This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií pre výrobu implantátov, ktorým sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Biomedical Engineering, s. r. o., na domácom a zahraničnom trhu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 častí:

— časť 1: Softvérová aplikácia pre optimalizáciu predvýrobných procesov,

— časť 2: Zariadenie pre kovovú aditívnu výrobu laserovým spekaním,

— časť 3: Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - samostatne pre jednotlivé časti predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, je bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:

1.1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo

1.1.2 podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo

1.1.3 podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za každú inú osobu a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

1.6 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcu/uchádzača, že formulár JED vo formáte .pdf bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11726) a v editovateľnom formáte .rtf bude zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa (http://www,ceit-ke.sk), kde budú zverejnené aj iné súbory v editovateľných formátoch napr. odporúčané vzory a pod.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa

Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2018-11-05

09:30

Biomedical Engineering, s.r.o., Tolstého 3, 040 01 Košice, kancelária konateľa spoločnosti, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo splnomocnenou osobou. Bližšie informácie ohľadom otvárania ponúk sú uvedené v časti A.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov.

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
09:00
Dátum
2018-11-05
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-12-31

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

1.Táto zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.

4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic payment will be used
áno
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Precise information on deadline(s) for review procedures
Postupom a v lehotách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Electronic invoicing will be accepted
áno Main CPV code 42611000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 691,047

Locations

Slovensko, Košice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Softvérová aplikácia pre optimalizáciu predvýrobných procesov

Value

EUR 65,261

Softvérová aplikácia pre optimalizáciu predvýrobných procesov

Softvér musí umožniť návrh a tvorbu pórovitých štruktúr kombinovateľných s pevnými časťami vopred navrhnutých tiel finálneho produktu formou CAD modelu. Softvér nemusí umožňovať samotnú tvorbu a návrh tela modelu, ani jeho konverziu do iného formátu, ale musí zabezpečiť jeho transformáciu do pórovitej formy so všetkými podrobnosťami štruktúry tak aby bol model úplne funkčný. Taktiež softvér musí umožniť export dát vo formáte .stl ako aj import dát vo formáte .stl.

Úplne funkčný model je vtedy ak sú vonkajšie hranice transformovaného modelu jasne identifikovateľné a definovateľné podľa vonkajších hraníc vstupného modelu tela a parametre transformovaného modelu sú definovateľné tak podrobne, aby bolo možné určiť, resp. zadať distribúciu a veľkosti pórov ako aj objem, formu, geometriu, orezanie a offsetovanie (dodatočnú zmenu objemu) lamiel resp. transformovaného finálneho modelu. Dôležitou súčasťou výbavy softvéru musí byť možnosť generovania tak pravidelných, ako aj nepravidelných topológií.

Transformovaný model musí byť overiteľný vizuálne (funkciou prekrytia) porovnaním vstupného modelu a transformovaného modelu, overenie distribúcie pórov formou konkrétnou aj formou grafu. Transformovaný model musí byť overiteľný aj exportovateľným protokolom o prebehnutej transformácii obsahujúcim jeho parametre.

Yes

Operačný program: Výskum a inovácie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-08).

Main site or place of performance

982 01 Tornaľa, ul. Úzka so súp. číslom 1979, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Zariadenie pre kovovú aditívnu výrobu laserovým spekaním

Value

EUR 551,533

Zariadenie pre kovovú aditívnu výrobu laserovým spekaním Technológia na výrobu plne funkčných kovových dielov priamo z 3D CAD. Diely sú výrábané vrstvením a lokálnym natavením jemných kovových práškov 2D vrstiev do finálneho 3D dielu. S pohľadu zabezpečenia kvality procesu a homogenity výrobu musí proces prebiehať v inertnej atmosfére kvôli prevencii oxidácie kovov v priebehu sinterovacieho procesu.

Yes

Operačný program: Výskum a inovácie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-08).

Main site or place of performance

982 01 Tornaľa, ul. Úzka so súp. číslom 1979, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality

Value

EUR 74,252

Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality 3D skener schopný produkovať dáta vo vysokom rozlíšení, kde pomocou trojosého pohybu dokáže automaticky skenovať malé a stredné objekty. Zariadenie na základe naskenovaných dát v porovnaní s CAD modelom dokáže vyhodnocovať kvalitu, resp. slúžiť ako nástroj pre reverzné inžinierstvo. Na základe spracovanie naskenovaných dát dokáže automaticky identifikovať potenciálne štrukturálne alebo funkčné defekty na základe modelovania vo virtuálnom prostredí. Súčasťou dodávky je aj riadiaci softvér pre snímanie a export naskenovaných dát. Skener využíva automatickú kalibráciu a je určený aj pre oblasť zdravotníctva.

Yes

Operačný program: Výskum a inovácie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-08).

Main site or place of performance

982 01 Tornaľa, ul. Úzka so súp. číslom 1979, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Kjeller - Scheduled air transport services

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Denmark : Kgs. Lyngby - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: 6.4 million Danish Krone

Norway : Oslo - Software-related services

Norway

Value: 108.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Administrative healthcare services

Ireland

Value: 130,000 Euro

Norway : Bergen - Road transport services

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

Ireland : Rathkeale - Miscellaneous general and special-purpose machinery

Ireland

Value: 27,000 Euro

United Kingdom : Bootle - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 320,000 Pound Sterling