Tender description

Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie 2021-2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.Postup

Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ ruší postup zadávania vyššie uvedenej zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO z dôvodu predloženia len 1 ponuky.
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-01-29 Main CPV code 71241000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Účelom ex-ante hodnotenia je posilniť strategické analýzy a prispieť k zlepšeniu kvality prípravy SP pre realizáciu v rámci obdobia 2021-2027. Primárnym cieľom ex ante hodnotenia je objasniť (zhodnotiť) ciele, potreby (strednodobé, dlhodobé), zabezpečiť súlad s národnými rozvojovými stratégiami a so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a príslušnými nariadeniami EÚ. Širším cieľom je zabezpečiť, aby SP odrážal potreby územia, pre ktoré je určený a aby sa dostupné zdroje využívali čo najefektívnejšie na zlepšenie života vidieckych spoločenstiev na danom území a na ochranu a zlepšenie životného prostredia na vidieku.

Súčasťou ex ante hodnotenia je strategické environmentálne hodnotenie (SEA). Prínosom SEA je identifikovať, popísať a zhodnotiť vplyvy, ktoré môžu mať významný dopad na životné prostredie pri rozhodovacom a implementačnom procese SP.

Hodnotenie SEA musí byť súčasťou ex-ante hodnotenia, ako samostatná správa/ a je nedeliteľnou súčasťou SP, ktoré napomôže komplexne zhodnotiť predpokladaný vplyv SP na životné prostredie a zdravie vrátane porovnania s existujúcim stavom životného prostredia.

Yes

Zákazka bude refundovaná z opatrenia M20 technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR, kód grantu 1010-02, názov grantu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Computer training services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

Malta : Floriana - Infusion solutions

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 330,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 16.0 million Denar

United Kingdom : Paisley - Recreational, cultural and sporting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling