Tender description

Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a rodičmi.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok
Uplatňuje sa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2019-03-04

10:00

Obchodné meno: VaM a priatelia, s. r. o.

Obec (mesto): Bernolákovo

PSČ: 900 27

Ulica a č. domu: Lesná 1987/3

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
10:00
Dátum
2019-02-28
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-05-31

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie
Obstarávanie inovácií
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electonic ordering will be used
áno
Electronic payment will be used
áno
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Electronic invoicing will be accepted
áno Main CPV code 48190000

Bidding information

Bidding deadline

28 Feb 2019

39 days remaining

Total estimated value

EUR 292,500

Locations

Slovensko, Bernolákovo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 292,500

Uvedené v súťažných podkladoch, uplatnenie reverznej verejnej súťaže

Yes

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Additional information

Zákazka verejného obstarávania je čiastočne financovaná nenávratným finančným príspevkom v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, operačný program Výskum a inovácie,

Main site or place of performance

P. Radayho 8, 984 01 Lučenec, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Southall - Repair and maintenance services of security equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Guidance and counselling services

Norway

Value: 293.3 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Moldova : Chișinău - Development consultancy services

Sweden

Value: 3.0 million Swedish Krona