This tender in no longer available.

Tender description

Dodávka materiálno-technického vybavenia dielni pre učebný odbor automechanika: Výučbový panel systému - BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - Motor s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením Výučbový panel systému - Airbag s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - Komfortná elektronika 1 s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením,Výučbový panel systému - Komfortná elektronika 2 s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením,Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom, Motortester - 4CH, Výučbový panel systému - ABS s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - Common Rail s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona.

Splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o VO uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o VO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má zabezpečiť.

Podmienky vykonania zákazky

Dodávka tovaru vrátane dopravy a potrebnej inštalácie v mieste realizácie projektu - Súkromná stredná odborná škola,ul. SNP 1253, 058 01 Poprad, SLOVENSKO.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v znení jej dodatkov medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom, a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Obstarávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nepožaduje sa.
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nepožaduje sa.

Postup

Ponuka musí platiť do
2020-12-31
Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Dátum
2020-01-17
Podmienky na otváranie ponúk

2020-01-17

10:00

Komisionálne otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Súkromná stredná odborná škola,ul. SNP 1253, 058 01 Poprad, SLOVENSKO, kancelária riaditeľa školy.

Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže po prihlásení v systéme Elena na www.e-lena.sk v záložke otváranie ponúk, sledovať otváranie ponúk v reálnom čase bez nutnosti osobnej účasti.

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).

Miestny čas
09:00
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
CS

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-12-15
Electronic invoicing will be accepted
áno
Doplňujúce informácie

1. Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk

3. Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči osobe podľa § 8 ods. 1 písm. a), a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.

6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v rozpore s § 20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

7. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

8. Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) neposkytuje na dodávku tovaru zálohu.

9. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

10. Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

11. Vzhľadom na opis predmetu a charakter dodávaného tovaru predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic payment will be used
áno Main CPV code 34300000

Bidding information

Bidding deadline

17 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 150,464

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 150,464

Množstvo a technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch.

Additional information

Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Elena považuje okamih jej odoslania v systéme Elena a to v súlade s funkcionalitou systému.

Yes

IROP-PO2-SC223-2016-14, 302021J151

Main site or place of performance

Súkromná stredná odborná škola, ul. SNP 1253, 058 01 Poprad, SLOVENSKO

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro