This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Suszarka próżniowa. Przedmiot zamówienia obejmuje:dostawę do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał.nr 3 do SIWZ - OPZ. Szczeg. zakres wykonania - Zał.Nr 2 - wzór umowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Zgodnie z przepisem art. 144 u Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ oraz wskazany w pkt 2.1 rozdz. XVI SIWZ.

3.Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd wymaganych dokumentów i oświadczeń:

5.1. dot. ppkt 3.1 - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

5.2. dot. ppkt 3.2-3.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

5.2.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1 i 5.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 5.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.5.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 5.3 stosuje się.

5.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1 niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ppkt 5.1 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 5.3 stosuje się.

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.7. Forma dokumentów: 7.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

7.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na które go zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić JEDZ (wraz z ofertą) oraz dokumenty

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Cd. wystawione na niego wymienione w ppkt 3.1 - 3.7 powyżej, Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona zgodnie z rozdz. VII SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1)nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz (dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp tj:1.1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 1.2.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przed się wzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykaz oświadczeń i dokumentów:1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert:1.1. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej i wypełnić w miejscach wskazanych przez zamawiającego w załączniku nr 4. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.1.2. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp - Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Ciąg dalszy:1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24u Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności 3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 3.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716); 4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 3.1 - 3.7 niniejszego rozdziału. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1-3.4 niniejszego rozdziału, składa:Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-06-05

10:50

Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej,ul.Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409 - Sekretariat, 50-370 Wrocław.

Otwarcie ofert w Biurze Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej.

Czas lokalny
10:00
Data
2018-06-05
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-17
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 2a

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

jw.

Warszawa

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Oferta musi składać się z:

2.1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ

2.2. formularza ofertowego wykonawcy - załącznik Nr 1 do SIWZ;

2.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 rozdziału XI (jeżeli dotyczy);

2.4. pełnomocnictwa zgodnie z pkt 3 rozdziału XI SIWZ (jeżeli dotyczy).

2.5. Zamawiający żąda wraz z ofertą przedstawienia przez Wykonawcę opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikację techniczną oferowanej aparatury – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 2a

Warszawa

02-676

Main CPV code 38000000

Bidding information

Bidding deadline

5 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Suszarka próżniowa.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.6.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - specyfikację techniczną oferowanej aparatury- pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami zamawiającego - odpowiednio wypełniony i podpisany Zał. 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych urządzeń/elementów/oprogramowania, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu - kolumna Oferowane przez wykonawcę) np.: na konkretny wyrób,nazwanie, typ, model, nr wersji, nazwy producenta i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie oferowanych urządzeń/elementów/oprogramowania bądź potwierdzenie oferowanych parametrów - zgodnie i odpowiednio z Zał.3 do SIWZ.

7.Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 mies.okresu gwarancji na dostarczone urządzenia - oceniane w kryterium oceny ofert. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w Zał.4 do umowy (Zał.2 do SIWZ).8. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone zamawiającemu oraz materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji i pochodzić z legalnego i oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 9. Termin realizacji-do 31.10.2018 r.-jednak nie wcześniej niż od 1.9.2018 r. Termin uzależniony jest od zakończenia prac budowlanych. Zamawiający z wykonawcą ustali szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia do 15 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.10. Przedmiot niniejszej umowy dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 - projekt:" Kompleks GEO-3EM - Energia Ekologia Edukacja", Nr projektu: RPDS.01.01.00-02-0001/16. 11. Zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.12. Zamawiający zastosuje art. 24aa uPzp,

Price

60

Quality criterion

Zakres temperatury pracy

15

End

2018-10-31

Yes

projekt:"KompleksGEO-3EM - Energia Ekologia Edukacja", Nrprojektu: RPDS.01.01.00-02-0001/16

Start

2018-09-01

Main site or place of performance

Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław.

Additional information

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Financial and insurance services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Media Analysis Services for the European Commission

Belgium

Value: 13.0 million Euro

United Kingdom : Glasgow - Pipes and fittings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.6 million Pound Sterling

Germany : Munich - Miscellaneous special-purpose machinery

Germany

Value: Not specified

Norway : Oslo - Company health services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Novaci - Rubber products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : Gloucester - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210.0 million Pound Sterling