This tender in no longer available.

Tender description

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяваниятаGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxСтандартизация на методи за тестване за антимикробна податливост и разработване на клинични критични граници за наблюдение на антимикробната устойчивост в ЕвропаNP/2020/DPR/12238Наблюдение на антимикробна резистентност (AMR) в Европейския съюз се налага за проследяване на определенията на случаи, изложени в Решение за изпълнение (ЕС) на Комисията 2018/945 от 22 юни 2018 г. за предаващите се заболявания и свързаните специални здравни проблеми, които да се покриват от епидемиологичното наблюдение. Дефиницията на AMR (страници L 170/72 и L 170/73) има предвид клиничните критични граници и епидемиологични прагове. Следователно държавите — членки на ЕС и държавите от ЕИП трябва да докладват резултатите от антимикробната податливост с валидирани от EUCAST методи и с интерпретация на тестовите резултати с EUCAST критични граници за докладване на национални данни на европейските програми за наблюдение на антимикробна устойчивост, координирани от ECDC, като EARS-Net, Euro-GASP и EURGen-Net.600000.00помещения на изпълнител.Наблюдение на антимикробна резистентност (AMR) в Европейския съюз се налага за проследяване на определенията на случаи, изложени в Решение за изпълнение (ЕС) на Комисията 2018/945 от 22 юни 2018 г. за предаващите се заболявания и свързаните специални здравни проблеми, които да се покриват от епидемиологичното наблюдение. Дефиницията на AMR (страници L 170/72 и L 170/73) има предвид клиничните критични граници и епидемиологични прагове. Следователно държавите — членки на ЕС и държавите от ЕИП трябва да докладват резултатите от антимикробната податливост с валидирани от EUCAST методи и с интерпретация на тестовите резултати с EUCAST критични граници за докладване на национални данни на европейските програми за наблюдение на антимикробна устойчивост, координирани от ECDC, като EARS-Net, Euro-GASP и EURGen-Net.Целта на заданието е да консолидира стандартизацията на методите за изпитване и критичните граници за антимикробна податливост и постоянно да подобрява качеството и сравнимостта на тестването за податливост на човешки и зоонозни патогени в клиничните и публичните общества за микробиология в държави от ЕС, ЕИП и разширението на ЕС, като така позволи надеждно европейско наблюдение на антимикробната устойчивост.Дружеството, предоставящо исканата услуга, е координиращият орган на Европейската комисия за изпитване за антимикробна податливост –– EUCAST — референтна организация в правната рамка на Европейския съюз, свързана с наблюдението на антимикробната устойчивост, дефинирана в следните законодателни актове:Решение на Комисията за наблюдение и мониторинг на антимикробна устойчивост, рефериращи към дефинициите на случаи според стандартите на EUCAST (клинични критични граници, епидемиологични прагове или ECOFF).1) Човешко здраве: Решение (ЕС) за изпълнение на Комисията 2018/945 от 22.6.2018 г. относно предаващите се заболявания и свързаните специални здравни проблеми, които да се покрият от епидемиологично наблюдение, както и съответните дефиниции на случаи. Дефиницията на антимикробна устойчивост се базира на EUCAST, вж. последните две страници L 170/72 и L170/73: Документи за насоки на EUCAST и EUCAST бази данни, достъпни на уебсайта на EUCAST, са посочени в бележките под линия.2) Здраве на животните и мониторинг на зоонозна AMR от EFSA: Решение (ЕС) за изпълнение на Комисията 2013/652 от 12.11.2013 г. за мониторинг и докладване на антимикробна устойчивост при зоонозни и паразитни бактерии (нотифицирано с документ С(2013) 7145) — вж. Приложение, Таблица 1 „Панел антимикробни вещества, които да се включат в AMR мониторинг, EUCAST прагове за устойчивост и диапазони на концентрации за тестване за Salmonella spp и др.“3) Проектонасоки на ЕМА за оценка на нови антимикробни вещества: заявление в 4.2. Критерии за интерпретация за тестване за податливост, ред 267: „В ЕС е обичайно критериите за интерпретация за тестване за податливост да се идентифицират и публикуват от Европейския комитет за изпитване за антимикробна податливост (EUCAST)“.Стандартизация на методи за тестване за антимикробна податливост и разработване на клинични критични граници за наблюдение на антимикробната устойчивост в Европа2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euВж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).2020-07-20ШвeцияSolnaНаблюдение на антимикробна резистентност (AMR) в Европейския съюз се налага за проследяване на определенията на случаи, изложени в Решение за изпълнение (ЕС) на Комисията 2018/945 от 22 юни 2018 г. за предаващите се заболявания и свързаните специални здравни проблеми, които да се покриват от епидемиологичното наблюдение. Дефиницията на AMR (страници L 170/72 и L 170/73) има предвид клиничните критични граници и епидемиологични прагове. Следователно държавите — членки на ЕС и държавите от ЕИП трябва да докладват резултатите от антимикробната податливост с валидирани от EUCAST методи и с интерпретация на тестовите резултати с EUCAST критични граници за докладване на национални данни на европейските програми за наблюдение на антимикробна устойчивост, координирани от ECDC, като EARS-Net, Euro-GASP и EURGen-Net.

Процедура

The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Дружеството, предоставящо исканата услуга, е координиращият орган на Европейската комисия за изпитване за антимикробна податливост –– EUCAST — референтна организация в правната рамка на Европейския съюз, свързана с наблюдението на антимикробната устойчивост, дефинирана в следните законодателни актове:

Решение на Комисията за наблюдение и мониторинг на антимикробна устойчивост, рефериращи към дефинициите на случаи според стандартите на EUCAST (клинични критични граници, епидемиологични прагове или ECOFF).

1) Човешко здраве: Решение (ЕС) за изпълнение на Комисията 2018/945 от 22.6.2018 г. относно предаващите се заболявания и свързаните специални здравни проблеми, които да се покрият от епидемиологично наблюдение, както и съответните дефиниции на случаи. Дефиницията на антимикробна устойчивост се базира на EUCAST, вж. последните две страници L 170/72 и L170/73: Документи за насоки на EUCAST и EUCAST бази данни, достъпни на уебсайта на EUCAST, са посочени в бележките под линия.

2) Здраве на животните и мониторинг на зоонозна AMR от EFSA: Решение (ЕС) за изпълнение на Комисията 2013/652 от 12.11.2013 г. за мониторинг и докладване на антимикробна устойчивост при зоонозни и паразитни бактерии (нотифицирано с документ С(2013) 7145) — вж. Приложение, Таблица 1 „Панел антимикробни вещества, които да се включат в AMR мониторинг, EUCAST прагове за устойчивост и диапазони на концентрации за тестване за Salmonella spp и др.“

3) Проектонасоки на ЕМА за оценка на нови антимикробни вещества: заявление в 4.2. Критерии за интерпретация за тестване за податливост, ред 267: „В ЕС е обичайно критериите за интерпретация за тестване за податливост да се идентифицират и публикуват от Европейския комитет за изпитване за антимикробна податливост (EUCAST)“.

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Допълнителна информация
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified