This tender in no longer available.

Tender description

Pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu je obstarávaná platforma pre výskumno-vývojové aplikácie a konzultačné služby. Platforma je obstarávaná vo forme softvérovej licencie na báze cloudu (klaud). Platforma bude využívaná pre prijímanie, spracovávanie, vyhodnocovanie a distribúciu dát a integráciu na on-premise (lokalizované vo vlastných priestoroch) a cloudové (klaudové) systémy v oblasti automobilovej výroby. Dáta budú pochádzať primárne z prostriedkov UAV, ale aj z iných zdrojov, ako napr. z prostriedkov IoT. Pre platformu sú obstarávané aj konzultačné služby.

Vedecko-výskumný projekt je zameraný na využitie prostriedkov UAV a spracovanie dát v oblasti automobilovej výroby, pričom výsledky výskumu budú uplatnené na medzinárodnej úrovni. Je preto požadované, aby obstarávaný softvér spĺňal globálne štandardy pre použitie v podmienkach reálnej automobilovej výroby.

Súčasťou dodávky je aj dodanie predvyplnených expertných dát a metadát tvorených databázou vizuálnych dát, nevizuálnych dát a metadát, ktoré boli nasnímané priemyselnými prostriedkami UAV v reálnych podmienkach podrobný opis predmetu verejného obstarávania sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu obchodných podmienok.
Zoznam a krátky opis kritérií výberu

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (Uvedená lehota je 36 mesiacov prechádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Uchádzač môže využiť systémy environmentálneho manažérstva vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho manažérstva, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie environmentálneho manažérstva sú v súlade s požadovanými normami environmentálneho manažérstva.

(4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Všeobecné informácie:

(1) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

(2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 3 uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

(3) Uchádzač môže požadované certifikáty predložiť aj v anglickom jazyku.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a to za predchádzajúce tri roky až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti okrem exekučného príkazu, ktorý sa vzťahuje len na aktuálny stav. Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky. K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.

Podľa bodu 2 - § 33 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží na preukázanie obratu súhrnnú tabuľku o dosiahnutom obrate v predmete zákazky ku ktorému priloží Výkazy ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo/miesto podnikania mimo územia SR), najviac za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Doklady predloží uchádzač ako scany originálov potvrdených príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine sídla/miesta podnikania uchádzača, alebo ich úradne overené fotokópie. To neplatí v prípade ak má uchádzač zverejnené tieto doklady v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), v tom prípade si ich verejný obstarávateľ overí z uvedeného registra.

Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný obrat v predmete zákazky za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti v minimálnej výške predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v Oznámení.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

(1) Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,

(2) Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľad o obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, všeobecné informácie:

1) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

2) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

3) Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

4) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

5) Ak má uchádzač v registri účtovných závierok zverejnených viac závierok za príslušný hodnotený rok, verejný obstarávateľ bude za relevantný pri vyhodnocovaní považovať riadne ukončený hospodársky rok, a to riadne schválenou účtovnou závierkou v súlade so zákonom o účtovníctve.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Podľa bodu 1) - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky musí uchádzač preukázať realizáciu minimálne jednej zákazky, ktorej predmetom bolo cloudové riešenie, ktoré:

a) bolo integrované minimálne s dvoma on-premise informačnými systémami/softvérmi/riešeniami a minimálne s dvoma cloudovými informačnými systémami/softvérmi/riešeniami;

b) prenáša/spracováva minimálne 1 000 000 záznamov denne, pričom objem prenášaných/spracovaných dát je minimálne 1 GB dát denne;

c) malo hodnotu dodaného riešenia minimálne vo výške 400 000 EUR bez DPH. Ako referenčnú dodávku možno považovať len dodávku, ktorá už bola zrealizovaná v celom životnom cykle, t.z. je v produktívnej prevádzke.

Podľa bodu 2) - § 34 ods. 1 písm. d) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením:

Certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou.

Podľa bodu 3) - § 34 ods. 1 písm. h) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením:

Certifikátu Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 v oblasti predmetu zákazky ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Podľa bodu 4) - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach a predložením životopisu vrátane odbornej praxe kľúčových odborníkov zodpovedných za poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Expert č. 1 - hlavný expert pre cloudové riešenia

Expert č. 2 - projektový manažér

Expert č. 3 - expert pre integráciu IS

Expert č. 4 - expert pre vývoj softvéru a IS

Expert č. 5 - expert pre oblasť business intelligence riešení

Expert č. 6 - expert pre oblasť strojového učenia

Expert č. 7 - expert pre oblasť veľké dáta

Expert č. 8 - expert pre oblasť internet vecí

Vzhľadom na obmedzené možnosti formulára je minimálna požadovaná úroveň štandardov bližšie špecifikovaná v súťažných podkladoch.

Zoznam a krátky opis podmienok

(1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

(2) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

(4) Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

(5) V zmysle §32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.Postup

Podmienky na otváranie ponúk

2020-08-14

11:00

Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Druh súťaže
Open
Dátum
2020-08-14
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
CS
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Miestny čas
09:00

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

(1) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 50 000 EUR. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

(2) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

(3) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

(4) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť predložené ako naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie ak nie sú vystavené elektronicky v zmysle platných nariadení o elektronickej komunikácií.

(5) Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z iných štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného dokladu.

(6) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

(7) Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené (informácie podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní)

(8) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

(9) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

(10) Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
áno
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Electronic invoicing will be accepted
áno
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.3 million

Locations

Slovensko, Žilina

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.3 million

Pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu je obstarávaná platforma pre výskumno-vývojové aplikácie a konzultačné služby. Platforma je obstarávaná vo forme softvérovej licencie na báze cloudu (klaud). Platforma bude využívaná pre prijímanie, spracovávanie, vyhodnocovanie a distribúciu dát a integráciu na on-premise (lokalizované vo vlastných priestoroch) a cloudové (klaudové) systémy v oblasti automobilovej výroby. Dáta budú pochádzať primárne z prostriedkov UAV, ale aj z iných zdrojov, ako napr. z prostriedkov IoT. Pre platformu sú obstarávané aj konzultačné služby.

Vedecko-výskumný projekt je zameraný na využitie prostriedkov UAV a spracovanie dát v oblasti automobilovej výroby, pričom výsledky výskumu budú uplatnené na medzinárodnej úrovni. Je preto požadované, aby obstarávaný softvér spĺňal globálne štandardy pre použitie v podmienkach reálnej automobilovej výroby.

Súčasťou dodávky je aj dodanie predvyplnených expertných dát a metadát tvorených databázou vizuálnych dát, nevizuálnych dát a metadát, ktoré boli nasnímané priemyselnými prostriedkami UAV v reálnych podmienkach podrobný opis predmetu verejného obstarávania sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Main site or place of performance

Plnenie služieb bude prebiehať na infraštruktúre úspešného uchádzača. Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky a návrhu zmluvy v súťažných podkladoch.

Award criteria

Kvalita dodávaného riešenia

30

70

Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.

Yes

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone