This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii oraz immunoglobuliny, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zamówienie podzielone jest na 7 pakietów (części). Umowy w zakresie wszystkich pakietów zostaną zawarte po zakończeniu niniejszego postępowania na okres do 31.12.2019 r.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Nie dotyczy niniejszego postępowania - zamawiający nie stawia warunku.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Nie dotyczy niniejszego postępowania - zamawiający nie stawia warunku.

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia - tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy, zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 - 4,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne - jeśli dotyczy (nie dotyczy asortymentu zarejestrowanego jako wyrób medyczny) oraz posiadał kompetencje na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1. żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,

3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: za wystarczające - w przypadku przedmiotu obejmującego różne rodzaje działalności lub czynności - zostanie uznane, gdy uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności danego rodzaju będzie posiadał co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie realizował ten zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania określonych uprawnień. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani wskazać w ofercie zakres zamówienia realizowany przez poszczególnych wykonawców (przynajmniej w części, dla której wykonania wymagane są uprawnienia).Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-05-03
Data
2018-03-05
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2018-03-05

10:30

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna) I piętro, pokój nr 126.

Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje uzupełniające

Estimated timing for further notices to be published

Przed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-23
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w SIWZ. (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz ośw. lub dok., potw. brak podstaw wykl., spełnianie war. udziału w post. oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zam. wymagań określonych przez zam.:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykl. z post:

1.1. do oferty - należy dołączyć następujące ośw.: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) wypełniony w zakresie wskazanym przez zam. w specyfikacji.

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zam. informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wyk., którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zam. ośw. o przyn. lub braku przyn. do tej samej gr. kap., w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kons. (wzór ośw. zostanie zamieszczony razem z ww. informacją na stronie zam.); wraz ze złożeniem ośw., wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w post. o udziel. zam.

1.3. na wezwanie (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona), należy dołączyć aktualne na dzień złożenia następujące ośw. i dok.:

1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1 do oferty - dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) - wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji w tym w zakresie kompetencji.

2.2 na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - przedłożyć: zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy:

3.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 dopuszczenia do obrotu oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 spełnia wymogi zam. i potw. gotowość wyk. do przedłożenia ośw. i dok., o których mowa w punkcie IV.3.2 specyfikacji.

3.2. na wezwanie zam. (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) przedłożyć niżej wymienione dok:

3.2.1. Charakterystyka Produktu Leczniczego dla zaoferowanych preparatów - na nośniku elektronicznym (CD) dla wszystkich pakietów.

3.2.2. Ośw. wytwórcy potwierdzające gęstość przygotowanego roztworu (wskazaną przez wykonawcę w odpowiedniej kolumnie formularza cenowego) dla wszystkich pakietów, do których wyk. przystępuje - dot. pakietu nr 4, 5 oraz 7.

3.2.3. Ośw. wytwórcy potw. stabilność fizyko-chemiczną leku w fiolce - po pierwszym pobraniu oraz stabilność fizyko-chemiczną przyg., gotowego do podania roztworu dla wszystkich pakietów, do których wyk. przystępuje) - dot. pakietu nr 4, 5 oraz 7.

Ośw., o których mowa w pkt 3.1. zawierają się w formularzu oferty.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33652000

Bidding information

Bidding deadline

5 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rybnik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Sorafenibum

Value

PLN Not specified

Sorafenibum

Sorafenibum.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 12000,00 PLN.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Lipefilgrastim

Value

PLN Not specified

Lipefilgrastim

Lipefilgrastim.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 11000,00 PLN.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Toxinum botulinicum

Value

PLN Not specified

Toxinum botulinicum

Toxinum botulinicum.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 4600,00 PLN.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Bendamustinum

Value

PLN Not specified

Bendamustinum

Bendamustinum.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 500,00 PLN.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Ifosfamidum

Value

PLN Not specified

Ifosfamidum

Ifosfamidum.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 1400,00 PLN.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Immunoglobulin human

Value

PLN Not specified

Immunoglobulin human

Immunoglobulin human.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 11 000,00 PLN.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Oxaliplatinum

Value

PLN Not specified

Oxaliplatinum

Oxaliplatinum.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 1 400,00 PLN.

End

2019-12-31

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Runwell - Wheelchair seats

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 399,000 Pound Sterling

Ireland : Athlone - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Optician services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified