Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część nr 1: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych tj. pozycje nr 1-14 Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Część nr 2: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów tj. pozycje 15-18 Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe informacje w SIWZ.Procedura

Notice number in the OJ S
2017/S 146-301438
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Pozostałe informacje w SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-02-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Main CPV code 48821000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

9 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 545,861

Locations

Polska, Sucha Beskidzka

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych

Value

PLN 545,861

Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych

Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych tj. pozycje nr 1-14 Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (zaktualizowanego).

W tym m.in.: dostawa serwerów, macierzy, switchy, modułów światłowodowych do przełączników, szaf serwerowych, modułu KVM, zasilaczy awaryjnych UPS, zapory sieciowej, systemu bezpieczeństwa, UTM, urządzenia do przechowywania danych, oprogramowania do monitoringu sieci i stacji roboczych.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48821000-9 Serwery sieciowe; 32424000-1 Infrastruktura sieciowa; 32422000-7 Elementy składowe sieci; 31682500-5 Awaryjny sprzęt elektryczny; 48823000-3 Serwery plików; 48421000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Pozostałe informacje w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Dla części nr 1: 10 000,00 PLN.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:

Nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.3.2017.WG część nr ....”.

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Additional information

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia którejkolwiek z warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2 spełniają warunki udziału w postępowaniu

Main site or place of performance

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

Yes

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwartezasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

Price

60

Quality criterion

Wsparcie techniczne

20

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Information technology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hamar - Cargo handling and storage services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Netherlands : Amsterdam - Support services for land, water and air transport

Netherlands

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Financial systems software package

Ireland

Value: Not specified

Italy : Ispra - Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority including Enrolment Authority and Authorisation Authority

Italy

Value: 6.4 million Euro

Norway : Ski - World wide web (www) site design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone