This tender in no longer available.

Tender description

Предметът на обществената поръчка е свързан с предоставяне на услуга по внедряване на система за електронно наблюдение на възлови места на територията на град Благоевград съгласно изискванията на техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за участие.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания, отнасящи се до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участниците следва да докажат, че имат опит в извършването на дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка.

Предвид горното, участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

За дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, участниците следва да разбират „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видео оборудване, предназначено за изграждане на система за електронно наблюдение и/или еквивалентни“.

Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, доказва изискването чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. фПопълва се част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на валиден сертификат или еквивалентен документ.

Условия за изпълнение на поръчката

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252,чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от НК; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна,... Продължава в раздел VI.3 „Допълнителна информация“.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания, отнасящи се до икономическото и финансово състояние на участниците.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците следва да докажат, че имат опит в извършването на дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка.

Попълва се част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

2. Всеки участник трябва да е сертифициран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, по следния стандарт:

EN ISO 9001:2015 система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира такава, касаеща система за електронно наблюдение и/или интегрирано решение, и/или техните еквиваленти.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2018-11-07

10:00

Зала № 101, сградата на Общинска администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" № 1.

Отварянето на офертите се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30
Дата
2018-11-06
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.2) „Условия за изпълнение на поръчката“: има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието (дейности, попадащи в обхвата на поръчката); сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на посочените в чл. 57, ал. 3 от ЗОП срокове.

Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в част III „Основания за изключване“, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, поле 1) от ЕЕДОП:

Специфични национални основания за отстраняване са:

— осъждания за престъпления по чл. 194–208, чл. 213а–217, чл. 219–252 и чл. 254а–255а и чл. 256-260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

— обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора за изпълнение.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не Main CPV code 35120000

Bidding information

Bidding deadline

6 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 1.9 million

Locations

България, Благоевград

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 1.9 million

Предметът на обществената поръчка е свързан с предоставяне на услуга по внедряване на система за електронно наблюдение на възлови места на територията на град Благоевград съгласно изискванията на Техническата спецификация, представляваща неразделна част от настоящата документация за участие.

Естеството (характеристиките) на оборудването и услугите, предмет на поръчката, се съдържа в раздел IV „Техническа спецификация" към документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Award criteria

Показател „Оценка на предлаганите функционалности“ (ОПФ)

40

60

Main site or place of performance

Предвидените дейности по изпълнение на обществената поръчка ще бъдат извършени на възлови места на територията на град Благоевград.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Building materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Ambulance services

Norway

Value: 50.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Information systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Firefighting, rescue and safety equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Normanton - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Fire suppression system

Ireland

Value: 250,000 Euro