This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji, płatności oraz zmian do umowy określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-07

11:00

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych, pokój 979, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-11-07
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 4 100,00 PLN. Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą: a) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ; b) Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń – załącznik nr 2A do SIWZ; c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium; d) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane; e) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: [email protected] szczegółowe zasady dotyczące złożenia dokumentu JEDZ drogą elektroniczną Zamawiający zawarł w Rozdziale XIV punkty 1-5 SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej - określone w rozdziale XIII ust. 3a SIWZ) na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa rozdział XIII pkt. 2 i 3 SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 33112000

Bidding information

Bidding deadline

7 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”

Additional information

Wymagany termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 14.12.2018 r. od dnia podpisania umowy.

EFRR w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

Yes

UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00

End

2018-12-14

Award criteria

Warunki gwarancji

8

Parametry techniczne

32

60

Main site or place of performance

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Fleet management, repair and maintenance services

Norway

Value: 3.8 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Machine tools operated by laser and machining centres

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Psychiatric hospital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone