This tender in no longer available.

Tender description

Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém. Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie údržby aplikačných licencií Fabasoft v nasledujúcom rozsahu:

Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft:

— Fabasoft eGov Suite - 196 ks,

— Fabasoft app. Telemetry 369 ks,

— Fabasoft fultextové vyhľadávanie - 369 ks.

Licenčný maintenance Fabasoft služby údržby:

— Fabasoft eGov Suite 10 550 ks,

— Fabasoft app. Telemetry 10 350 ks,

— Fabasoft fultextové vyhľadávanie 10 350 ks.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Neaplikuje sa.
Zoznam a krátky opis podmienok

1. Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.4 Podľa § 39 ods. 1 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JED-om, môže použiť formulár podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov. Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho sám prenesie/prepíše.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

2. Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:

2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona (vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky) verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie nasledujúcich dokladov:

a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, ktoré musí obsahovať informáciu:

— o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,

— o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,

— o tom, že v prípade splácania úveru, dodržuje uchádzač splátkový kalendár,

— o tom, že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

b) K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje vyjadrenie banky v zmysle vyššie uvedeného písm. a) od každej z nich.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených v tomto bode.

2.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

2.4 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že uchádzač môže disponovať zdrojmi tejto osoby počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

2.5 Podľa § 39 ods. 1 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu (v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti jednotným európskym dokumentom, môže použiť formulár Prílohy č. 5, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov). Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho uchádzač sám prenesie/prepíše.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (dôkazové prostriedky):

— vyjadrenie banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk,

— čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.Postup

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Dátum
2018-08-15
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Miestny čas
10:00
Ponuka musí platiť do
2018-12-31
Podmienky na otváranie ponúk

2018-08-15

13:00

Ministerstvo financií, Štefanovičova 5, 817 85 Bratislava, miestnosť č. S 044.

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.

Druh súťaže
Open

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

1.Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 30 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 11 súťažných podkladov.

2. V zmysle § 20 zákona komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Systém Josephine je softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek, umiestnený na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon.

2.1 Verejný obstarávateľ odporúča registrovaným a autentifikovaným záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa tohto obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to v pravej hornej časti obrazovky po prihlásení sa v systéme Josephine.

3. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 15.8.2018 do 10.00.00 hod. miestneho času. Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému Josephine, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com. Vloženie a odoslanie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Pri odosielaní ponuky je preto potrebné zohľadniť nie len hodinu a minútu predkladania ponuky ale aj sekundu a teda odosielanie ponuky vykonať v časovom predstihu. Ak uchádzač predloží ponuku čo i len o sekundu neskôr, systém vyhodnotí ponuku ako nepredloženú v lehote na predkladanie ponúk.

4. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku z predlož. ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám, a najmä finančným predpokladom verejn. obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky.

6. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

7. V prípade rovnosti posudzovaných celkových cien za predmet zákazky u viacerých uchádzačov, rozhoduje o poradí najnižšia celková cena v EUR s DPH uvedená v návrhu na plnenie kritérií pri položke č. 1 za nákup nových licencií Fabasoft: 1. Fabasoft eGov Suite 196 ks.

8. Úspešný uchádzač sa zaväzuje pred podpisom zmluvy verejnému obstarávateľovi v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy nasledovné dokumenty:

— doklad, že úspešný uchádzač disponuje partnerstvom v oblasti distribúcie a realizácie softvérových produktov platformy Fabasoft s oprávnením distribuovať softvérové produkty Fabasoft v Slovenskej republike,

— zoznam subdodávateľov úspešného uchádzača s ich identifikačnými údajmi. Predmetné údaje o týchto subdodávateľoch sa stanú prílohou zmluvy s úspešným uchádzačom,

— v prípade uchádzača, ktorým je skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb, originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy (resp. dokumentáciu), preukazujúcu vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov podľa bodu 16.1 súťažných podkladov.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-07-06
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie Main CPV code 72261000

Bidding information

Bidding deadline

15 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.1 million

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.1 million

Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém. Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie údržby aplikačných licencií Fabasoft v nasledujúcom rozsahu:

Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft:

— Fabasoft eGov Suite - 196 ks,

— Fabasoft app. Telemetry 369 ks,

— Fabasoft fultextové vyhľadávanie - 369 ks.

Licenčný maintenance Fabasoft služby údržby:

— Fabasoft eGov Suite 10 550 ks,

— Fabasoft app. Telemetry 10 350 ks,

— Fabasoft fultextové vyhľadávanie 10 350 ks.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Start

2018-09-01

End

2018-12-31

Additional information

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je zabezpečenie nových licencií Fabasoft a licenčnej údržby k už zakúpeným Fabasoft licenciám pre rôzne informačné systémy, a to z dôvodu efektivity, účelnosti a centralizácie licencií a poplatkov za ich údržbu, nakoľko nové licencie sa neoddeliteľne predávajú spolu so službami údržby. Zároveň verejný obstarávateľ obstaráva podporu ku konkrétnym obstaraným a nasadeným softvérovým produktom a teda rozsah služby nijako nezúžil ani nerozšíril. Predmetom plnenia nie sú služby, ktoré by spadali do inej fázy životného cyklu informačného systému. Obstaranie podpory licencií zabezpečuje aktuálnosť a dostupnosť najnovších verzií už obstaraných a nasadených softvérových produktov.

Main site or place of performance

Sídlo verejného obstarávateľa: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Newbury - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 27.0 million Pound Sterling

Finland : Helsinki - IT services: consulting, software development, Internet and support

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Telford - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 139.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Building construction work

Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Kidderminster - Refuse-collection vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Athlone - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Wrexham - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling