This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego oraz sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Polish Cathedrals” z podziałem na części:

□ Część 1 – Dostawa wyposażenia nowych mediów na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego;

□ Część 2 – Dostawa wyposażenia studia radiowego na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego;

□ Część 3 – Dostawa jednorazowa sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Polish Cathedrals”;

□ Część 4 – Dostawa aparatów cyfrowych, obiektywów, statywów, lamp i akcesoriów fotograficznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego;

□ Część 5 - Dostawa wyposażenia studia telewizyjnego na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a (Część 1)/1b (Część 2)/1c (Część 3)/1d (Część 4)/1e (Część 5) do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

1. Zamawiający nie określa warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznych lub zawodowych.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy, natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

4. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zawarto w Rozdziale VII SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-08-28
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-08-28

12:30

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:

Część 1 – 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście 00/100 zł)

Część 2 – 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc 00/100 zł)

Część 3 – 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 zł)

Część 4 – 400,00 PLN (słownie: czterysta 00/100 zł)

Część 5 – 1 700,00 PLN (słownie: tysiąc siedemset 00/100 zł)

2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni.

4. Dotyczy Części 1-5:

5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji (jeżeli dotyczy), oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy);

2) wypełniony i podpisany formularz „Opis przedmiotu zamówienia”, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a/1b/1c/1d/1e do SIWZ (w zależności od części na którą/na które Wykonawca składa ofertę);

3) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ (należy przesłać w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VIII SIWZ);

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;

5) dowód wniesienia wadium.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-17
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

Main CPV code 32000000

Bidding information

Bidding deadline

28 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 454,916

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa wyposażenia nowych mediów na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego

Value

PLN 126,171

Dostawa wyposażenia nowych mediów na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

30,00

Okres gwarancji sprzętu komputerowego

10,00

60,00

Additional information

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego stosownego potwierdzenia wydanego przez MNiSW uprawniającego do zastosowania 0 % stawki podatku Vat, zaś maksymalny termin wynosi 21 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy w. w. zaświadczenia.

Main site or place of performance

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój CN-223

Dostawa wyposażenia studia radiowego na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego

Value

PLN 111,093

Dostawa wyposażenia studia radiowego na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40.00

60.00

Additional information

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od daty zawarcia umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Main site or place of performance

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój GG-34

Dostawa jednorazowa sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Polish Cathedrals”

Value

PLN 8,173

Dostawa jednorazowa sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Polish Cathedrals” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1c do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

40.00

60.00

Additional information

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty zawarcia umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Main site or place of performance

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój CN-223

Dostawa aparatów cyfrowych, obiektywów, statywów, lamp i akcesoriów fotograficznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego

Value

PLN 36,514

Dostawa aparatów cyfrowych, obiektywów, statywów, lamp i akcesoriów fotograficznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1d do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

30.00

Okres gwarancji aparatów fotograficznych

10.00

60.00

Additional information

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert:

Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty zawarcia umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Main site or place of performance

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój GG-34

Dostawa wyposażenia studia telewizyjnego na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego.

Value

PLN 178,104

Dostawa wyposażenia studia telewizyjnego na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1e do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

Award criteria

Termin realizacji zamówienia

30.00

Okres gwarancji sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia

10.00

60.00

Additional information

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Main site or place of performance

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój GG-34

SIMILAR TENDERS

Norway : Bodø - Software-related services

Norway

Value: 85.0 million Norwegian Krone

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

Norway : Mo i Rana - Software package and information systems

Norway

Value: 22.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

Denmark : Aarhus - Printed matter and related products

Denmark

Value: 300 Danish Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Sales, marketing and business intelligence software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Finland : VTT - Electrical equipment and apparatus

Finland

Value: Not specified