This tender in no longer available.

Tender description

Acordarea de servicii sociale pentru beneficiarii instituționalizați la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Remeți din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Completare DUAE.
Listă şi descriere succintă a condiţiilor
Cerinţa nr. 1: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 (Completare DUAE).Cerinţa nr. 2: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (Completare DUAE).Cerinţa nr. 3: Declaratia privind neincadrarea la prevederile art. 167 din Legea 98/2016. (Completare DUAE).Cerinţa nr. 4: Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 63^1 din Legea 98/2016 (Completare DUAE). In vederea eliminarii conflictul de interese mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor:— Jr. Puia Lucian-Calin — director general D.G.A.S.P.C. Bihor,— Cosman Eliana — director gen. adj. economic,— Abrudan Mirela — director gen. adj.,— Pop-Cot Ovidiu — manager public,— Borta Vasile Cimpean — sef Birou Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale,— Fasie Marcel-Calin — coordonator serv. Financiar,— Bochis Emilia — sef serv. Contabilitate,— Belenesi Traian — responsabil achizitii,— Jurj Adriana — responsabil achizitii,— Jurge Diana-Cornelia — responsabil achizitii,— Tamas Adina Nicoleta — sef serv. management de caz pentru adulti,— Szanto Ildiko — sef serv. management de caz pentru copii in sistem rezidential,— Coca Nicoleta — sef serv. Juridic,— Buzura Carmen–Violeta — inspector Compartimentul Monitorizare Servicii Sociale Externalizate,— Craciun Maria-Felicia — inspector Compartimentul Monitorizare Servicii Sociale Externalizate,— Vatean Florina-Maria — inspector Compartimentul Monitorizare Servicii Sociale Externalizate,— Danciu Laura — consilier juridic,— Stanciu Ana Marieta — consilier juridic,— Suteu Daniela Georgeta — consilier juridic,— Costea Lacrimioara Elena — consilier juridic,— Nita Stanca Doina — consilier juridic.Cerinţa nr. 5: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii (completare DUAE/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”).Cerinţa nr. 6: Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii (completare DUAE/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”).Se solicita si cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.Nota: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1.Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Declaratie privind lista principalelor prestarii in servicii sociale în ultimii 3 ani din care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii similare cu cele care fac obiectul contractului in ultimii 3 ani. (Completare DUAE).Notă: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1. In cazul ofertantilor straini se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta, traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Procedură

Ora locală
15:00
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-10-17
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Data
2018-09-17
Tip de concurs
Open
Condiții de deschidere a ofertelor
2018-09-1715:00In SEAP.
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO

Informații complementare

Data expedierii prezentului anunț
2018-07-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Căilor de atac se utilizează în conformitate cu art. 6 și 8 din Legea nr. 101/2016.
Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a ContestațiilorStr. Stavropoleos nr. 6, sector 3București030084+40 [email protected]+40 213104642 / +40 218900745http://www.cnsc.ro
Informații suplimentare
Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici se face la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.Termenul limita de depunere a ofertelor va fi precizat in anuntul de participare publicat in SEAP.In cazul situatiilor de egalitate a preturilor ofertelor clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici a documentelor ce conduc la noi propuneri financiare imbunatatite.
Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Serviciul Juridic și Contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. BihorStr. Feldioarei nr. 13Oradea410475+40 [email protected]+40 259447435www.dgaspcbihor.ro Main CPV code 85311200

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 5.7 million

Locations

România, Oradea

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 5.7 million

50 persoane adulte cu dizabilități, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială de către comisia de evaluare a persoanelor adulte la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Remeți.

Award criteria

Furnizorul de servicii sociale detine un parteneriat/contract/conventeie de colaborare cu furnizor de servicii sociale, acreditat in conditiile legii, din Romania si c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro10Cea mai mare contributie peste preţul/beneficiar/lună3060

Additional information

Autoritatea contractantă va achita factura primită potrivit procedurilor prevăzute de prevederile legale în vigoare, în termen de maxim 20 de zile lucrătoare, de la data depunerii facturii de către contractant, dar numai după depunerea contribuţiei încasată de la beneficiari sau/şi susţinători legal.

Main site or place of performance

La sediul Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Remeți.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Luton - Emergency generator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 1.2 million Euro

United Kingdom : Stafford - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hove - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Denmark : Aarhus - Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane

Denmark

Value: 44.0 million Danish Krone

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified