This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom verejného obstarávania je dodávka malej lesnej lanovky s nosičom lanovky (univerzálnym kolesovým traktorom), mechanickým lanovkovým vozíkom určeným pre stavbu lanovky iba do kopca, mechanickým lanovkovým vozíkom určeným pre univerzálnu stavbu lanovky, mechanickým lanovkovým vozíkom s vysúvaním lana z vozíka určeného pre stavbu univerzálnu a lanovkového vozíka s núteným vysúvaním lana z vozíka určeného pre univerzálnu stavbu lanovky vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, vykonania predpredajného servisu, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku lesnej lanovky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

§ 34 ods. 1 písm. a):

Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky 3 predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 150 000,- EUR bez DPH. Dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka lesnej lanovky.

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:

Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaných tovarov v predchádzajúcom období, ako 1 z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

§ 34 ods. 1 písm. m):

1. Obchodné zastúpenie uchádzača - priložiť overenú kópiu osvedčenia o autorizácii obchodného zástupcu nie staršiu ako 3 mesiace

2. Aktuálny prospektový materiál ponúkaného typu lesnej lanovky vrátane kolesového traktora spolu s technickými údajmi.

3.Legalizácia pohybu po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike vyžaduje sa kompletná výbava, kompletné osvedčenie o evidencii vozidla - k návrhu priložiť overenú kópiu rozhodnutia (osvedčenia) o typovom schválení lanovky a nosiča nie staršiu ako 3 mesiace Ministerstva dopravy a výstavby SR (štátny dopravný úrad) v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. v platnom znení, na základe ktorého je uchádzač oprávnený schopný vydať pre verejného obstarávateľa (kupujúceho) kompletné osvedčenie o evidencii vozidla najneskoršie v deň prevzatia predmetu zmluvy, prípadne predloží uchádzač čestné prehlásenie v ktorom popíše ako bude vykonaná legalizácia pohybu po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike (individuálny dovoz).

V prípade, cudzojazyčných dokladov s výnimkou českého jazyka požaduje verejný obstarávateľ úradný preklad predložených dokladov do slovenského jazyka.

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO:

Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa všetky technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, pre porovnanie technických parametrov ponúknutého stroja s technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom. Prospektom si verejný obstarávateľ overuje, že uchádzačom ponúknuté parametre zariadenia sú zhodné s parametrami v prospekte.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Záujemca/Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má záujemca vedený účet o schopnosti záujemcu plniť si finančné záväzky. V predmetnom vyjadrení banka/banky, pobočka zahraničnej banky, potvrdí/ potvrdia, že Záujemca/Uchádzač za predchádzajúce 3 roky až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:

— Nebol v nepovolenom debete,

— Jeho účet nebol predmetom exekúcie,

— V prípade splácania úveru/úverov, si plní záväzky, vyplývajúce z úverových vzťahov.

Predložené vyjadrenie banky/ vyjadrenia bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie z banky/bánk a verejný obstarávateľ ho neuzná.

Zároveň s vyjadrením/vyjadreniami banky/bánk záujemca predloží Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu opatrené dátumom a pečiatkou záujemcu, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.

Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5:

Vyjadrenie banky je potrebné na preukázanie solventnosti záujemcu/uchádzača prefinancovať zákazku vlastnými prostriedkami alebo poskytnutým úverom banky, pretože verejný obstarávateľ zálohové platby ani platbu vopred nebude umožňovať.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

§ 34 ods. 1 písm. a), § 34 ods. 1 písm. m) uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením uvedených dokladov alebo dokumentov:

Zoznam a krátky opis podmienok

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,,zákon"). Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo podľa § 152 zákona.

§ 32 ods. 1 písm. a) záujemca/uchádzač nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.

§ 32 ods. 1 písm. b) záujemca/uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.

§ 32 ods.1 písm. c) záujemca/uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. d) záujemca/uchádzač nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. e) záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) záujemca/uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením.

§ 32 ods. 1 písm. g) záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať Záujemca/Uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie.

§ 32 ods. 1 písm. h) záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.Záujemca/Uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

§ 33 ods.1 písm. a) - záujemca/uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:Postup

Ponuka musí platiť do
2018-06-30
Podmienky na otváranie ponúk

2018-02-27

11:00

LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica - kancelária č. 45 II. poschodie.

Otváranie častí ponúk, označených ako Ostatné je neverejné.

Dátum
2018-02-27
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Druh súťaže
Open
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
10:00

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-01-17
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

82005

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic payment will be used
áno
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Doplňujúce informácie

1) Tovary budú financované z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zálohové platby ani platby vopred sa neumožňujú. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom banky kupujúceho, po dodaní tovaru, na faktúru, ktorej splatnosť bude stanovená na 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.

2) Súťažné podklady budú poskytnuté na základe žiadosti o vydanie súťažných podkladov na email [email protected] Tieto sa budú zasielať výhradne elektronicky, pričom záujemcov žiadame aby potvrdili

Prevzatie SP. V prípade nevyžiadania si súťažných podkladov, verejný obstarávateľ nemôže zaručiť v prípade potreby inštitút vysvetľovania.

3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4) Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z profilu Verejného obstarávateľa alebo z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).

5) Všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

82005

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 16600000

Bidding information

Bidding deadline

27 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

Slovensko, Banská Bystrica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 300,000

2ks

Cost criterion

Lehota dodania tovaru

10

Main site or place of performance

Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZLT B. Bystrica.

1ks - Bánovce nad Bebravou

1ks - Vranov nad Topľou

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Financial and insurance services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Media Analysis Services for the European Commission

Belgium

Value: 13.0 million Euro

United Kingdom : Glasgow - Pipes and fittings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.6 million Pound Sterling

Germany : Munich - Miscellaneous special-purpose machinery

Germany

Value: Not specified

Norway : Oslo - Company health services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Novaci - Rubber products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : Gloucester - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210.0 million Pound Sterling