This tender in no longer available.

Tender description

Acord-cadru prestare servicii cu fluide pentru proiecte pe uscat si pe mare in sonde de titei si gaze — 5 loturi, astfel:

— Lot 1 — Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii mici,

— Lot 2 — Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii mici si medii,

— Lot 3 — Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii medii,

— Lot 4 — Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii mari si marine,

— Lot 5 — Servicii cu fluide necesare pentru operatii de reparatii capitale sonde.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 25-a si in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de particip... detalii pe www.e-licitatie.ro.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016;

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.

Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016;

In sensul prevederilor Art. 76 (1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

— CRISTINA VERCHERE - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului;

— Stefan WALDNER - Director Financiar si membru al Directoratului;

— Neil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil;

— Peter Rudolf ZEILINGER - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream;

— FRANCK ALBERT NEEL - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas;

— Herbert HACKL - Director Departament Financiar;

— Ion ANGHEL - Director Departament Managementul Cererii de Servicii si Materiale in Upstream

— Adriana VOICU - Director Procurement & Governance.

Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat Ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE a Partii III: Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnarile penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Se vor prezenta numai pentru sediile sociale pentru care exista obligatii de plata. Din aceste documente trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale Entitatea contractanta solicita Ofertantului:

Cerinta nr. 1:

Persoane fizice / juridice, romane / straine:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza serviciile care fac obiectul celui mai mare Contract Subsecvent / Acord Cadru.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: C... detalii pe www.e-licitatie.ro

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D – Informatii privind subcontractantii si Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 10. La data depunerii Ofertei subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IVa: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si C, pct 1.b) (daca este cazul), impreuna cu Acordul de subcontractare (model propriu). Acordul de subcontractare va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze cat si procentul aferent acesteia. Documentele justificative, care sustin cele asumate prin Acordul de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, pe fiecare lot in parte, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele doua locuri, pe fiecare lot, in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, conform art. 55, alin (1) din HG 394/2016. In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, se va prezenta DUAE completandu-se numai Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C, conform art. 202, alin (3) din Legea 99/2016. Ofertantii vor avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezenta instructiune catre ofertanti) pe care intentioneaza sa o utilizeze in prestarea unei/unor parti (activitati) din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente trebuie sa aiba calitatea de subcontractant. Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantiiul clasati pe primele doua locuri, pe fiecare lot, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul / terţii susţinător / susţinători raspunde / raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului / terţilor susţinător / susţinători. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si / sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 1.b) cu urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantiiul clasati pe primeleul doua locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati / entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul activitatilor furnizate, valoarea acestora, perioada in care s-au realizat, precum si faptul ca acestea au fost receptionate. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la Ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat Euro, se va folosi pentru conversie cursul schimb Eur/valuta din data publicarii anuntului de participare, comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu. Documentele emise in alta limba decat engleza, vor fi insotite de traducerile autorizate in limba engleza. Capacitatea tehnica si / sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, de un tert/terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si tertul / tertii respectiv/respectivi. In cazul in care ofertantul isi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IVa: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. C, pct 1.b), impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia) sau acordul de subcontractare, dupa caz.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri anuale pe ultimii trei ani financiari (2015, 2016 si 2017) sa fie, pentru fiecare lot in parte, de minimum:

— lot 1: 5 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 2: 5 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 3: 13 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 4: 14 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 5: 900 000,00 EUR (fara TVA).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara, pct. 1.b) si 3, daca este cazul. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri, ptr fiecare lot in parte, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali /extrase de bilant /rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat EUR se va folosi cursul de schimb mediu anual comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu; În cazul în care informațiile privind media cifrei de afaceri anuale nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, operatorul economic va preciza data la care a fost înființat sau și-a început activitatea. Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta detine si va pune la dispozitia Ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii Ofertei tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea IIIa: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IVa: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. B, pct 1.b) si 3 (daca este cazul), impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia).Documentele justificative (Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/ extrase de bilant/ rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractantedoar de catre Ofertantili clasati pe primele 2 locuri, pentru fiecare lot, in urma finalizarii evaluarii Ofertelor si se incarca pe SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/ susţinători.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/ respectivele cerinta/ cerinte. Documentele emise in alta limba decat engleza, vor fi insotite de traducerile autorizate in limba engleza.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Cerinta nr. 2: Informatii privind subcontractantii. In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din acordul-cadru si din contractele subsecvente pe care respectivul ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.

Cerinta nr. 1 privind experienta similara. Demonstrarea experientei similare prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul unuia sau mai multe contracte prestarea de servicii similare cu fluide de foraj la sonde de titei si/sau gaze, in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata de minim:

— lot 1: 4 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 2: 4 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 3: 11 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 4: 14 000 000,00 EUR (fara TVA),

— lot 5: 750 000,00 EUR (fara TVA).Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-11-09

15:00

In SEAP.

The procurement involves the establishment of a framework agreement

2

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
EN
Ora locală
15:00
Data
2018-11-09
Tip de concurs
Open
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2019-03-09

Informații complementare

Informații suplimentare

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP.Pt vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici (Op. Ec.) trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Op. Ec. care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari in SEAP atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta (E.C.) ca urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti. In masura în care solicitarile de clarificari sau inf. suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, E.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau inf. suplimentare in a 25-a si in 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, cf.art.172 din L99/2016. E.C. va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de O.E. pana la termenul stabilit, cf. art.29,alin.3) din HG 394/2016.Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea O.E. interesati,si implicit raspunsurile aferente din partea E.C., se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, cf.art.172,alin.3 din L99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP/ 06.09.2016.Se va prezenta DUAE in format xml. In vederea completarii DUAE se vor respecta urmatorii pasi: -Documentul atasat in Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” se va incarca in urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd si se completeaza sectiunile solicitate mai sus; -dupa finalizare DUAE se va exporta atat in format xml cat si in format pdf. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa;-DUAE in format pdf. va fi semnat de asemenea si olograf de catre reprezentantul legal / imputerrnicit al operatorului economic.Pt detalii suplim. privind modalitatea de completare a DUAE pot fi accesate de la link-ul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf

AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI: A)Formula de ajustare: P(T1) = P(T0) x (100 % + C) unde:-P(T1) = Preturile unitare noi din Acordul Cadru, ce vor fi utilizate ca baza pentru ofertarea Contractelor Subsecvente care vor fi semnate dupa momentul ajustarii;-P(T0) = Preturile unitare din Acordul Cadru utilizate pana la momentul ajustarii;-C = Factorul de Corectie (in procente), limitat la plafonul maxim de 5 % fata de valoarea anterioara si determinat pe baza urmatoarei formule: C = I(T0) x 60 %, avand in vedere:•ponderea preturilor unitare care nu fac obiectul ajustarii (partea fixa): 40 % si •ponderea preturilor unitare care fac obiectul ajustarii atribuite inflației si I(T0) = indicele armonizat al preturilor de consum pentru ultimele 12 luni. B)Procedura de ajustare:Partea care solicita ajustarea preturilor unitare din Acordul Cadru va transmite celeilalte Parti o solicitare in acest sens cu cel putin 30 (treizeci) zile lucratoare inainte de data ajustarii.Solicitarea va contine: •Solicitarea oficiala de ajustare a preturilor unitare din Acordul Cadru;•Extract continand schimbarile procentuale relevante, care reflecta indicii aplicabili;•Propunerea de preturi unitare ajustate.Cealaltă Parte va aproba preturile unitare ajustate in cazul in care ajustarea solicitata este justificata.Ajustarea se va aplica exclusiv pentru Contractele Subsecvente ce vor fi incheiate dupa alinierea si aprobarea ajustării de catre ambele Parti si nu pentru Contractele Subsecvente aflate in derulare la acel moment.

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

OMV Petrom S.A. Legal Department

Str. Coralilor nr. 22, Petrom City, Tower Building, et. 4, sector 1

București

013329

+40 372483368

[email protected]

+40 212069641

www.petrom.com

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Bucureşti

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Precise information on deadline(s) for review procedures
Termenele și modalitățile de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016 la art. 8 alin. (1), respectiv în termen de 10 zile.
Data expedierii prezentului anunț
2018-09-26
Această achiziție este periodică
nu Main CPV code 76000000

Bidding information

Bidding deadline

9 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde săpate cu instalații mici — medii

Value

RON Not specified

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde săpate cu instalații mici — medii

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii de foraj mici — medii din clasa >75 MT≤125 MT sarcina statica in carlig.

La data initierii acestei proceduri, OMV Petrom estimeaza ca la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii acordului-cadru va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de contracte subsecvente.

Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru pentru lotul 2, respectiv cantitatile de servicii ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata acordului-cadru, sunt:

Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru: minim 90/maxim 302 sonde.

Cantitatile estimate de servicii pentru un singur contract subsecvent: minim 18/maxim 48 sonde.

Valoarea estimata minima/maxima per acord-cadru: 19 776 459,68 EUR/62 699 969,17 EUR.

Valoarea estimata minima/maxima per contract subsecvent: 3 955 291,94 EUR/10 208 811,11 EUR.

Award criteria

Componenta tehnica. Capacitatea de stocare a fluidului de foraj solicitata de catre entitatea contractanta prin caietul de sarcini este de minim 490 m³, valoare sub car... detalii pe www.e-licitatie.ro.

10

90

Main site or place of performance

Romania, in locatiile OMV Petrom.

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii mari si marine

Value

RON Not specified

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii mari si marine

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii de foraj mari si instalatii marine din clasa >300MT sarcina statica in carlig, pentru sonde sapate cu platforme marine, servicii de completare si activitati de reparatii capitale marine.

La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului Cadru pentru Lotul 4, respectiv cantitatile de servicii ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt:

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului Cadru: min. 10 / max. 168 sonde;

Cantitatile estimate de servicii pentru un singur Contract Subsecvent: min. 2 / max. 9 sonde;

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: VEmin=15.900.721,02 EUR, VEmax=268.873.082,69 EUR;

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent: VEmin= 2.398.737,96 EUR, VEmax= 14.715.120,95 EUR.

Award criteria

Componenta tehnica. Varsta maxima a centrifugelor cu viteza variabila solicitata de catre Entitatea Contractanta prin Caietul de Sarcini este de maxim 10 ani, valoare... detalii pe www.e-licitatie.ro

5

Componenta tehnica. Capacitatea de stocare a fluidului de foraj solicitata de catre Entitatea Contractanta prin Caietul de sarcini este de minim 1260 m3, valoare sub c... detalii pe www.e-licitatie.ro

10

85

Main site or place of performance

Romania in Locatiile OMV Petrom

Servicii cu fluide necesare pentru operatii de reparatii capitale sonde

Value

RON Not specified

Servicii cu fluide necesare pentru operatii de reparatii capitale sonde

Servicii cu fluide necesare pentru operatii de reparatii capitale sonde cum ar fi: devieri gaura sonda efectuate cu instalatiile de workover ale Companiei, completări efectuate cu instalatiile de workover ale Companiei, operatii de recuperare și/ sau frezare și abandonari de sonde, etc impartite in doua zone geografice, Zona Vest si Zona Est.

La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului cadru pentru Lotul 5, respectiv cantitatile de servicii ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt:

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului Cadru: min. 641 / max. 1680 interventii;

Cantitatile estimate de servicii de investigatii pentru un singur Contract subsecvent: min. 147 / max. 366 interventii.

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: VEmin=3.213.021,73 EUR, VEmax=8.717.002,84 EUR

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent: VEmin= 713.928,54 EUR, VEmax= 1.801.897,45 EUR

Award criteria

Componenta tehnica. Timpul de livrare al fluidelor impus de catre Entitatea Contractanta prin Caietul de sarcini pentru lotul 5 este de maxim 48 de ore, valoare peste ... detalii pe www.e-licitatie.ro

10

90

Main site or place of performance

Romania in locatiile OMV Petrom

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii mici

Value

RON Not specified

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii mici

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii de foraj mici din clasa ≤75 MT sarcina statica in carlig

La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului cadru pentru Lotul 1, respectiv cantitatile de servicii ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt:

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului Cadru: min. 80 / max. 445 sonde;

Cantitatile estimate de servicii pentru un singur Contract subsecvent: min. 16 / max. 68 sonde.

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: VEmin=7.732.784,74 EURO, VEmax=38.629.706,15 EURO.

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent: VEmin= 1.546.556,95 EURO, VEmax= 5.784.862,15 EURO

Award criteria

Componenta tehnica. Capacitatea de stocare a fluidului de foraj solicitata de catre Entitatea Contractanta prin Caietul de sarcini este de minim 420 m3, valoare sub c... detalii pe www.e-licitatie.ro

10

90

Main site or place of performance

Romania Locatii OMV Petrom

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii medii

Value

RON Not specified

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii medii

Servicii cu fluide de foraj pentru sonde sapate cu instalatii de foraj medii din clasa >125 MT≤300 MT sarcina statica in carlig.

La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului cadru pentru Lotul 3, respectiv cantitatile de servicii ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt:

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului Cadru: min. 70 / max. 212 sonde;

Cantitatile estimate de servicii pentru un singur Contract subsecvent: min. 14 / max. 35 sonde.

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: VEmin=29.260.930,11 EUR, VEmax=83.337.921,38 EUR

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent: VEmin= 5.852.186,02 EUR, VEmax= 13.843.321,45 EUR

Award criteria

Componenta tehnica. Capacitatea de stocare a fluidului de foraj solicitata de catre Entitatea Contractanta prin Caietul de sarcini este de minim 910 m3, valoare sub ca... detalii pe www.e-licitatie.ro

10

Componenta tehnica. Varsta maxima a centrifugelor cu viteza variabila solicitata de catre Entitatea Contractanta prin Caietul de sarcini este de maxim 10 ani, valoare ... detalii pe www.e-licitatie.ro

5

85

Main site or place of performance

Romania Locatii OMV Petrom

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Gateshead - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Denmark : Fredericia - Marine survey services

Denmark

Value: 1.0 million Euro

Norway : Oslo - Analysis services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Milton Keynes - Gas appliance maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Sweden : Norrköping - Fishing, emergency and other special vessels

Sweden

Value: Not specified

Norway : Oslo - Ground investigation services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newtown St Boswells - Miscellaneous special-trade construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 19.0 million Pound Sterling