This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Mikroregiónu Terchovská dolina (Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Varín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža, Stráňavy, Zázrivá, Lutiše, Nededza, Mojš, Lysica, Belá, Kotrčiná Lúčka, Dolná Tižina). Jedná sa o zmesový komunálny odpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora, objemný odpad, drobný stavebný odpad, plasty, sklo, papier, kovové obaly, kompozitné obaly a vyseparované nebezpečné zložky odpadu od obyvateľstva.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť predmetu zákazky uchádzač preukáže nasledovne:

3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

3.2 § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní

3.3 § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

3.4 § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

3.1 k § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona; Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu zákaziek poskytnutých služieb rovnakého alebo typovo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky a to v celkovej súhrnnej hodnote minimálne 2 850 000,00 EUR bez DPH.

Zoznam poskytnutých služieb alebo referencia musí zároveň obsahovať minimálne 1 zákazku rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch (B) Opis predmetu zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, a to:

a)zber, preprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie komunálnych odpadov,

b)triedeného zberu komunálnych odpadov a to v rozsahu min. 6 zložiek (povinne preukázateľné zložky: papier, plasty, sklo, kovy, VKM a biologicky rozložiteľné odpady),

c)zberu odpadov s obsahom škodlivých látok, drobných stavebných odpadov a objemných odpadov.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať nasledovné údaje:

— názov/obchodné meno odberateľa, sídlo/miesto podnikania odberateľa, IČO s kontaktnými údajmi odberateľa vrátane telefónneho čísla, kde je možné overenie predkladaných informácií,

— predmet poskytnutých služieb,

— cena za poskytnuté služby v EUR bez DPH,

— lehota dodania služieb,

— podpis štatutárneho zástupcu uchádzača.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb alebo referencií v predchádzajúcom období, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Uvedenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ preverí primerané skúsenosti pri poskytovaní služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.

3.2 § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky. Preukázanie certifikácie sa požaduje v zmysle štandardov EÚ.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov

3.3§ 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží:

a)integrované povolenie podľa § 19 zákona č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

b)súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

c)súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie triedených zložiek komunálnych odpadov, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

d)integrované povolenie podľa § 19 zákona č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, alebo súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

e)súhlas podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

f)súhlas podľa § 97 ods. 1, písm. f) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

g)potvrdenie o registrácii podľa § 98 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

Ak uchádzač neprevádzkuje príslušné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, musí v ponuke predložiť zmluvu alebo zmluvu o budúcej zmluve s iným subjektom prevádzkovateľom zariadenia, na základe ktorej bude počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom oprávnený odovzdávať zmluvnému subjektu príslušné druhy odpadov.

Doklady v zmysle vyššie uvedeného, ktoré sú verejne prístupné na webovom sídle príslušného orgánu štátnej správy (napr. Slovenskej inšpekcie životného prostredia) nemusí uchádzač predkladať, iba v ponuke uvedenie označenie dokladu a webového sídla, na ktorom si verejný obstarávateľ predmetnú skutočnosť overí.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Verejný obstarávateľ týmito požiadavkami požaduje preukázať od uchádzača, že má k dispozícií potrebné oprávnenia na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom obstarávania. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje, či je uchádzač odborne spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

3.4 § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:

Údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby:

— zberové vozidlá na zber komunálnych odpadov zo 120 l, 240 l a 1100 l zberných nádob, vriec 3 ks z toho min. 1 ks zberové vozidlo s vážiacim zariadením.

Na preukázanie splnenia podmienky účasti k vyššie uvedenému bodu uchádzač zároveň predloží Certifikát o overení váhy s minimálne 3. triedou presnosti podľa EN 45 501 alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

— ramenové reťazové nosiče kontajnerov objemu do 8 m

3

na zber komunálnych odpadov 2 ks z toho min. 1 vozidlo s pohonom 4x4 alebo kombinácia iných náprav s predným náhonom, alebo ekvivalentné vozidlo.

Zoznam a krátky opis podmienok

Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v 1 z nasledujúcich foriem:

— vo forme naskenovaného dokumentu obsahujúceho podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, resp. ním poverenej osoby na základe splnomocnenia,

— vo forme súboru obsahujúceho potvrdenie o zaručenej elektronickej konverzii

— vo forme súboru bez potvrdenia o zaručenej elektronickej konverziiPostup

Dátum
2019-04-15
Podmienky na otváranie ponúk

2019-04-15

13:00

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina

Námestie sv. Floriána 1, 013 01 Varín, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-06-30
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
CS
The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Miestny čas
10:00

Doplnkové informácie

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-03-13
Electronic payment will be used
áno
Precise information on deadline(s) for review procedures
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Doplňujúce informácie

Pokračovanie časti III.1.3 Technická alebo odborná spôsobilosť bod 3.4 § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:

— hákové nosiče kontajnerov na zber a prevoz komunálnych odpadov 2 ks na manipuláciu a prevoz veľkoobjemových kontajnerov s objemom 12-35 m

3

(tzv Abroll), z toho min. 1 vozidlo s hydraulickou rukou a dosahom min. 8 m a zdvíhacou silou ruky: min. 60 kNm, alebo iný druh zberového vozidla s hydraulickou rukou a dosahom min. 8 m a zdvíhacou silou ruky:min. 60 kNm, na vysýpanie závesných kontajnerov na triedený zber a polopodzemných kontajnerov objemu 5 m

3

.

— štiepkovač drevnej hmoty (konárov) do priemeru min. 10 cm 1 ks alebo ekvivalent.

— min. 1 ks certifikovanej prejazdnej mostovej cestnej váhy s možnosťou váženia min. 8 ton a dĺžkou váhy min. 8 metrov, ktorá bude slúžiť pre váženie komunálnych odpadov v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Na preukázanie splnenia podmienky účasti k vyššie uvedenému bodu uchádzač zároveň predloží Certifikát o overení váhy s minimálne 3. triedou presnosti podľa EN 45 501 alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť.

Na preukázanie splnenia podmienky účasti k vyššie uvedeným vozidlám a mechanizmom uchádzač predloží Čestné prehlásenie o disponibilite požadovaným strojovým a technickým vybavením vrátane zoznamu strojového a technického vybavenia, z ktorého bude zrejmé splnenie vyššie uvedených podmienok jednotlivých vozidiel a mechanizmov, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Verejný obstarávateľ touto požiadavkou požaduje preukázať od uchádzača potrebné minimálne strojové a technické vybavenie na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom obstarávania. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje, či je uchádzač technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

Doplňujúce informácie:

1) Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

4) Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na www.uvo.gov.sk

5) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s § 39 od. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

6) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7) Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 100 000 EUR

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

15 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.9 million

Locations

Slovensko, Varín

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 2.9 million

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Mikroregiónu Terchovská dolina (Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Varín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža, Stráňavy, Zázrivá, Lutiše, Nededza, Mojš, Lysica, Belá, Kotrčiná Lúčka, Dolná Tižina). Jedná sa o zmesový komunálny odpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora, objemný odpad, drobný stavebný odpad, plasty, sklo, papier, kovové obaly, kompozitné obaly a vyseparované nebezpečné zložky odpadu od obyvateľstva.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Main site or place of performance

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Rochford - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Miscellaneous health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : The Docks - Exhibition, fair and congress organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified