This tender has expired.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Warunki realizacji umowy

1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego – http://dzp.uw.edu.pl.

2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.

3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

11:15

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa, Budynek B, IV piętro, pokój 04.110, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej z tym, że JEDZ, w formacie PDF, wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. JEDZ należy przesłać wyłącznie na adres e-mail: zp@cent.uw.edu.pl.

5. Zasady tworzenia i przesłania JEDZ opisane są w SIWZ.

6. Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami SIWZ, odbywa się osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

7. Odwołania i wszelką korespondencję związaną z odwołaniem przekazuje się wyłącznie w formie pisemnej osobiście, faksem za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego zgodnie z zapisami w SIWZ.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w SIWZ, przed upływem wymaganego terminu.

9. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW nr 81 z dn. 14.11.2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2018 roku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx.

10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych.

11. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

12. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

14. Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz - oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów. Wraz z formularzem Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 1 do tego formularza, w którym poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu. W tabeli załącznika konieczne jest podanie nazwy firmy producenta sprzętu oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym marki, typu, modelu sprzętu (jeśli występują). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną wartość, zgodnie z każdorazowym poleceniem. W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,

3) zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji po terminie składania ofert. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

16. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

Main CPV code 48820000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling