Tender description

Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže pri preukazovaní splnenia podmienok účasti doložiť jednotlivé dokumenty vyžadované v rámci predmetného verejného obstarávania alebo predložiť JED, v súlade s ustanovením § 39 zákona o verejnom obstarávaní.Postup

Podmienky na otváranie ponúk

2020-09-03

10:00

Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode I.1) tohto oznámenia.

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že otváranie ponúk prostredníctvom systému Josepihne bude prebiehať aj on-line sprístupnením. Bližšie informácie sú uvedené v bode 19. časti A.1 súťažných podkladov.

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) alebo poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom uchádzača o oprávnení podnikať; v prípade povereného zástupcu uchádzača aj originálom alebo overenou kópiou splnomocnenia na zastupovanie.

Druh súťaže
Open
Dátum
2020-09-03
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
09:00

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-07-28
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic invoicing will be accepted
áno
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Doplňujúce informácie

1. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO: S ohľadom na efektívnu kontrolu plnenia zmluvy a jej hospodárnosť je rozhodujúce, aby dané služby poskytoval jeden subjekt.

2. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

3. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ zverejňuje Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty na portáli Josephine (https://josephine.proebiz.com). V profile verejného obstarávateľa, https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/240, bude zverejnený link na prístup k dokumentom na portáli Josephine.

4. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverz).

5. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie faktúry majúcej náležitosti elektronickej fakturácie v súlade s podmienkami zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 55520000

Bidding information

Bidding deadline

3 Sep 2020

29 days remaining

Total estimated value

EUR 1.5 million

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.5 million

Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania.

Opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.

Main site or place of performance

Jednotlivé organizačné útvary CVTI SR - adresy sú uvedené v bode 5.1 časti A.1 súťažných podkladov

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Staff Survey Services

Spain

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 366,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Parking enforcement services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Pound Sterling

Norway : Oslo - Design consultancy services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone