This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a rodičmi.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok
Uplatňuje sa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2019-03-04

10:00

Obchodné meno: VaM a priatelia, s. r. o.

Obec (mesto): Bernolákovo

PSČ: 900 27

Ulica a č. domu: Lesná 1987/3

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
10:00
Dátum
2019-02-28
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-05-31

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie
Obstarávanie inovácií
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electonic ordering will be used
áno
Electronic payment will be used
áno
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Electronic invoicing will be accepted
áno Main CPV code 48190000

Bidding information

Bidding deadline

28 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 292,500

Locations

Slovensko, Bernolákovo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 292,500

Uvedené v súťažných podkladoch, uplatnenie reverznej verejnej súťaže

Yes

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Additional information

Zákazka verejného obstarávania je čiastočne financovaná nenávratným finančným príspevkom v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, operačný program Výskum a inovácie,

Main site or place of performance

P. Radayho 8, 984 01 Lučenec, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Software-related services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Treharris - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Warwick - Services provided by nurses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 21.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Foreign economic-aid-related services

Germany

Value: Not specified