. De asemenea, odată cu formularul DUAE se va depune și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul nr. 4) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi depuse în SICAP la solicitatea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor şi taxelor sau a contribuţiilor la bugetul de stat consolidate (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de către ONRC/actul constitutiv,

— dacă este cazul, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— orice alte documente care vin să demonstreze îndeplinirea celor asumate prin DUAE.

Persoane fizice/juridice străine pot prezenta documente justificative echivalente din țara în care ofertantul își are sediul social/domiciliul sau apartenența din punct de vedere profesional. Aceste documente vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Persoanele cu functii de decizie legate de procedura de atribuire sunt:

— Daniel Eusebiu Goșea, director general UPPUE,

— Alexandru Cozma, director DPP,

— Alexandru Enache, șef-serviciu; Dan Chirila, consilier juridic.

Declaratia se va depune inclusiv de catre terti (daca este cazul).

Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, este exclus din procedura de atribuire.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante, neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local,cu exceptia celor prevăzute de art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, vor fi respinse.

I. Se va solicita certificatul constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării), din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor ce fac obiectul achiziției.

Persoane fizice/juridice străine: Documente edificatoare care sa dovedească o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul își are sediul social/domiciliul sau apartenența din punct de vedere profesional, precizând numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, domeniile de activitate. Obiectul contractului trebuie să corespundă domeniului de activitate m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Prin completarea DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. La solicitarea autorităţii contractante, ofertantul va prezenta bilanţurile contabile sau extrase din bilanţurile contabile, în cazul în care publicarea acestora este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari încheiaţi: 2015, 2016, 2017. În cazul în care, ofertanţii nu pot obţine bilanţul contabil pentru anii menționați anterior sau în ipoteza în care legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanţurilor contabile, se vor putea prezenta orice alte documente echivalente (ex.: Rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru susţinerea îndeplinirii cerinţei. Cerinţa de calificare privind situaţia economică şi financiară, în cazul unei oferte comune, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, aceştia urmând a răspunde în solidar pentru executarea contractului în situaţia declarării ofertei ca fiind câştigătoare. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului,

(b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. Se vor prezenta copii lizibile ale documentelor solicitate „conform cu originalul”. Curs BNR mediu anual al euro:

— 2015 – 4,4450 RON,

— 2016 – 4,5173 RON,

— 2017 – 4,6444 RON.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari încheiaţi: 2015, 2016, 2017 trebuie să fie cel puţin egală cu suma de:

— Lot nr. 1: 2 200 000 RON,

— Lot nr. 2: 2 000 000 RON.

Valorile vor fi exprimate în RON şi în euro. Echivalenţa RON/euro se va realiza la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anii respectivi. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro în RON, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a României pentru anii respectivi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Prin completarea DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (ex: copii de pe părți relevante ale contractelor, procese-verbale, recomandări sau orice alte documente relevante).

Note:

1) În cazul asocierilor de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerinţele privind situaţia economică financiară si capacitatea tehnică şi/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, în timp ce restul cerinţelor de calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părtile din contract pe care aceştia le vor executa conform acordului de asociere prezentat. În acest scop ofertanţii au obligaţia de a prezenta documente relevante din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor respective. Acordul de asociere va trebui să conţină cel puţin următoarele informaţii:

— faptul că asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea integrală a contractului, la termen şi în condiţiile asumate prin acesta,

— nominalizarea liderului asociaţiei, a membrilor asocierii, împreună cu datele de identificare ale acestora,

— comunicările dintre autoritatea contractantă şi membrii asocierii cu privire la desfăşurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociaţiei,

— partea/părţile din contract care urmează să fie indeplinită/indeplinite de fiecare asociat în parte;

2) Resursele materiale şi umane ale subcontractantilor declaraţi se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmează să fie indeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens, de către ofertantul care invocă susţinerea din partea subcontractanţilor;

3) Pentru evitarea oricăror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, în cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” în cadrul formularului;

4) În situatia în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor tert/terţi, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al terțului/terților susținător/i, prin care se confirmă că acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate;

5) Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

Prin completarea DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitatea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (ex: copii de pe părți relevante ale contractelor, procese verbale, recomandări sau orice alte documente relevante).

Note:

1) Pentru calculul prețului contractelor exprimate în altă monedă decât RON se va folosi cursul stabilit de către părti în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu anual leu/valuta comunicat de către Banca Natională a României pentru anii in care au fost derulate contractele in cauză;

2) În cazul unor oferte comune, cerinţele de calificare cu privire la experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

3) Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective însotite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Informaţii privind subcontractanţii/terţ susţinător si/sau, după caz, asociaţii:

Experienţa similară: Ofertantul trebuie facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani, în cadrul a cel putin unui contract/mai multor contracte, activități din care să reiasă prestări de servicii similare celor care fac obiectul prezentului acord-cadru, a căror valoare cumulată să fie de cel putin:

— Lot nr. 1: 1 100 000 RON,

— Lot nr. 2: 1 000 000 RON.

Cerința de experiență similară va fi acoperită de ofertant fie prin prezentarea unui contract/mai multor contracte, care, cumulat să corespundă din punct de vedere al valorii solicitate și care să acopere prestări de servicii de natură similară celor ce fac obiectul achiziției de față.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-11-05

15:00

In SEAP.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Ora locală
15:00
Data
2018-11-05
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-02-05

Informații complementare

Informații suplimentare

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SICAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui nou punctaj este cel mai mare.

DUAE se poate completa de catre operatorii economici interesati, accesand linkul urmator: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data prezentarii acestora. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
Data expedierii prezentului anunț
2018-09-27
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 60423000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 3.7 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Bruxelles — București — Bruxelles.

Value

RON 1.8 million

Bruxelles — București — Bruxelles.

Estimări ale cantităților minime și maxime ale serviciilor de transport aerian tip charter ce fac obiectul acordului-cadru:

— Cursă charter pe ruta Bruxelles — București — Bruxelles, min. 1 buc. — max. 5 buc.

Estimări ale cantităților ce fac obiectul celui mai mare contract subsecvent:

— Cursă charter pe ruta Bruxelles — București — Bruxelles, min. 1 buc. — max. 3 buc.

Valorile estimate ale celui mai mare contract subsecvent:

— Min. 353 052 RON — max. 1 059 156 RON.

Frecventa contractelor subsecvente:

— Minim 1 contract, maxim 5 contracte.

Award criteria

Componentă tehnică

10

90

Main site or place of performance

București.

Bruxelles — Sibiu — Bruxelles

Value

RON 1.9 million

Bruxelles — Sibiu — Bruxelles

Estimări ale cantităților minime și maxime ale serviciilor de transport aerian tip charter ce fac obiectul acordului-cadru:

— Cursă charter pe ruta Bruxelles — Sibiu — Bruxelles, min. 1 buc — max. 5 buc.

Estimări ale cantităților ce fac obiectul celui mai mare contract subsecvent:

— Cursă charter pe ruta Bruxelles — Sibiu — Bruxelles, min. 1 buc — max. 3 buc.

Valorile estimate ale celui mai mare contract subsecvent:

— Min. 382 006 RON — max. 1 146 018 RON.

Frecventa contractelor subsecvente:

— Minim 1 contract, maxim 5 contracte.

Award criteria

Componentă tehnică

10

90

Main site or place of performance

Sibiu.

SIMILAR TENDERS

Norway : Kjeller - Scheduled air transport services

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Road transport services

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Blackpool - Support services for air transport

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Air-charter services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Ruthin - Security services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 275,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Air transport services

Ireland

Value: 425,000 Euro

Norway : Oslo - Non-scheduled passenger transport

Norway

Value: Not specified