This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky sú služby podpory a realizácie verejného obstarávania.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti

Týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.1)

V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní),obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v žiadosti o účasť doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ požaduje, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.

III.1.1.2)

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.3)

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Upozornenie:

V zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.2.1) uchádzač preukáže vyjadrením banky /bánk, že:

— uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,

— uchádzač nie je v nepovolenom debete,

— jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.

Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky.

Čestné vyhlásenie bude podpísane osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzových vzťahoch.

Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

Splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.2.2) uchádzač preukáže predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné 3 (tri) hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v minimálnej súhrnnej výške 1 500 000,00 EUR (jeden milión päťstotisíc) za všetky požadované hospodárske roky.

Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky uchádzača.

Podmienky vykonania zákazky
Podľa súťažných podkladov.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1) uchádzač preukáže zoznamom dodaných služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.

Rovnakým alebo obdobným predmetom zákazky sa rozumie:

— realizácia nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou podľa zákona,

— odborné poradenstvo súvisiace s verejným obstarávaním.

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb v kumulatívnej hodnote minimálne 1 500 000 EUR (jeden milión päťstotisíc) bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom každá z týchto poskytnutých služieb musí obsahovať všetky uvedené činnosti. Uchádzač môže vyššie uvedené splniť aj predložením 1 referencie.

Splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.2) uchádzač preukáže dokladom podľa § 35 zákona ktorým bude certifikát v oblasti zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti verejného obstarávania a projektového riadenia, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu a to:

a) potvrdenie certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale ešte z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát, za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania normy prípadne

b) správu z auditu vykonaného akreditovanou osobou podľa požiadaviek príslušnej normy, z ktorej vyplýva, že preverovaná organizácia spĺňa požiadavky príslušnej normy.

Splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.3) uchádzač preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - kľúčový expert - Garant pre oblasť verejného obstarávania - predložením profesijných životopisov, z ktorých musí vyplývať:

a) meno a priezvisko príslušného kľúčového experta,

b) história zamestnania/ odbornej praxe príslušného experta vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe / rok a mesiac od do, pozícia, ktorú príslušný kľúčový expert zastával),

c) praktické skúsenosti príslušného kľúčového experta (názov projektu/predmetu plnenia, odberateľ/zamestnávateľ, popis projektu/predmetu plnenia, pozícia na projekte/predmete plnenia, obdobie rok a mesiac od - do, meno a priezvisko aspoň 1 kontaktnej osoby a číslo telefónu a emailový kontakt odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie).

— minimálne 3- ročné skúsenosti s riadením tímu pracovníkov zodpovedných za realizáciu verejného obstarávania,

— minimálne 7 (sedem) praktických skúseností s realizáciou verejných obstarávaní uskutočnených podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (resp. v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní pred účinnosťou zákona č. 343/2015 Z.z.), pričom z toho minimálne 7 (sedem) s realizáciou nadlimitnej zákazky.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

III.1.2.1)

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona: Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

III.1.2.2)

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona: Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

III.1.2.3)

Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, pričom uchádzač pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia postupuje podľa § 33 ods. 2 až 4 zákona.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

III.1.3.1)

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

III.1.3.2)

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

III.1.3.3)

Podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

III.1.3.4)

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej

Spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.3.5)

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

III.1.3.6)

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

III.1.3.7)

Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby záujemcu.

III.1.3.8)

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.Postup

Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2020-06-30
Dátum
2020-03-17
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
10:00
Podmienky na otváranie ponúk

2020-03-17

11:00

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie a zároveň predloží kópiu výpisu z obchodného registra uchádzača.

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-02-11
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electonic ordering will be used
áno
Precise information on deadline(s) for review procedures
Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doplňujúce informácie

VI.3.1)

Verejné obstarávanie je realizované postupom verejnej súťaže podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 7 zákona.

VI.3.2)

Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcii Videonávody.

VI.3.3)

Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.4)

Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie. Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

VI.3.5)

Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424725

VI.3.6)

Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424725

VI.3.7)

Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a prípadne inej dokumentácie sa považuje lehota do 5.3.2020, aby mal obstarávateľ dostatočný časový priestor na poskytnutie kvalifikovaného vysvetlenia všetkým známym záujemcom najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

VI.3.8)

Obstarávateľ v súlade s § 11 zákona nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

VI.3.9)

Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

Electronic payment will be used
áno
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic invoicing will be accepted
áno Main CPV code 79418000

Bidding information

Bidding deadline

17 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.0 million

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 2.0 million

Predmetom zákazky sú služby realizácie verejného obstarávania: realizácia nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní vrátane technickej podpory, komplexnej ad-hoc poradenskej činnosti pri procesoch vo verejnom obstarávaní a obstarávaní. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Additional information

II.2.14.1) Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb preukázal, že má uzavretú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania tretími osobami.

II.2.14.2) Poistná zmluva musí obsahovať krytie 1 poistnej udalosti v minimálnej výške 100 000,00 EUR (slovom jednostotisíc EUR) a zároveň na poistné obdobie jeden (1) rok v minimálnej výške 500 000,00 EUR (slovom päťstotisíc EUR).

II.2.14.3) Platnosť poistnej zmluvy musí byť počas celej doby trvania zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb.

Main site or place of performance

Slovenská republika

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Legal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Financial auditing services

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 192,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - World wide web (www) site design services

Norway

Value: 9.2 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Information systems or technology strategic review and planning services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

China : Beijing - Advertising services

China

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Project management consultancy services

Norway

Value: Not specified