This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Nitre formou stravovacích lístkov (poukážok). Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích lístkov (poukážok) v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích lístkov (poukážok) úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nepožaduje sa.
Zoznam a krátky opis podmienok

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), c) a e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1, a) využili iné spôsoby, napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov.

Upozornenie: možnosť nepredkladania týchto dokladov sa týka uchádzača, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zdravotné poisťovne), pretože len k takýmto dokladom má orgán verejnej moci prístup v rámci informačných systémov verejnej správy SR.správy.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nepožaduje sa.

Postup

Podmienky na otváranie ponúk

2020-08-18

11:00

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční na adrese:

Krajský súd v Nitre, Štúrova 9, 950 48 Nitra, SLOVENSKO

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola z hodnotenia vylúčená.

Druh súťaže
Open
Dátum
2020-08-18
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Ponuka musí platiť do
2020-12-31
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Miestny čas
09:00

Doplnkové informácie

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic invoicing will be accepted
áno
Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-07-12
Electronic payment will be used
áno
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie dokladov a dokumentovú preukazujúcich splnenie podmienok účasti od uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste predbežného poradia v súlade s § 55, ods. 1.

Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.

Electonic ordering will be used
áno
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 55300000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 887,546

Locations

Slovensko, Nitra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 887,546

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Nitre formou stravovacích lístkov (poukážok). Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích lístkov (poukážok) v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích lístkov (poukážok) úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

Main site or place of performance

Krajský súd v Nitre, Štúrova 9, 950 48 Nitra, SLOVENSKO

SIMILAR TENDERS

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Automation system

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 89,983 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Ballpoint pens

Ireland

Value: 325,000 Euro

United Kingdom : Ripley - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling