Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii i środków czystości dla obiektów Centrum Usług Logistycznych przez okres 24 miesięcy, z podziałem wg. lokalizacji.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zapotrzebowanie ilościowe jest określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty w rozbiciu na poszczególne lokalizacje.3. Kod CPV przedmiotu zamówienia:39830000-9 - Środki czyszczące,33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała i inne,39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
Main CPV code 39800000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

15 Oct 2018

23 days remaining

Total estimated value

PLN 477,285

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN 477,285

Lot „Sukcesywne dostawy środków utrzymania czystości, środków higieny osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości do obiektów Centrum Usług Logistycznych przez okres 24 miesięcy”1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.3. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.W SIWZ znajduje się Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Options description

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.Informacje ogólne:1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:Konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

ac

Termin płatności4060

Additional informantion

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.2. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Main site

Warszawa

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling