This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego w podziale na 2 (dwie) części zamówienia zwane dalej Pakietami:

– Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM;

– Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych, stanowiących Załączniki nr 2.1 do 2.2 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany materiału będącego przedmiotem umowy z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy materiał został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony materiałem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę zużywalnych materiałów lub drobnego sprzętu laboratoryjnego lub drobnego sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż:

a) dla Pakietu 1 – 10 000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych);

b) dla Pakietu 2 – 20 000,00 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych);

Pod pojęciem dostawy Zamawiający rozumie jednorazową dostawę lub dostawy realizowane na podstawie jednej umowy sukcesywnej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dostawy objęte więcej niż jednym Pakietem, wystarczającym jest wykazanie dostaw jw. dla pakietu o największej wartości, którego oferta dotyczy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VIII SIWZ, Zamawiający żąda:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-09-14
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
09:30
Oferta musi zachować ważność do
2018-11-12
Warunki otwarcia ofert

2018-09-14

10:00

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno Informatyczne, Dział Zakupów Projektowych, II piętro, pok. 207 (należy skorzystać z domofonu)

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 Rozdziału VIII SIWZ

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia (z zastrzeżeniem Rozdziału VIII ust. 11 SIWZ), określone w Rozdziale IX ust. 3 pkt 1) i 2) SIWZ

3. Informacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

Reprezentowany przez Rektora WUM;

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-mail: [email protected], tel.: +48 22 57 20 320;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan: na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-03
Precise information on deadline(s) for review procedures
Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp. (Rozdział XXXII SIWZ) Main CPV code 38000000

Bidding information

Bidding deadline

14 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Award criteria

Nazwa Termin dostawy

10

90

Yes

Projekt pn.: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.na podst. umowy POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 01.04.2016 r.

Additional information

1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania w zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości:

— dla Pakietu nr 1: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100)

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty.

Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Award criteria

Nazwa Termin dostawy

10

90

Yes

Projekt pn.: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.na podst. umowy POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 01.04.2016 r.

Additional information

1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania w zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości:

— dla Pakietu nr 2: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy materiałów do Centrum Symulacji Medycznych ul. Banacha 1a, blok C, 02-097 Warszawa lub zgodnie ze wskazani

SIMILAR TENDERS

Denmark : Aarhus - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: 26.0 million Danish Krone

Norway : Trondheim - Detection and analysis apparatus

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - H2020: EGNOS and Galileo as a U-space Service

Belgium

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Glasgow - Lasers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Denmark : København Ø - Meteorology instrument accessories

Denmark

Value: 5.0 million Danish Krone

United Kingdom : Southampton - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 710,000 Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80,000 Pound Sterling