Tender description

Zie II.2.4

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

u
r

Datum
2018-10-25
t
p
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
10:30

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen
Door de beperkte mogelijkheid tot ingave van karakters bij de selectiecriteria verschijnen ze in het voorziene vak niet volledig. Hierbij worden de Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) hernomen in volledige vorm:Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Aantonen als een door de overheid erkende sociale instelling te voldoen aan de toepasselijke Wettelijke bepaling die het verlaagde btw-tarief van 12 % rechtvaardigt: “Uitvoering van werken die zijn bedoeld in rubriek XI van Tabel B van de bijlage bij Koninklijk Besluit nr. 20 – Huisvesting in het kader van het sociaal beleid – Privé-initiatief”. Hierbij moet minstens 15 jaar verhuurd worden (01 januari 2017).2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar, waaruit de kandidaat kan aantonen dat zij reeds gezinsopvoeding en -begeleiding verleent en uitvoert tijdens deze periode.3. Aantonen aan de hand van de functionaliteiten van de statuten dat de sociale instelling het huidig aanbod van woningen aan éénoudergezinnen kan/mag verhuren gedurende minstens 27 jaar.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-24 Main CPV code 85320000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

2 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Oostende

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De stad Oostende kent een groot aantal éénoudergezinnen. Uit de praktijk blijkt dat deze gezinnen het moeilijk hebben om kwalitatieve en betaalbare huisvesting te vinden via de private markt.Een private partner heeft op basis van een PPS-overeenkomst op de sites in de Torhoutsesteenweg en in de Kaaistraat een inbreidingsproject met huurwoningen ontworpen, gebouwd en gefinancierd.De woongelegenheden worden vervolgens verhuurd aan het SVK of een andere door de Stad aan te duiden sociale instelling, die de private partner op lange termijn een vaste huurinkomst zal garanderen voor een periode van 27 jaar. De sociale instelling zal de huurders screenen, aanduiden en begeleiden voor deze woongelegenheden aan gezinnen behorend tot de doelgroep.De stad Oostende doet bij deze een oproep naar een sociale instelling om de woongelegenheden voor de doelgroep éénoudergezinnen in de gebouwen in de Torhoutsesteenweg en in de Kaaistraat voor een periode van 27 jaar te begeleiden. Meer bepaald zal de sociale instelling onder andere instaan voor de screening, de aanduiding en de begeleiding van de huurders. Na 2 à 3 jaar zal zij de huurders mee helpen herhuisvesten naar een permanente woonst.Huidige aankondiging vormt de uitnodiging tot deelname aan de selectiefase. In een tweede fase wordt later pas overgegaan tot het uitnodigen van de geselecteerde kandidaten tot het indienen van een offerte. Het bestek wordt nu reeds volledig ter beschikking gesteld. In huidige fase van de procedure mogen echter nog geen offertes worden ingediend, enkel aanvragen tot deelname aan de procedure.Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

Main site or place of performance

Torhoutsesteenweg 27 en 27A en Kaaistraat 43 in Oostende

SIMILAR TENDERS

Housing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Non-residential property renting or leasing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

Building rental or sale services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 60.0 million Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 billion Pound Sterling

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

General management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

General management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling